De kolneutrala kommunernas utsläpp ökade mindre än i landet förövrigt

Pressmeddelande 31-08-2018 kl. 8.51
•Utvecklingen av Hinku-kommunernas utsläpp från år 2007 till år 2016 _556px
 

I de kolneutrala kommunerna (Hinku-kommunerna), som eftersträvar ambitiös utsläppsminskning, ökade utsläppen av växthusgaser med 2 procent från år 2015 till år 2016. Finlands utsläpp av växthusgaser ökade under motsvarande period med 6 procent. Beräknat i koldioxidekvivalenter var utsläppen i Hinku-kommunerna 5 040 ton år 2016. Per invånare var utsläppen 6,9 ton.

Från år 2007 till år 2016 minskade utsläppen i Hinku-kommunerna med i genomsnitt 26 procent. De kommuner som har lyckats minska sina utsläpp mest är Ii kommun (-52 %), Raumo (-39 %), Kitee (-35 %), Björneborg (-32 %) och Rautjärvi (-32 %).

Tillbakagången år 2016 berodde på ökningen av utsläppen från trafiken och från uppvärmningen av byggnader.

”Utsläppen från vägtrafiken ökade med 13 procent, från oljeuppvärmningen med 11 procent och från fjärrvärmen med 8 procent. Speciellt den minskade andelen biobränsle i trafikbränslena ökade utsläppen från vägtrafiken, liksom överallt i Finland. År 2016 var kallare än föregående år, vilket i sin tur förklarar ökningen av utsläppen från uppvärmningen. Utsläppen från industrin och från elförbrukningen var mindre år 2016 än föregående år”, säger Johannes Lounasheimo, specialist på Finlands miljöcentral.

Betydande sänkning av utsläppen genom ersättning av fossila bränslen

År 2016 minskade utsläppen i 6 och ökade i 33 Hinku-kommuner.

I Nystad minskade utsläppen med så mycket som 12 procent då tung brännolja ersattes med biobränslen i fjärrvärmeproduktionen. Också i Euraåminne och Raumo uppnåddes betydande utsläppsminskningar, 11 och 8 procent, tack vare minskad användning av brännolja inom industrin.

En ansenlig minskning av elförbrukningen inom servicesektorn gjorde att Björneborg kunde minska sina utsläpp med 2 procent. I Ingå kompenserade de minskade utsläppen av industrin och arbetsmaskiner för ökningen inom andra sektorer och de totala utsläppen minskade med 1 procent.

Mest ökade utsläppen i Masku (+21 %). Där ökade trafikmängden märkbart i och med den nya motorvägen. Den ökade användningen av torv i produktionen av fjärrvärme förorsakade större utsläpp i Joensuu (+8 %) och i Lieksa (+6 %).

Utsläppen från den separata uppvärmningen av byggnader ökade mer i Lojo (+6 %) än i Hinku-kommunerna i genomsnitt. Utsläppen från vägtrafiken ökade i hela Finland, men påverkar de totala utsläppen i Enontekis (+6 %) mer än i många andra kommuner.

I Hinku-kommunerna förorsakas de största utsläppen av vägtrafiken (34 % av utsläppen år 2016), uppvärmningen av byggnader (22 %) och jordbruket (13 %) .

Kommunerna behöver draghjälp av staten

”Hinku-kommunernas målsättning att minska utsläppen med 80 % före år 2030 kräver långsiktigt beslutsfattande. Dessutom behövs draghjälp av sådant klimatarbete som gäller hela Finland till exempel när det gäller minskningen av trafik- och elutsläppen. De utsläppsminskningar som Hinku-kommunerna uppnått visar att utsläppen kan minskas i förtid utan att man måste ge avkall på andra viktiga målsättningar i kommunerna”, säger direktören för Hinku-projektet, professor Jyri Seppälä på Finlands miljöcentral.

I Hinku-nätverket deltar 41 kommuner. De har genom beslut av kommunfullmäktige förbundit sig till att minska sina växthusgaser med 80 procent från 2007 års nivå före år 2030. Nätverket av kommuner med en ambitiös inställning till klimatarbetet växer hela tiden. De nyaste medlemmarna är Brahestad och Utajärvi. Hinku-kommunernas sammanlagda invånarantal är 751 300, vilket är 13,6 procent av Finlands befolkning.

Utsläppsgrafer

Hinku-forumet

Ytterligare information

Specialist Johannes Lounasheimo, Finlands miljöcentral SYKE, tel. 029 525 1963, fornamn.efternamn@ymparisto.fi

Direktören för Hinku-projektet, professor Jyri Seppälä, Finlands miljöcentral SYKE, tel. 029 525 1629, fornamn.efternamn@ymparisto.fi


Målgrupp: