Hyppää sisältöön

Suomen ympäristökeskus | Finlands miljöcentral | Finnish Environment Institute

sykefi header valkoinen

Elinvoimaa Pohjois-Pohjanmaalle vähähiilisillä ja resurssiviisailla ratkaisuilla – VÄRE

VÄRE-hankkeen päätavoitteena on edistää Pohjois-Pohjanmaan kehitystä kohti resurssiviisaampaa ja vähähiilisempää maakuntaa, jossa vältetään materiaalien ja energian tuhlausta ja käytetään kestävästi uusiutuvia raaka-aineita uusiutumattomien luonnonvarojen sijasta.

Pääkohderyhmänä ovat Pohjois-Pohjanmaan kunnat sekä cleantech-ratkaisuja ja -palveluja tarjoavat yritykset. Hankkeessa kartoitetaan yhteistyökuntien tarpeet uusiutuvan energian, energia- ja materiaalitehokkuuden sekä kiertotalouden hyödyntämiseen ja haetaan niihin ratkaisuja ja palveluja alueen cleantech-yrityksiltä. Resurssiviisaita ja vähähiilisiä ratkaisuja ja niiden tarjoamia hyötyjä sekä hyviä kokemuksia levitetään koko maakuntaan hankkeen ulkopuolisille kunnille, yrityksille, yhteisöille ja kansalaisille. Kaikkia näitä kohderyhmiä opastetaan ottamaan huomioon resurssiviisaat ja vähähiiliset ratkaisumahdollisuudet omassa toiminnassaan ja päätöksenteossaan.
 

Hankkeen tärkeimmät toimenpiteet ovat:

  • kartoitetaan hankkeen kuntien tarpeet resurssiviisaille ja vähähiilisille toimenpiteille,
  • laaditaan toimintasuunnitelmat resurssiviisaiden ja vähähiilisten ratkaisujen käyttöönottamiseksi kunnissa,
  • tuotetaan resurssiviisaita ja vähähiilisiä ratkaisumahdollisuuksia kyseisiä ratkaisuja tarjoavien yritysten kanssa,
  • lasketaan ja analysoidaan em. toimenpidevaihtoehtojen ympäristö- ja taloudellisia vaikutuksia (esim. kasvihuonekaasupäästöt, työpaikat, arvonlisäys ja tuotos) sekä
  • ympäristö- ja taloudellisten vaikutusten analyysin pohjalta kartoitetaan ne toimenpiteet, jotka hyödyttävät alueen elinkeinoelämää ja uutta liiketoimintaa parhaiten.

Hankkeen tuloksena yhteistyökunnat ottavat käyttöön ratkaisuja, joiden avulla materiaalien ja energian käyttö vähenee. Vaihtoehtojen arvioinnissa otetaan huomioon myös niiden kustannustehokkuus ja lähialueiden raaka-aineiden-hyödyntäminen. Lähialueen tuotantoon perustuvien materiaalien ja energian lisääntyvä käyttö tuo alueen yrityksille uusia liiketoimintamahdollisuuksia, mikä edistää työllisyyttä ja kasvua maakunnassa. Yhteisöillä on merkittävä rooli pyrittäessä muuttamaan kuluttajien ja kotitalouksien energiankulutukseen liittyvää käyttäytymistä. Tämän vuoksi vähähiiliset kuntahankkeet ovat merkityksellisiä alueellisen vähähiilisyyteen tähtäävän kehityksen näkökulmasta arvioituna.

VÄRE-hanke koostuu neljästä työpaketista. Ensimmäisessä työpaketissa kunnille laaditaan uusiutuvaan energiaan, hajautettuun energiantuotantoon ja energiatehokkuuteen perustuva toimenpidesuunnitelma, jolla vähennetään kunnan alueella sijaitsevien kiinteistöjen päästöjä. Lisäksi toteutetaan kuntien yhteishankintoja ja innovatiivisia julkisia hankintoja sekä tarjotaan asiantuntija-apua päästövähennysten konkreettisten toimenpiteiden valmistelussa ja toteutuksessa. Toisessa työpaketissa tarkastellaan resurssiviisauden edistämistä yhteistyökunnissa. Tarkasteltavia teemoja ovat mm. jätteen synnyn vähentäminen, kierrätysasteen kasvattaminen, alkutuotannon ja teollisuuden sivuvirtojen hyödyntäminen, lähiruoan käytön lisääminen ja ruokahävikin pienentäminen. Yhteistyössä kunkin hankekunnan kanssa valitaan teema-alueet, jotka ovat kunnan kannalta merkittäviä ja joihin kunnassa tulee panostaa ja löytää toteuttamiskelpoisia toimenpiteitä. Työpaketissa tarkastellaan kuntien oman toiminnan lisäksi esim. kunnan tai seutukunnan elinkeinoelämän tai tietyn toimialan materiaalivirtoja. Kolmannessa työpaketissa lasketaan ja analysoidaan resurssitehokkuuspäätösten alueellisia talousvaikutuksia (työllisyys, arvonlisäys, tuotos) ja ympäristövaikutuksia. Analyysillä luodaan tietoa kuntien ja muiden alueellisten toimijoiden päätöksentekoa varten erilaisia tulevaisuuden resurssitehokkuusskenaarioita tarkastelemalla. Neljännessä työpaketissa rakennetaan resurssiviisaiden kuntien verkostoa Pohjois-Pohjanmaalle ja viestitään vähähiilisistä ja resurssiviisaista ratkaisuista kunnille, yrityksille, yhteisöille ja kansalaisille.

VÄRE-hanke liittyy sekä HINKU- että FISU-verkostojen työhön. HINKU-verkostoon kuuluvat 39 kuntaa pyrkivät hiilineutraalisuuteen vuoteen 2030 mennessä. FISU (Finnish Sustainable Communities) taas on 11 edelläkävijäkunnan verkosto, joka tavoittelee hiilineutraalisuutta, jätteettömyyttä ja globaalisti kestävää kulutusta vuoteen 2050 mennessä. Hankkeessa tehdään tiivistä yhteistyötä myös Circwaste – Kohti kiertotaloutta –hankkeen kanssa.

Hankkeen päätoteuttajana on Suomen ympäristökeskus SYKE ja osatoteuttajana Iin Micropolis Oy. Mukana hankkeessa on kahdeksan kuntaa Pohjois-Pohjanmaalta: Oulun seudun kunnista Ii, Lumijoki, Muhos, Tyrnävä ja Utajärvi sekä maakunnan eteläosasta Haapajärvi, Nivala ja Pyhäjärvi. Yhteistyökunnista Ii, Muhos, Tyrnävä ja Pyhäjärvi kuuluvat HINKU-verkostoon ja Ii lisäksi FISU-verkostoon.
 

Lisätietoja:

Tutkimusprofessori Maria Kopsakangas-Savolainen ja tutkimusinsinööri Teemu Ulvi, etunimi.sukunimi@ymparisto.fi 

VÄRE logot 555pix
 
Julkaistu 5.6.2018 klo 18.11, päivitetty 5.6.2018 klo 18.11