Gå till innehållet

Finlands miljöcentral | Suomen ympäristökeskus | Finnish Environment Institute

sykefi header valkoinen

Skarvbeståndet växte med nästan en fjärdedel

Pressmeddelande 09-08-2011 kl. 9.00

Skarvar i nästen. 
Bild: Pekka Rusanen

Vid taxeringar sommaren 2011 fann man ca 17 700 skarvbon på de finska havsområdena, vilket är 3 300 fler bon än förra sommaren. I alla havsområden utom Bottenviken hade antalet bon ökat. Jämfört med de föregående åren har tillväxten dock avtagit och man fann endast två nya häckningskolonier. Skarvbon hade förstörts olagligt i tre kolonier. Därtill hade havsörnar förstört ett stort antal bon, exempelvis i Raseborg.

Merparten av skarvarna vid vår kust häckar i södra delen av Bottenhavet (6297 bon) och i Finska viken (5877 bon). I Skärgårdshavet observerades 4 289 bon, i Kvarken 1 087 bon och i Bottenviken 162 bon. Vid Finska viken, Skärgårdshavet och Bottenhavet har beståndet vuxit med 20–24 procent. I Kvarken, där det finns bara två kolonier, har beståndet vuxit med 51 procent. I Bottenviken har skarvbeståndet däremot minskat med 20 procent.

Beståndstillväxten var koncentrerad till de fyra största kolonierna i Finska viken, Skärgårdshavet och Bottenhavet: i dessa hade uppstått sammanlagt 3 050 nya bon. De största kolonierna påträffades i Raumo (2342 bon), Väståboland (2000 bon), Kyrkslätt (1996 bon) och Sastmola (1619 bon). Nästan hälften av Finlands hela skarvbestånd häckade i dessa kolonier.

En tredjedel av skarvkolonierna hade vuxit betydligt. Vissa kolonier i Skärgårdshavet och Bottenhavet hade däremot minskat kraftigt. Totalbeståndet växte med 23 procent.

"Beståndstillväxten mattades dock av betydligt under 2000-talet. Åren 2001-2005 var den genomsnittliga årliga tillväxten 72 procent, åren 2006–2010 bara 27 procent", konstaterar forskare Pekka Ruuskanen vid Finlands miljöcentral.

Man fann allt som allt bara två nya kolonier i Finland; i Fredrikshamn och i Väståboland. Precis som i fjol observerades sammanlagt 34 skarvkolonier på 55 skär. Häckningsskärens medelstorlek var en hektar, och knappa en femtedel av skarvarna häckade i träd.

Sammanlagt ca 840 skarvbon i tre kolonier förstördes olagligt på följande orter: Gustavs, (417 bon), Luvia (271 bon) och Väståboland (150 bon). I Gustavs och Luvia skedde ödeläggelsen på naturskyddsområden. Det totala antalet förstörda bon var tyvärr något större än förra sommaren men de här bona förekom i färre kolonier än tidigare.

Havsörnarna for också ställvis hårt fram med skarvarna; exempelvis i en koloni i Raseborg förstörde havsörnar häckningen hos ungefär hälften av de femhundra skarvparen. Skarven kan ha svårigheter att grunda nya framgångsrika kolonier på områden med ett tätt havsörnsbestånd, såsom på Åland.

Sillgrisslan, en starkt hotad art i Finland, har häckat och ökat i antal redan för andra året i en skarvkoloni som uppstod år 2008 i östra Finska viken. Sillgrisslan torde dra nytta av att häcka i skarvkolonier, där den har skydd mot speciellt minkar. I Sverige har sillgrisslebestånden vuxit kraftigt i skydd av skarvkolonier.

Mera information

Forskare Pekka Rusanen, Finlands miljöcentral, 
tel. 0400 148 691, fornamn.efternamn@ymparisto.fi

Äldre forskare Markku Mikkola-Roos, Finlands miljöcentral, 
tel. 0400 148 685, fornamn.efternamn@ymparisto.fi

Informatör Riku Lumiaro, Finlands miljöcentral, 
tel. 040 5098 654, fornamn.efternamn@ymparisto.fi


Målgrupp: