Syrsättningens effekter är starkt beroende av de lokala förhållandena

Pressmeddelande 19-04-2011 kl. 12.00

Pumpanläggning
Bild: Vesi-Eko Oy

I det samnordiska treåriga forskningsprojektet PROPPEN undersöker man om syreförhållandena i syrefattiga bottenvatten kan förbättras genom nedpumpning av syrerikt ytvatten. Enligt de preliminära resultaten är det möjligt att förbättra syresituationen, men hur väl man lyckas beror i stor utsträckning på djup och vattenomsättning i det vatten som ska syresättas.

Försök genomfördes under sommaren 2010 i projektets två provområden - Sandöfjärden i västra Finska viken och Lännerstasundet i Stockholms inre skärgård. I Sandöfjärden påbörjades pumpningen i juni och avslutades i början av oktober då skiktningen bröts. I Lännerstasundet genomfördes ett kortvarigt försök under tre veckor i juni.

Regionala skillnader i effekterna av syrsättningspumpningen

Pumpningens effekter på vattnet och bottensedimenten följdes i bägge områdena med kontinuerliga automatiska mätningar och med traditionell provtagning och laboratorieanalys. I Sandöfjärden hölls det vatten som är närmast bottenskiktet syresatt ända till slutet av sommaren, men den använda pumpningskapaciteten räckte inte till för att hålla området syresatt hela försöksperioden. Då vattnet var syresatt var fosforhalten låg men som en följd av att syret tog slut steg fosforhalten snabbt till tidigare års nivå.

I Lännerstasundet är pumpningskapaciteten större i relation till områdets storlek och där blev vattnet närmast bottnen syrsatt på några veckor. Pumpningen förstärkte de lokala strömmarna, vilket gjorde att det syresatta vattnet spreds till bottnar som tidigare varit syrefria. Fosforhalten i pumpningsområdet var klart lägre än i ett närliggande jämförelseområde, vilket förklaras av interaktionen mellan syresättning och utspädning.

De lokala förhållandena ser ut att ha haft stor effekt på resultaten av syresättningen. Man observerade inte i något av områdena att pumpningen orsakade en transport av näringsämnen till ytskiktet.  Pga pumpningen ökade temperaturen i bottenvattnet vilket medförde en ökning av syreförbrukningen.

Pumpningseffekten ökas i Sandöfjärden

Försöken under 2011 påbörjas i maj-juni. I Sandöfjärden ökas pumpningseffekten med ca 50 procent jämfört med tidigare. Det vatten som pumpas tas även från större djup än tidigare för att minska den syreförbrukning som beror på uppvärmningen av bottenvattnet. I Lännerstasundet genomförs försöket på liknande sätt som föregående sommar men med bättre kontroll av pumpningens effekter på strömförhållandena och inblandningen av det syresatta vattnet nära bottnen. Våren 2012 färdigställs en slutrapport för projektet, i vilken man vid sidan av pumpningens funktion och effekterna på ekosystemet, även bedömer kostnadseffektivitet och risker med metoden.

I PROPPEN–projektet deltar från Finland det finska naturvårdsverket, Vesi-Eko Oy, Helsingfors universitet och Pöyry Finland Oy. Från Sverige deltar Stockholm Vatten och från Danmark VitusLab, Pöyry AS samt miljöforskningsanstalten NERI. Projektet koordineras av Finlands naturvårdsverk. Naturvårdsverket i Sverige är huvudfinansiär.

Tilläggsuppgifter:

Limnolog Christer Lännergren, Stockholm Vatten, tfn. +46 73 914 2454

Enhetschef Heikki Pitkänen, Finlands miljöcentrum, Havscentrum
tfn.+358 40 582 3182, fornamn.efternamn@ymparisto.fi

Specialforskare Jouni Lehtoranta, Finlands miljöcentrum, Havscentrum
tfn. +358 400 148 532, fornamn.efternamn@ymparisto.fi

Vicedirektör Marko Reinikainen, Tvärminne zoologiska station vid Helsingfors universitet, tfn. +358 400 490 674

Verkställande direktör Erkki Saarijärvi, Vesi-Eko Oy, tfn. +358 44 279 8603

Bild för press

PROPPEN pumpanläggning (jpg, 2816 kb)


Målgrupp: