Gå till innehållet

Finlands miljöcentral | Suomen ympäristökeskus | Finnish Environment Institute

sykefi header valkoinen

Vattenområdet som grumlas på grund av muddringen för hamnen Bronka sträcker sig inte till Finlands havsområde

Nyhet 12.10.2015 kl. 11.58

Muddringsarbetet för hamnen Bronka, som byggs direkt innanför översvämningsdammen utanför S:t Petersburg, har enligt observationer på satellitbilder orsakat ett omfattande grumligt vattenområde längst in i östra Finska viken. Enligt satellitbilderna och uppgifter från observationsstationerna nära Finlands östgräns sträcker sig grumligheten inte till Finlands havsområde. Som störst har grumligheten nått till ön Seitskär, cirka 50 km från havsgränsen mellan Finland och Ryssland.

Bronkan sataman ruoppausten aiheuttaman samentumisalueen sijainti ja laajuus.(2)
Kartan visar det grumliga områdets läge och omfattning. På kartan urskiljs röda områden där man i satellitmaterialet observerade kraftig grumling av vattnet. © SYKE

Muddringsmassorna i Bronka har varit stora, över 15 miljoner kubikmeter 2014 och 13 miljoner kubikmeter 2015. Muddringsmassan uppskattas innehålla rikligt med lera, det vill säga finkornigt material som sprider sig över ett stort område och orsakar grumlighet. Grumligheten späds ut när den sprids ut och lergrumlingen torde orsakas av att botten slammas upp i närheten av muddringsområdet. På Finlands östligaste stationer som mäter vattenkvalitet, Huovari och Haapasaari, har man inte upptäckt avvikande värden i grumligheten 2014 och 2015.

Enligt en utredning från ryska State Research Institute of Lakes and Rivers Fishery har muddringen försämrat ekosystemets tillstånd något, bl.a. i och med att fiskarnas föda har minskat och deras lekplatser har förstörts. Dessa effekter är lokala enligt institutet. Institutet har ansvarat för den hydrobiologiska uppföljningen av området vid hamnbygget sedan 2011.

Mer information behövs om skadliga ämnen

Förutom grumligheten och slamningseffekten kan muddringarna medföra att skadliga ämnen släpps ut och sprids i vattnet, samt inverka på eutrofieringsförhållandena.

Skadliga ämnen såsom tungmetaller kan frigöras i vattnet från muddringsmassan och det finkorniga material som spridits i ett stort område. Skadliga ämnen kan inverka i mycket små halter och kan anrikas i näringskedjan och ta sig långt från den ursprungliga utsläppskällan. Än så länge finns det dock inga uppgifter tillgängliga om kvaliteten på, mängden och spridningen av de skadliga ämnen som eventuellt frigörs i samband med muddringarna eller om den tidigare användningen av det muddrade området.

För att bedöma effekterna i samband med skadliga ämnen behövs information om kvaliteten på och egenskaperna hos muddringsmassan samt om var och hur muddringsmassorna har deponerats. Man försöker få tag på dessa uppgifter från dem som ansvarar för uppföljningen och övervakningen av muddringsområdets tillstånd i Ryssland.

Den omfattande algblomningen i Finska viken är enligt SYKEs uppföljning av alger en följd av att näringsämnen har strömmat från Östersjöns huvudbassäng och frigjorts från Finska vikens botten under de dåliga syreförhållandena år 2014. De näringsämnen som frigjorts från bottnen i samband med muddringen av hamnen Bronka kan ha fått blomningarna att öka i augusti 2015 allra längst österut i Finska viken.

SYKE följer med muddringens eventuella inverkan på grumligheten och eutrofieringen med hjälp av HELCOMs kontroll av öppna havet, kustkontrollen vid NTM-centralen i Sydöstra Finland samt tolkning av fjärranalyser. Man får även uppgifter från forskningsinstitutet North-West Administration for Hydrometeorology and Environmental Monitoring som ansvarar för uppföljningen av vattenkvaliteten i Ryssland, vilket är ett resultat av det samarbete som inleddes under projektet Finska vikens år 2014.

Muddringarna i det första byggnadsskedet av hamnen Bronka blir enligt planerna klara under detta år.

Mer Information

Harri Kuosa, grumlighetens utbredning och biologiska inverkan
Finlands miljöcentral SYKE 
tfn. +358 295 251 106
fornamn.efternamn@ymparisto.fi

Jani Salminen, risker med muddring och deponering av muddringsmassor, skadliga ämnen
Finlands miljöcentral SYKE 
tfn. +358 295 251 608
fornamn.efternamn@ymparisto.fi

 

 


Målgrupp: