Gå till innehållet

Finlands miljöcentral | Suomen ympäristökeskus | Finnish Environment Institute

sykefi header valkoinen

Medborgarnas synpunkter på miljöreglering varierar, en del av oron grundar sig på föråldrad information

Pressmeddelande 9.12.2014 kl. 9.08

Pensaslabyrintti.JPG

Foto: Buckeye Wikimedia Commons CC BY-SA 3.0

Medborgarna har mycket olika synpunkter på hurudan regleringen i miljöskyddet ska vara. Detta framgick ur SYKEs projekt Kontroll på sidoeffekterna, vars webbenkät i september-oktober besvarades av drygt 400 medborgare. Projektet finansieras av Forskningsinformation rf.

”Det var inte överraskande man intog i svaren en kritisk inställning till bestämmelser som orsakar nya kostnader eller begränsar människornas eller företagens verksamhet. Däremot var det överraskande att många svar uttryckte en obefogad oro över krav som inte längre finns, till exempel i författningarna om avloppsvatten”, konstaterar äldre forskare Jari Lyytimäki vid Finlands miljöcentral. ”En del av oron tycks bygga på den offentliga kritiken av författningar som har varit i kraft tidigare men som sedermera ändrats och på den långlivade tillspetsade uppfattningen som kritiken givit upphov till.”

Medborgarrespons samlades genom en öppen webbenkät där intresserade svarare ombads att förklara en hurudan miljöreglering de upplever som mest problematisk. 

Svaren fokuserade på författningarna om behandlingen av avloppsvatten i glesbygden och naturskyddet. Svaren kan ha påverkats av att frågorna om avloppsvattnen i glesbygden diskuterades livligt i offentligheten under tidpunkten för enkäten. Andra miljöförfattningar kritiserades klart mindre, och cirka en tiondel av de svarande krävde strängare miljönormer än vad vi har idag. Till exempel kritiserades författningar som gäller miljöbuller för att de är både för slappa och för stränga.

”Vi måste förbättra metoderna att samla medborgarrespons så att det blir lättare att sålla bland förslagen och förmedla dem i rätt tid till beslutsfattningen” konstaterar Lyytimäki. ”Det är också viktigt att hålla i minnet att svaren i en enstaka webbenkät inte representerar alla medborgares åsikt. Vid sidan om webbenkäter behövs också andra sätt att samla information om man vill få reda på medborgarnas synpunkter på ett heltäckande sätt.”

Kontroll på sidoeffekterna: målet med projektet om utnyttjande av tvärvetenskaplig information i miljöskyddet är att främja dialogen mellan beslutsfattarna, forskarna och medborgarna.

Ytterligare information:

Äldre forskare Jari Lyytimäki
fornamn.efternamn@ymparisto.fi
Tfn +358 295 251 397

  • Sateen varjolla –bloggen (på finska): Verkkokyselyt: tunteenpurkauksia vai harkittua palautetta? (Webbenkäterna: känsloutbrott eller genomtänkt respons?)
    http://sateenvarjolla.blogspot.fi/


Målgrupp: