Gå till innehållet

Finlands miljöcentral | Suomen ympäristökeskus | Finnish Environment Institute

sykefi header valkoinen

Skadliga ämnen från Talvivaara har samlats till de närmaste sjöarna

Pressmeddelande 28-11-2012 kl. 10.00

Finlands miljöcental har analyserat nya prover från vattendrag i närheten av Talvivaara. Halterna av skadliga ämnen har minskat betydligt i de närbelägna åarna. I Kalliojärvi och de djupa delarna av Kivijärvi är halterna fortfarande höga. Tills vidare finns inga tecken på att ämnena har transporterats vidare till Laakajärvi och Jormasjärvi.

Skadliga ämnen har transporterats längs åar till närbelägna sjöar

Halterna av de skadliga ämnen som uppmättes den 20 november i Lumijoki som rinner söderut har minskat och är nu en femtiondel av de halter som uppmättes den 11 november. Stora mängder av bland annat nickel, kadmium, zink, aluminium och uran har tidigare spolats från Lumijoki till Kivijärvi. Ämnena har hamnat i det täta bottenvattnet i den östra delen av sjön och tillsvidare stannat där. Mätresultaten indikerar inte att ämnena skulle ha transporterats vidare till Laakajärvi.

Halterna av skadliga ämnen i Salmisenpuro som rinner norrut har också minskat till en tiondel av de högsta halterna som uppmättes den 8 november. Halterna av nickel, kadmium, zink och aluminium är fortfarande höga i Kalliojärvi. Avloppsvattenutsläppet verkar inte ha nått ända till Jormasjärvi.

Halterna fortfarande skadliga för organismer och fisk

I vattnen i närheten av gruvområdet dvs. Salminen, Kalliojärvi, Kalliojoki och Kolmisopi norrut samt Ylä-Lumijärvi, Lumijoki och Kivijärvi söderut är halterna av skadliga ämnen fortfarande på en nivå som är skadliga för organismer. Vilt- och fiskeriforskningsinstitutet (VFFI) har rapporterat om fiskdöd på norra sidan i Kalliojoki och Kolmisoppijärvi. I Kalliojärvi är risken för fiskdöd fortfarande måttlig.

I de södra delarna av Kivijärvi är risken för fiskdöd mindre eftersom de skadliga ämnena har lämnats kvar i bottenvattnet. De skadliga ämnenas totala konsekvenser för vattendragen och andra vattenorganismer i området klarnar i sin helhet tidigast nästa vår och sommar.

Tidslinje för variationerna i halterna av ämnen som är skadliga för organismer och som hamnat i vattendragen söder om gruvområdet.


Mera information

Jaakko Mannio
Specialforskare
Finlands miljöcentral
tfn 0400 148 604 

Kirsi Norros
Kommunikationsdirektör
Finlands miljöcentral
tfn 040 740 1693


Målgrupp: