Gå till innehållet

Finlands miljöcentral | Suomen ympäristökeskus | Finnish Environment Institute

sykefi header valkoinen

Hydrologisk översikt i slutet av juli 2011: Vattenståndet högt i norra Österbotten, badvattnen fortfarande varma

Pressmeddelande 2.8.2011 kl. 0.00

I juli regnade det ovanligt rikligt i östra Lappland och norra Österbotten. Även i övriga delar av landet var nederbörden riklig. Vattenståndet uppnådde ställvis mycket höga värden, och vattenföringen var stor på de nederbördsrika områdena. Vattenståndet är däremot fortfarande ganska lågt på många områden i östra Finland. Ytvattnen var varmare än i vanligt nästan under hela månaden. Grundvattenståndet var fortfarande lågt i östra och mellersta Finland.

Nederbörd

Det regnade kraftigt i hela landet i juli. På de nederbördsrikaste områdena i norra Österbotten och östra Lappland var månadens nederbördssumma ställvis över 150 mm, vilket betyder att regnmängden var två gånger större än i juli i genomsnitt. De rikligaste regnen förekom kring mitten och slutet av månaden. Torrast var det i juli i de östligaste delarna av landet och vid sydkusten, där månadsnederbörden var nära eller något under medelvärdet. Nederbörden var allra minst, bara ca 20 mm i Ilomantstrakten.

Vattenstånd och vattenförning

De sporadiska häftiga regnen ledde till att vattenståndet och vattenföringen i många åar varierade kraftigt i juli. Störst var variationerna i norra Österbotten, där somliga åars yta steg rentav tiotals centimeter om dagen och vattenföringen var ovanligt stor för tidpunkten.

På de nederbördsrikaste områdena steg vattenståndet högt även i många sjöar. Exempelvis vattenståndet Ijo älvs vattendrag var under den sista veckan av juli högre än någonsin tidigare under en observationsperiod på 50 åren. Även i övriga delar av landet resulterade regnen i att många sjöars vattenstånd sjönk endast långsamt eller rentav steg något. Sjöarnas vattenstånd i största delen av landet låg nära medelvärdet för tidpunkten. Vattenytorna låg på många håll i norra Österbotten, östra Lappland och delar av mellersta Finland, Kajanaland, södra Österbotten och västkusten högre än vanligt men i regnfattiga östra Finland lägre än medelvärdet. Vattenståndet i Pielinen låg fortfarande en halv meter och i Saimen 40 cm under långtidsmedelvärdet. Vattenståndet i Lokka och Porttipahta är fortfarande exceptionellt lågt trots att det steg under juli.

Grundvattenstånd

Grundvattenståndet låg i hela landet 0–30 cm under medelvärdet. I mellersta och östra Finland var grundvattenståndet lägre än i övriga delar av landet, och skillnaden till långtidsmedelvärdet 0–40 cm. Lokala regn fick grundvattenståndet att höjas ställvis, men i största delen av landet fortsatte ytorna att sjunka, så som de brukar om somrarna.

Ytvattentemperatur

Ytvattnens temperatur var högre än medelvärdet under nästa hela juli och på några observationsställen överträffades de gamla värmerekorden. Temperaturerna började stiga i början av månaden och nådde sin kulmen i mitten och slutet av månaden. Temperaturen i de flesta av våra sjöar började svalna kring den 29 juli.

I slutet av månaden var ytvattentemperaturen i landets södra och mellersta delar och i norra Österbotten och Kajanaland 19–23 grader och i Lappland 10–19 grader. Värdena var i södra och mellersta Finland allmänt några grader högre än vanligt för denna tidpunkt. I Lappland låg värdena nära långtidsmedelvärdena.

Prognos

Vattenståndet i de stora sjöarna kommer att sjunka i augusti. Trots de rikliga regnen i juli kommer vattenståndet i Saimen, Pielinen, Iso-Längelmävesi, Lokka och Porttipahta att vara lägre än vanligt under sensommaren. Vattenståndet i Päijänne är på normal nivå och förutspås förbli i närheten av denna. Tack vare regnen har man kunnat öka avtappningsmängderna till värden nära medelvärdet för tidpunkten. Vattenståndet i de stora sjöarna inom Ule träsks avrinningsområde kommer att ligga nära medelvärdet för tidpunkten under de närmaste veckorna. Även vattenståndet i Enare träsk kommer att vara på normalnivå de närmaste veckorna. Enare träsk är den enda av de stora sjöarna vars vattenstånd kommer att förbli på samma nivå eller stiga något i augusti.

På grund av det låga vattenståndet har avtappningen från Saimen minskats från och med den 20 juni, för att man ska kunna undvika att vattenståndet sjunker under den normalzon som anges i avtappningsstadgan för Saimen och Vuoksen. Enligt den nuvarande prognosen kommer Saimens yta fortfarande att ligga 40–50 cm under medelvärdet för tidpunkten i slutet av augusti. Vattenståndet kommer med 75 % sannolikhet att förbli inom normalzonen fram till slutet av augusti.

Även i Valkeakoski har man från och med sista veckan av juni minskat avtappningen från Mallasvesi. Avtappningen har minskats från normalnivån till 20 m3/s, för att Mallasvesis yta inte i slutet av sommaren ska understiga den normativa nivån 83,64 m (NN). Vattenståndet i Mallasvesi, Längelmävesi och Roine ligger 10–20 cm under medelvärdet för tidpunkten och kommer med den nuvarande avtappningen att sjunka ca 5–10 cm före mitten av augusti.

Om det inte regnar kraftigt i augusti, kommer vattenföringen i åar att förbli liten. Regnen påverkar långsammare vattendragen i östra Finlands vattendrag än i övriga delar av landet, för att största delen av nederbörden i öst går till att fylla underskottet i markfuktigheten.

Mer information

Vattenläget i allmänhet

 • Ledande Hydrolog Esko Kuusisto, Finlands miljöcentral, SYKE, tel. 040 821 9165, förnamn.efternamn@ymparisto.fi
 • Hydrolog Johanna Korhonen, Finlands miljöcentral, SYKE,
  tel. 0400 148 541, förnamn.efternamn@ymparisto.fi
 • Forskare Eliisa Haavanlammi, Finlands miljöcentral SYKE, tel. 0400 148 537, förnamn.efternamn@ymparisto.fi

Grundvatten

 • Geohydrolog Risto Mäkinen, Finlands miljöcentral, SYKE,
  tel. 040 740 2549, fornamn.efternamn@ymparisto.fi
 • Forskare Mirjam Orvomaa, Finlands miljöcentral, SYKE,
  tel. 040 353 9329, fornamn.efternamn@ymparisto.fi

Hydrologiska prognoser

 • Ledande hydrolog Bertel Vehviläinen, Finlands miljöcentral, SYKE, tel. 040 561 5533, förnamn.efternamn@ymparisto.fi
 • Forskare Harri Myllyniemi, Finlands miljöcentral SYKE, tel. 040 861 7743, fornamn.efternamn@ymparisto.fi


Målgrupp: