Gå till innehållet

Finlands miljöcentral | Suomen ympäristökeskus | Finnish Environment Institute

sykefi header valkoinen

Ispropp i Lappfjärd och Storkyrö, hus har drabbats i Lappfjärd

Pressmeddelande 18.4.2013 kl. 12.00

I Perus vid Lappfjärds å höjer en ispropp översvämningen från riksväg 8 uppströms. Flödesvattnet har redan nått över tio byggnader och flera andra byggnader är hotade i Lappfjärd ifall vattenståndet stiger ytterligare. Riksväg 8 hotas av avspärrning. I Kyrö älv finns en ispropp vid Storkyrö och några ekonomibyggnader har översvämmats. I ån Karvianjoki är risken för isproppar stor under de närmaste dagarna vid Påmark, Sastmola och Eteläjoki.

Vattenföringen och vattenstånden stiger fortfarande under de närmaste dagarna i landskapen Södra Österbotten och Österbotten. Regnen på 10–15 mm som förutspåtts till idag ökar vattenföringen. På grund av svämvattnet har man varit tvungen att stänga av vägar i Reisjärvi och Kauhava, och nu också i Jalasjärvi. Där har översvämningen ställvis drabbat byggnader. Igår började man mot kvällen släppa ut svämvatten på invallningsområdena vid Kyrö älv, som mest består av åkrar. Eventuellt måste också invallningsområdena kring Lappo å tas i bruk som reservoarer för svämvattnet idag eller imorgon. Med hjälp av invallningsområdena kring Kyrö älv kan man särskilt minska översvämningsskadorna i Ilmola centrum och med hjälp av invallningsområdena kring Lappo å skyddar man Lappo centrum. Man försöker minska flödestopparna i Kyrö älv och Lappo å genom att deponera vatten i konstgjorda sjöar.

Vattenföringen stiger kraftigt också i älvarna/åarna Kalajoki, Pyhäjoki, Siikajoki, Sanginjoki och Tyrnävänjoki i Norra Österbotten. I Loimijoki i Egentliga Finland har vattnet översvämmat låglänta åkrar och källare och avspärrat vägar i Vittis. I Loimijoki har vattnet stigit upp till skadegränsen, vilket hotar byggnader i Ypäjä. I Aura å vid Pöytis har översvämningarna spärrat av en väg. Flödestoppen i Uskela å är redan nådd och isarna har gått.

Det finns fortfarande risk för isproppar i Norra Österbotten när vattenföringen ökar. I Kalajoki i Norra Österbotten bildades natten mellan tisdag och onsdag en ispropp nära tätorten Kalajoki, och på samma plats vid Rinnevägen har smältvatten som flödar över bakom vallen nått åtminstone en villa och man har varit tvungen att skydda ett par byggnader. Under onsdagen rörde sig isproppen ordentligt nedströms och vattnet som stigit kring byggnaderna började sjunka.

Flödestopparna i åarna i sydvästra Finland och vid västkusten kommer att infalla mellan torsdag och lördag. I ån Karvianjoki är risken för isproppar stor under de närmaste dagarna vid Påmark, Sastmola och Eteläjoki. Där Vanda å rinner upp i Riihimäki är det enligt prognosen möjligt att översvämningsgränsen överskrids under torsdagen eller fredagen. Vädret har förutspåtts bli svalare till veckoslutet i Österbotten. Då kommer vårflödet i Kyrö älv och Lappo å eventuellt att bromsas upp. Isarna kan sätta sig i rörelse i älvarna/åarna Lesti-, Kala-, Pyhä- och Siikajoki redan under veckoslutet. I avrinningsområdena norr om Ule älv är ökningen i vattenföringen fortfarande låg.

Finlands miljöcentral tillsatte på tisdagen en grupp för specialsituationer ifall översvämningssituationen förvärras. Den ska samarbeta dagligen och intimt med ELY-centralerna och Meteorologiska institutet i fråga om prognoser, uppföljning och information. Gruppen fortsätter sitt arbete så länge som översvämningarna pågår.

Mer information:

www.ymparisto.fi/tulvatilanne

Finlands miljöcentral:

Ledande hydrolog Bertel Vehviläinen, tfn 040 561 5533
Hydrolog Miia Smolander tfn 040 673 4437
Forskare Harri Myllyniemi tfn 040 861 7743

ELY-centralen i Södra Österbotten:
Översvämningschefen Liisa Maria Rautio, chef för vattenresursenheten
tfn 0295 027 919

ELY-centralen i Egentliga Finland:
Äldre ingenjören Olli-Matti Verta tfn 0400 523915

ELY-centralen i Norra Österbotten:
Byggnadsingenjör Olli Utriainen tfn 0295 038 430 


Målgrupp: