Gå till innehållet

Finlands miljöcentral | Suomen ympäristökeskus | Finnish Environment Institute

sykefi header valkoinen

SYKEs havscentrum samlar in manetobservationer även i år

Pressmeddelande 31.7.2014 kl. 9.58

Kuva: Timo Pulli

Öronmaneter. Bild: Timo Pulli

SYKEs havscentrum samlar nu för femte året i rad in allmänhetens observationer av maneter i Östersjön, både på öppna havet och vid kusten. Manetobservationerna kan rapporteras med en blankett på webbplatsen Östersjöportalen, varifrån informationen förmedlas till forskarna. På så sätt kan båtförarna bidra till den årliga bedömningen av förekomsten av maneter och till utredningen av miljöfaktorer som påverkar massförekomster.

På sensommaren och hösten kan det finnas så mycket öronmaneter i Östersjön att de trasslar till fiskenät och täpper till vattenintagsrören i kraftverk. Vid behov får kraftverken information om manetförekomster av forskarna vid SYKE.

”I fjol fanns det klart färre öronmaneter på de finska havsområdena än under tidigare år.  Endast ett tjugotal observationer gjordes. Under tidigare uppföljningsår har rikligt med öronmaneter observerats och rapporterats. Varför mängderna maneter varierar är inte exakt känt. Variationen kan påverkas till exempel av vindar och strömmar som för maneter från det centrala Östersjön närmare den finska kusten”, berättar specialforskare Maiju Lehtiniemi vid Finlands miljöcentral.

Mest observationer har gjorts under de senaste åren i Skärgårdshavet och Finska viken och till en viss mån också i Ålands hav och Bottenhavet.

Mängden maneter på väg att öka i världens hav

En ökning av antalet maneter har under de senaste årtiondena observerats i vissa av världens havsområden. Troligen gynnas de av att haven blir varmare och eutrofare. Därtill har de fiskar som konkurrerar om näring med maneterna minskat i antal på grund av överfiske. Det finns inga pålitliga långa tidsserier om maneternas riklighet.

Uppföljningsprogrammen för Östersjön ger inte heller information om manetförekomsternas riklighet och variation från år till år. Därför är allmänhetens observationer av största vikt.

Maneterna (vetenskapligt namn Cnidaria) hör till gruppen geléplankton, som är en del av djurplanktonsamhället på det öppna havet. I norra Östersjön förekommer öronmaneten (Aurelia aurita). Hos oss påträffas nu och då också röd brännmanet (Cyanea capillata), som normalt trivs i salt vatten.

Öronmaneterna är platta och runda och mellan 1 och 20 cm i diameter. De är ofta lätt rosa till färgen och har fyra tydligt framträdande hästskoformade könskörtlar på ryggen. I finska vatten går öronmaneten inte att förväxla med någon annan art.

Öronmaneten livnär sig bland annat på djurplankton, fiskyngel och fiskrom. Maneten förlamar sitt byte med hjälp av bränncellerna på dess tentakler. Bränncellerna är dock inte farliga för människan eftersom deras effekt är svag och de inte irriterar huden.

Manetobservationerna kan rapporteras genom att fylla i en blankett på Östersjöportalen.

 

Mer information:

Specialforskare Maiju Lehtiniemi, SYKEs havscentrum
tfn 040 7255 085
fornamn.efternamn@ymparisto.fi


Målgrupp: