Gå till innehållet

Finlands miljöcentral | Suomen ympäristökeskus | Finnish Environment Institute

sykefi header valkoinen

Betydande forskningsfinansiering för hållbart utnyttjande av Bottniska viken

Pressmeddelande 23-09-2015 kl. 17.42

 

SmartSea-hanke
SmartSea-projektet undersöker möjligheterna till ett hållbart utnyttjande av Bottniska viken. © Markku Viitasalo

Rådet för strategisk forskning vid Finlands Akademi har valt fyra projekt till det nya forskningsprogrammet "Ett klimatneutralt och resurssnålt Finland".

Målet med SmartSea-projektet är att stöda tillväxten hos havsbranschens näringsverksamhet i regionen runt Bottniska viken. Bottniska viken är en betydande resurs bl.a. med tanke på fiskodling och vindkraft. Även de geologiska naturtillgångarna i Bottniska viken kan utnyttjas.

Bottniska viken är dessutom ett område där klimatförändringen påtagligt påverkar förhållandena, allt från isvintrarnas stränghet till styrkan hos fiskbestånden. Den snabbt växande näringsverksamheten i havsbranschen och följderna av klimatförändringen kan leda till konflikter mellan olika funktioner och skada det marina ekosystemet i Bottniska viken. Projektet strävar efter att identifiera riskerna och hitta lösningar för en hållbar användning av havet.

SmartSea-projektet gör en bedömning av hur Bottniska viken kommer att förändras under de följande årtiondena. Förutom att projektet bedömer konsekvenserna av klimatförändringen reder det också ut hur naturtillgångarna på havsbottnen kan användas på ett hållbart sätt. Projektet kartlägger också riskerna med näringsverksamheten för havsnaturen och utvecklar nya metoder för fiskodlingen. En viktig del av projektet är att identifiera de praktiska och administrativa hindren för blå tillväxt, dvs. näringsverksamhet som är förknippad med havet.

SmartSea undersöker också om belastningen på havsmiljön som beror på mänsklig verksamhet kan minskas genom att funktioner som till exempel fiskodling och produktion av vindkraft koncentreras till samma områden. Inom ramen för projektet utarbetas ett verktyg för planering av havsområdet. Med hjälp av verktyget kan man bedöma riskerna med olika funktioner, som till exempel kustbygge, naturskyddsområden och offshore-funktioner i havsområdet. Grundtanken är att hållbar tillväxt kan nås endast om användningen av havsområdena planeras förnuftigt. Samtidigt kan synergierna mellan olika funktioner ökas.

Projektet är sexårigt och finansieringen uppgår till nästan åtta miljoner euro. I projektet deltar nästan 40 forskare från åtta olika institut: Meteorologiska institutet, Finlands miljöcentral, Naturresursinstitutet, Geologiska forskningscentralen, Teknologiska forskningscentralen VTT Ab, Helsingfors och Åbo universitet samt Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut SMHI.

Finlands Akademis strategiska finansiering är fördelad på tre program. Till dessa program valde Akademin sammanlagt 16 konsortier som beviljades totalt 52,5 miljoner euro för åren 2015–2017.

Ytterligare information

Jari Haapala, enhetschef, direktör för SmartSea-konsortiet, Meteorologiska institutet
fornamn.efternamn@fmi.fi
Tfn 040 757 3621

Markku Viitasalo, forskningsprofessor, vice direktör för SmartSea-konsortiet, Finlands miljöcentral
fornamn.efternamn@ymparisto.fi
Tfn 029 525 1742


Målgrupp: