Verktyg för värdering och hantering av eutrofiering - GisBloom

Gör din hemsjö frisk -video har publicerats i september 2013

Målen för projektet

Målen för GisBloom-projektet är att förbättra vattnens tillstånd och minska uppkomsten av algblomningar samt att få medborgare och olika organisationer att delta i uppföljningen av vattnens tillstånd och i en kostnadseffektiv bekämpning av eutrofieringen.

Resultat

Projektets resultat ges ut i form av ett interaktivt, kartbaserat värderingsverktyg på internet. Tack vare detta nätverktyg kan medborgare, samfund och nätverk följa och förutspå algblomningar och förändringar i dessa och försöka hitta kostnadseffektivare sätt att minska näringsbelastningen. Syftet är att också medborgarna ska kunna föra in sina egna observationer i tjänsten. Därtill kan man exempelvis jämföra hurdana verkningar olika markanvändningsformer och näringsbelastningen har på algblomningen.

Nya nättjänster

Samarbete

Projektet utgör ett omfattande samarbetsprojekt, som över 70 forskare och sakkunniga deltar i. Från första början har även lokala aktörer deltagit i projektet, exempelvis vattenskyddsföreningar på pilotområdena. I projektets pilotskede har man samarbete också med några vattenvårdsprojekt.

Projektets gång

I projektet insamlas och analyseras först undersöknings- och uppföljningsdata och sedan tar man fram värderingsverktyg med hjälp av modellering. Nya verktyg testas och tas fram på flera av pilotområdena och inom några vattenvårdsprojekt.

Waterpraxis Symposium 17–19.1.2011 

GisBloom deltog i ordnandet av det internationella seminariet "Climate & River Basin Management Symposium 2011" i Uleåborg.

Projektets brochyrer

Pressmeddelanden

Video:

Mera information

Projektets koordinator, specialforskare Olli Malve, Finlands miljöcentral SYKE,
fornamn.efternamn@ymparisto.fi

Forskningsingenjör Pia Rotko, Finlands miljöcentral SYKE,
fornamn.efternamn@ymparisto.fi

Järviwiki:

Webb-redaktör Matti Lindholm,  Finlands miljöcentral SYKE,
fornamn.efternamn@ymparisto.fi

Vesinetti:

Forskare Niina Kotamäki, Finlands miljöcentral SYKE,
fornamn.efternamn@ymparisto.fi

Försäljning Jorma Haikonen, Oy Arbonaut Ltd
fornamn.efternamn@arbonaut.com

Projektet finansieras bl.a. genom Life+ -programmet
Life09 ENV/FI/000569

Publicerad 30-04-2013 kl. 12.54, uppdaterad 20-11-2013 kl. 16.00

Målgrupp: