Dags för vårunderhåll av brunnar

Pressmeddelande 06-05-2011 kl. 12.00

Ett brunnslock i dåligt skick är en
säkerhetsrisk. Dessutom kan smådjur
och skräp komma in i brunnen.
Foto: Erkki Santala

Regn- och smältvatten kan under våren komma in i brunnen och försämra vattnets kvalitet särskilt på låglänta ställen eller nära sjöar och vattendrag. Också brunnar på sluttningar kan vara utsatta för ytvatten om invallningen och isoleringen av brunnens övre del är otillräckliga.

Vanliga förorenande ämnen i regn- och smältvatten är humus, mineralpartiklar och organiska föroreningar. De kan bl.a. ge dricksvattnet en främmande lukt, färg eller smak.

Kontrollera inflödet av dagvatten och brunnens strukturer

På våren bör man se till att smält- och regnvattnet leds bort från brunnen. Man bör också kontrollera att brunnens yttre och inre strukturer är i skick samt att brunnens lock är på plats och att locket är tätt. Särskilt strukturerna i brunnens övre del är utsatta för risker om de är bristfälligt skyddade mot tjäle. Om det har kommit smådjur och annat obehörigt in i brunnen kan det tyda på att fogarna är bristfälligt tätade och att det kan behövas desinfektering.

Man bör också alltid regelbundet se till att brunnen blir ordentligt vädrad och att vädringsröret är rent.

Tömning och underhåll av brunnen

Det lönar sig att tömma brunnen på våren innan den tas i bruk, särskilt om den inte har använts särskilt mycket under vintern. Om man först tömmer brunnen kan man räkna med att få friskare vatten. Då kan man också, om det behövs, tvätta brunnen och utföra andra åtgärder som behövs för dess underhåll.

I samband med tömningen av en ringbrunn kan man kontrollera att filtersanden på brunnens botten är ren. Där kan nämligen samlas slam som kan förhindra inflödet av vatten in i brunnen och försämra vattnets kvalitet. Slammet i borrbrunnen kan man inte på det sättet iakttas med ögonen. Man blir av med slammet i ringbrunnen om man tvättar brunnen och byter filtersanden. Borrbrunnen renas genom tryckspolning.

Brunnsentreprenörer och laboratorier erbjuder hjälp

Det lönar sig att anlita en brunnsentreprenör för tvättning, underhåll och eventuell desinfektering av brunnen, särskilt om man inte har de redskap som behövs eller om man är osäker på hur arbetet skall utföras. Det också löna sig att ta ett vattenprov innan brunnen tas i bruk. Provet kan analyseras av det närmaste laboratoriet. Vattenprovet bör tas tidigast en vecka efter att brunnen tvättats eller reparerats. Analysresultaten kan jämföras med Brunnsvattnets analystolken (se länk nedan) som berättar huruvida vattnet är av god kvalitet och vad man kanske kunde göra för att förbättra vattnets kvalitet.

Grundvattenståndet i mellersta och östra Finland lägre än medelnivån

I början av april steg grundvattnet i södra och västra Finland så att grundvattenståndet nu är 0-30 cm över långtidsmedelvärdet. I mellersta och östra Finland började grundvattnet stiga i slutet av april men vattnet står ännu mestadels 20-40 cm under medelnivån. Ställvis har vattnet redan nått över medelnivån, det finns nämligen skillnader mellan olika grundvattenformationer. I norra Finland står grundvattnet 5-30 cm under medelvärdet men nivån kommer att stiga i maj.

På SYKEs uppdaterade webbsidor kan man följa grundvattenståndet på olika mätningsstationer.

Mer information

Forskare Sanna Vienonen, Finlands miljöcentral (SYKE)
Vattencentrum/Enheten för vattenresurser
tel. +358 400 148 569, fornamn.efternamn@ymparisto.fi

Geohydrolog Risto Mäkinen, Finlands miljöcentral (SYKE)
Vattencentrum/Enheten för inlandsvatten
tel. +358 40 740 2549, fornamn.efternamn@ymparisto.fi

Forskare Mirjam Orvomaa, Finlands miljöcentral (SYKE)
Vattencentrum/Enheten för inlandsvatten
tel. +358 40 353 9329, fornamn.efternamn@ymparisto.fi


Målgrupp: