Gå till innehållet

Finlands miljöcentral | Suomen ympäristökeskus | Finnish Environment Institute

sykefi header valkoinen

Nya rekommendationer om att trygga Barentsregionens natur

Pressmeddelande 11.12.2013 kl. 12.00

I projektet Barents Protected Area Network (BPAN), som koordineras av Finlands miljöcentral, har man utrett det nuvarande tillståndet och bristerna i nätverket av naturskyddsområden i Barentsregionen. Utifrån projektresultaten har man utarbetat gemensamma rekommendationer för Barentsregionen om hur nätverket av skyddsområden bör utvecklas för att trygga den boreala naturens mångfald och ekosystemtjänster samt anpassa dessa till klimatförändringen. Rekommendationerna som tagits fram genom samarbete gäller de norra delarna av Finland, Sverige, Norge och nordvästra Ryssland.

BPAN Metsa joki556.jpg

Syftet med BPAN-projektets rekommendationer är att bevara den ursprungliga naturen i så pass stor omfattning att man lyckas stoppa utarmningen av arter och ekosystem i enlighet med målen för FN:s konvention om biologisk mångfald. Nätverket av skyddsområden utvecklas över landsgränserna, så att länderna i Barentsregionen tillsammans kan trygga de boreala naturtypernas representativitet och sammankopplingen av skyddsområdena. Man föreslår att naturskyddsområden inrättas i skogs- och myrområden som bevarats i naturtillstånd.

Fem värdefulla naturområden i nordvästra Ryssland lyftes fram som pilotobjekt i BPAN-projektet. Däribland ingår till exempel hela Europas största orörda skogsödemark i Dvina- och Pinega-flodernas avrinningsområde samt en gammal och enhetlig tallskog i Murmanskregionen. Man strävar efter att bevara fungerande ekologiska korridorer mellan Finland och Ryssland.

Positivt samarbete

BPAN-projektet har finansierats av Nordiska ministerrådet, miljöministerierna i Finland, Sverige och Norge samt avdelningen för Barents hav i WWF i Ryssland. Bedömningarna av naturskyddsområdena har genomförts i samarbete med dels Forststyrelsens naturtjänst, dels forsknings- och vetenskapsinstitut samt naturskyddsföreningar i de medverkande länderna.

Naturskyddssamarbetet som koordineras av Finlands miljöcentral inleddes 1997. Under åren har man tagit fram stora mängder information om värdefulla naturområden och främjat bevarandet av dessa. Sådana områden är till exempel nationalparken på Onegahalvön i Archangelskregionen, Kalevala nationalpark i Karelska republiken och det fridlysta området i den lappländska skogen i Murmanskregionen. De flesta av de områden som ansågs mest värdefulla i bedömningen av nätverket av naturskyddsområden i nordvästra Ryssland (en gapanalys från 2011), har inkluderats i de regionala och nationella naturskyddsplanerna.

Resultaten från utvecklingsprojektet för nätverket av naturskyddsområden i Barentsregionen meddelas både internationellt och regionalt. Resultaten presenteras på Internationella naturvårdsunionen IUCN:s World Parks Congress, på partsmötet för FN:s konvention om biologisk mångfald och vid Barentsregionens evenemang. På mötet för Barentsregionens miljöministrar den 5 december uppmuntrades Barentsregionens naturskyddsaktörer att fortsätta sitt positiva samarbete.

Barentsin alueen kartta 556.jpg

I nätverket av naturskyddsområden i Barentsregionen ingår såväl etablerade som planerade naturskyddsområden. De etablerade naturskyddsområdena på kartan är indelade i tre klasser efter hur mycket skydd de kräver.

Ytterligare uppgifter

Projektchef Anna Kuhmonen, Finlands miljöcentral, tfn 0295 251 322, fornamn.efternamn@ymparisto.fi

Ledande expert Tapio Lindholm, Finlands miljöcentral, tfn 0295 251 379, fornamn.efternamn@ymparisto.fi

Länkar

Bilder till förfogande av media

BPAN-projektets pilotobjekt i Archangelskregionen i nordvästra Ryssland.jpg Foto Artem Stolpovsky.

Boreal barrskog i finska Lappland.jpg Foto Esa Nikunen.

Karta av naturskyddsområden i Barentsregionen


Målgrupp: