Avtalet som säkerställer en rättvis användning av genresurser träder i kraft i Finland

Pressmeddelande 01-09-2016 kl. 10.58

Finlands miljöcentral och Naturresursinstitutet informerar 1.9.2016

Höns
Bild Veikko Somerpuro / Luke.

Den 1 september träder Nagoyaprotokollet i kraft. Det är ett internationellt avtal om tillgång till genresurser och fördelning av fördelarna med dem. Lagstiftningen relaterad till avtalet tillämpas på växters, djurs och mikrobers genresurser inom forskning och utveckling.

Syftet med avtalet är att bevara den genetiska mångfalden för kommande generationer och att säkerställa en rättvis och jämlik fördelning av fördelarna mellan överlåtaren och användaren.

Nagoyaprotokollet omfattar alla organismers genresurser utom människans. Protokollet gäller inom alla parters geografiska territorier med undantag för Antarktis och öppet hav samt vissa arter som omfattas av avtalet om växtgenresurser. Protokollet innehåller även skyldigheter avseende tillgången till och utnyttjandet av ursprungsfolks traditionella kunskap.

Staterna beslutar om sina egna genresurser

Enligt Nagoyaprotokollet har staterna rätt till sina egna naturresurser som omfattar genresurserna. Respektive land beslutar om tillgången till och fördelningen av nyttan med sina genresurser samt sätter i kraft den relaterade lagstiftningen. I synnerhet länder med en rik biologisk diversitet kräver i allmänhet samtycke på förhand för användning av sina genresurser.

I Finland tillämpas lagstiftningen på nationell forskning i och utveckling av genresurser endast när den involverar samisk traditionell kunskap. Tillgången till inhemska genresurser för forsknings- och utvecklingsändamål förblir rätt fri enligt rådande praxis och kräver inga tillstånd. Största delen av de europeiska länderna kommer att hålla sina genresurser fritt tillgängliga.

Samtycke av genresursernas ursprungsland

Parter som undersöker biologiska materials arvsanlag eller biokemiska komponenter ska inhämta samtycke på förhand av myndigheterna i de undersökta genresursernas ursprungsländer om länderna kräver detta. Dessutom kan länderna kräva avtal om hur de eventuella fördelarna med genresurserna ska fördelas mellan användaren och ursprungslandet.

Blåbär
Bild Erkki Oksanen / Luke.

Besluten av de länder som ratificerat Nagoyaprotokollet om tillgången till och fördelningen av fördelarna med genresurserna finns i det internationella informationsförmedlingssystemet: https://absch.cbd.int/.

De myndigheter som övervakar användningen av genresurser i Finland är Naturresursinstitutet (jord- och skogsbrukets genresurser) och Finlands miljöcentral (vilda genresurser). Information om lagens innehåll och hur de nya bestämmelserna ska iakttas finns på följande webbplats som lanseras 1.9: www.luonnontila.fi/geenivarat (på finska).

Ytterligare information

Överinspektör Katileena Lohtander-Buckbee, Finlands miljöcentral SYKE, tfn 029 5251 390, fornamn.efternamn@ymparisto.fi
Äldre forskare Mari Rusanen, Naturresursinstitutet (Luke), tfn 029 532 5477
fornamn.efternamn@luke.fi


Målgrupp: