Gå till innehållet

Finlands miljöcentral | Suomen ympäristökeskus | Finnish Environment Institute

sykefi header valkoinen

Pressmeddelanden - pressmeddelanden

Gå till sida 1 Gå till föregående sida med träffar
5
6
7
8
9

Publicerad
Stockholm har lyckats bättre än Helsingforsregionen med att göra samhällsstrukturen tätare – forskare vill främja en polycentrisk samhällsstruktur i Helsingfors

En färsk undersökning som Helsingfors universitet och Finlands miljöcentral genomfört om metropolområdena visar att samhällsstrukturen på 2000-talet har utvecklats i olika riktningar i regionerna. I H...

18.6.2014
Klimatförändringen ökar översvämningsrisker – rekommendationer för lägsta bygghöjder har uppdaterats

Rekommendationerna för lägsta bygghöjder förblir stort sett oförändrade i den nu utgivna guiden. Förra gången uppdaterades rekommendationerna år 1999. Syftet med guiden är att minska skador på byggnad...

11.6.2014
Dinoflagellatgifter passerar genom näringskedjan – giftmängden bör uppföljas

Alexandrium ostenfeldii © Daniel Eriksson Dinoflagellaten, d.v.s. pansaralgen Alexandrium ostenfeldii producerar giftiga saxitoxin-föreningar som påverkar det centrala nervsystem...

10.6.2014
Algprognos: Risken för algblomningar på Finlands havsområden ställvis betydlig

Enligt en prognos som Finlands miljöcentrals havscentrum har gjort är risken för bildningen av anhopningar av blågrönalger i Finska vikens västra del, Skärgårdshavet och den sydligaste delen av Botten...

5.6.2014
Rekommendationer för att följa upp och bekämpa invasiva främmande arter

SYKE och Jord- och skogsbruksministeriet Ett ovanligt brett för sju instanser gemensamt forskningsprojekt har studerat hur invasiva främmande arter har brett ut sig och vilka sätt det finns a...

4.6.2014
Nu erbjuds avloppsvattenrådgivning

I två somrar till erbjuds effektiverad avgiftsfri avloppsvattenrådgivning runt om i Finland. Fastigheternas avloppssystem måste uppfylla de aktuella kraven senast 15.3.2016.

14.5.2014
Vattenståndet i sjöarna i Södra och Mellersta Finland förväntas bli lågt

Vattenståndet i sjöar i naturtillstånd kommer knappt att stiga mer under våren söder om linjen Uleåborg–Kuopio-Joensuu, trots att vattenstånden i sjöarna i Södra och Mellersta Finland vanligtvis är so...

6.5.2014
Ny havsforskningsstation till Utö

På Utö färdigställs snart en unik havsforskningsstation, som kommer att producera aktuell forskningsinformation om havet både under och vid ytan samt om luften året och dygnet runt. Stationen verkstäl...

29.4.2014
Ställningen för stadsregionernas centrumområden har försvagats i och med att detaljhandeln har koncentrerats till områden utanför centrum

Enligt en utredning som publicerades idag har stadsregionernas centrumområden fortfarande en tämligen stark ställning i fråga om boende. I många stadsregioner har det dock vid sidan av centrumområden ...

28.4.2014
Avhandling om dåligt kända kammaneter i Östersjön och det arktiska området

Kammaneterna, som hör till världens äldsta djur och har levat i haven under miljoner år, har bevarat sin hemlighet intill dessa dagar. Forskaren Sanna Majaneva har i sin avhandling, som granskas på fr...

8.4.2014
SYKE varnar: Sjöisarna mycket svaga i landets södra och mellersta delar

SYKE varnar för de för tidpunkten mycket tunna isarna i landets södra och mellersta delar. Det lönar sig inte att röra sig på isarna, i synnerhet inte med bil. Ställvis är isarna rekordtunna för tidpu...

21.3.2014
Aranda undersökte hela Östersjön: syretillståndet fortfarande dåligt, de ytliga fosforhalterna förhöjda i Bottenhavet och Egentliga Östersjön

SYKE och SMHI informerar Finlands miljöcentrals (SYKE) havsforskningsfartyg Aranda har under början av år 2014 undersökt Östersjöns tillstånd på ett större område jämfört med tidigare vintrar. Samarb...

12.3.2014
Rekordartat få oljeutsläpp observerades genom flygövervakning 2013

År 2013 observerade Gränsbevakningsväsendet under sin flygövervakning endast 9 olagliga oljeutsläpp på Östersjön. Mest utsläpp, 107 st., rapporterades 2001. Även utsläppens volym har minskat avsevärt....

11.2.2014
Finlands Miljöcentral SYKE och Sveriges SMHI startar unikt samarbete kring havsmiljöövervakning

Finlands Miljöcentral, SYKE och Sveriges SMHI inleder ett tätt samarbete kring övervakningen av havsmiljön i Östersjön och Västerhavet. "Det är unikt att två länder skriver avtal på detta sätt, men v...

3.2.2014
Översvämningscentret startade sin verksamhet i början av året – ny översvämningskarttjänst lanserad

Finlands miljöcentral (SYKE) och Meteorologiska institutet startade Översvämningscentret i början av året. Översvämningscentret förutspår och varnar om översvämningar i hela Finland och upprätthåller ...

22.1.2014
Nya rekommendationer om att trygga Barentsregionens natur

I projektet Barents Protected Area Network (BPAN), som koordineras av Finlands miljöcentral, har man utrett det nuvarande tillståndet och bristerna i nätverket av naturskyddsområden i Barentsregionen....

11.12.2013
Den ekonomiska krisen har påverkat miljöns tillstånd

Raden av ekonomiska kriser sedan 2008 har påverkat tillståndet i miljön i Finland. Denna bedömning gör man i översikten av miljöns tillstånd, som nyligen publicerats av Finlands miljöcentral. Effekter...

11.12.2013
Plankton kan äta och sprida mikroskopiskt skräp i den marina näringskedjan

Bosmina-vattenlopp med fluorescerande plastkulor in i tarmen. Bild: Outi Setälä.  Forskare vid Finlands miljöcentral SYKE har för första gången kunnat påvisa att mikroplast sp...

29.11.2013
RKTL OCH SYKE tar fram nya rekommendationer för Skärgårdshavet: fisk som foder, sammanslagning och lokaliseringsstyrning av odlingar

Österjöns egen fisk borde användas som råvara till fiskodlingarnas foder. Därigenom kan näringsämnena i havet återvinnas och man behöver inte ta in foder utifrån. Det här är en av rekommendationerna s...

25.10.2013
Miljöministeriets, SYKEs och ARAs telefonnummer förnyas

Miljöförvaltningens telefonnummer förnyas den 29–30 oktober 2013 som en del av statsförvaltningens gemensamma Hansel-ramavtal. Elisa fungerar nu som ny leverantör av miljöministeriets, Finlands miljöc...

25.10.2013

Gå till sida 1 Gå till föregående sida med träffar
5
6
7
8
9