Gå till innehållet

Finlands miljöcentral | Suomen ympäristökeskus | Finnish Environment Institute

sykefi header valkoinen

Halterna av skadliga ämnen i Talvivaaras vattendrag minskar, men är ställvis skadliga för vattenlevande organismer

Pressmeddelande 19.11.2012 kl. 10.00

Halterna av skadliga ämnen i Lumijoki och Salmisenpuro, som finns i Talvivaaras omedelbara närhet, har under den senaste veckan minskat betydligt, men ligger fortfarande på en nivå som är skadlig för vattenlevande organismer. I Kivijärvi har halten av skadliga ämnen ökat i bottenvattnet. I Kalliojärvi har den däremot minskat. De skadliga ämnenas miljöpåverkan begränsas i det här skedet till de närliggande vattendragen. Situationen har i huvudsak framskridit enligt de tidigare prognoserna.

Under den senaste veckan har halterna av nickel, kadmium, uran, aluminium och zink minskat till och med till en tiondel av vissa ämnen, både i Lumijoki som rinner söderut och i Salmisenpuro som rinner norrut från gruvområdet. Trots det är halterna fortfarande höga i dessa vattendrag och överskrider den nivå som är skadlig för organismerna.

Utvecklingen av situationen i Kivijärvi måste följas

Sydliga Kivijärvi och nordliga Kalliojärvi har mycket olika särdrag. De har reagerat på avloppsvattenutsläppen på olika sätt. I Kivijärvi har utsläppet hamnat i sjöns bottenvatten och tillsvidare stannat där, i motsats till vad man bedömde tidigare. Av den anledningen är halterna lokalt större än de var tidigare. I Kalliojärvi var däremot halten av skadliga ämnen som störst 14-15.11, men har sedan dess minskat.

Just nu kan man inte exakt uppskatta vad som händer med de skadliga ämnena i Kivijärvi. I fortsättningen försöker man utreda i vilken mån de skadliga ämnena hamnar i bottenvattnet. De mätningar som gjordes under det senaste veckoslutet gav inga indikationer på att anmärkningsvärda mängder skadliga ämnen nått Laakajärvi.

Minskad risk för fiskdöd

Enligt de uppgifter man fått från området har det observerats enstaka döda fiskar i ån som rinner upp i Lumijoki och Kalliojärvi. I Kivijärvi har avloppsvattenutsläppet sjunkit till bottenvattnet eftersom utsläppet har varit betydligt kompaktare än sjövattnet. Det har gjort att risken för fiskdöd minskat i Kivijärvi. Risken har även minskat i Kalliojärvi.

ELY-centralen i Kajanaland och Talvivaara Oyj ansvarar för provtagningen

På grund av avloppsvattenutsläppet har både ELY-centralen i Kajanaland och Talvivaara intensifierat provtagningen. ELY-centralen i Kajanaland tar även den här veckan prover och gör avrinningsmätningar i vattendragen i närheten av utsläppet. Vattenprover tas på punkter i åarna söderut och norrut, och om isläget tillåter även i de närliggande sjöarna. ELY-centralen i Kajanaland har tillgång till två provtagningsgrupper. Merparten av proverna analyseras i SYKEs laboratorium.

Följande bedömningar från SYKE blir klara i början av nästa vecka. 

 

Tilläggsuppgifter

Seppo Rekolainen 
D
irektör för Vattencentrum
Finlands miljöcentral
tfn 040 5806 538

Jaakko Mannio 
Specialforskare
Finlands miljöcentral
tfn 0400 148 604 (konsekvenser p.g.a. tungmetaller)

Kirsi Norros 
Kommunikationsdirektör
Finlands miljöcentral
tfn 040 740 1693


Målgrupp: