Minskning av sura sulfatjordars miljörisker - metoder för anpassning till klimatförändringen (CATERMASS)

 

Aktuellt

 

Karteringsläget av sura sulfatjordar (jpg 1 621 KB)

Seminarium Stundars tisdag 5.10.2010 (pdf 69 KB)

CATERMASS-broschyr (pdf 801 KB)

Informationsmöte om sura sulfatjordar och försöksområdena på Söderfjärden 13.4.2010 (pdf 207 KB)

Nyaste rapporter och publikationer:

Vuori, K.-M. ja Saarinen, T., 2010: Happamien sulfaattimaiden ympäristöriskien vähentäminen: vesistövaikutukset ja sopeutumiskeinoja ilmastomuutokseen CATERMASS Life -hankkeessa vuosina 2010-2012. Maataloustieteen päivät.

Projektets inledningsseminarium 10.2.2010

Seminaariohjelma (pdf 27 KB)

Sulfaattimaiden riskien hallinta (pdf 23 KB)

Salaojamenetelmien vertailu (pdf 4832 KB)

Pilottikohteiden esittely (pdf 1750 KB)

Minskning av sura sulfatjordars miljörisker–metoder för anpassning till klimatförändringen (pdf 2034 KB)

Happamien sulfaattimaiden ympäristöriskien vähentäminen maanviljelijöiden näkökulmasta (pdf 82 KB)

Happamien sulfaattimaiden ympäristöriskien vähentäminen (pdf 440 KB)

Happamien sulfaattimaiden hallintakeinot (pdf 173 KB)

Happaman vesistökuormituksen ehkäisy Siikajoki‐Pyhäjoki –alueella 2009 – 2011 (HaKu) (pdf 617 KB)

 

Sura sulfatjordars skador i vattendragen hotar att öka

Arealen av odlade sura sulfatjordar i Finland uppgår till 100 000 - 200 000 ha och de är koncentrerade i synnerhet till Södra Österbotten. Försurnings- och metallbelastningen som kommer från de här sura sulfatjordarna har märkbart försämrat älvars, sjöars och kustvattnens tillstånd. Miljöbelastningen hotar att öka ännu mera då klimatet förändras. I takt med klimatförändringen sker förändringar i avrinningsområdets hydrologi och processer i jordmånen, vilket kan öka miljöriskerna vid markanvändning. Speciellt oroar de s.k. geokemiska anomalierna, såsom jordmåns- och berggrundstyper som innehåller ovanligt höga tungmetallhalter. I gruvområden är problemen som metallanomalier innebär för odlingsväxter välkända, och deras sura, giftiga avrinningsvatten utgör ett betydande miljöhot i olika delar av världen. I vattendragen gäller de mest betydande miljöriskerna ofta oxidering av sulfider i metallhaltiga svavellager samt sällsynta översvämningar. Ett motsvarande miljöproblem utgör sura sulfatjordar hos oss.

I detta projekt, som hör till EU:s LIFE+ -program, söker man metoder för att förbättra de sura sulfatjordarnas vattenskydd. Inom projektet utvecklas metoder för att minska sura sulfatjordars miljöskador samt metoder för anpassning av markanvändning och vattenskydd till klimatförändringarna. En minskning av skadorna på vattendrag, fiskstammen och naturen förutsätter sammanställning av uppgifter gällande problemområden, utveckling av exponeringen för försurning och metaller, miljöriskernas karaktär och prioritetsområden samt vattenskyddsmetoder som står till buds och deras funktion i ett klimat som förändras. Projektet är mycket krävande eftersom en minskning av problemen förutsätter en ändring av torrläggningsmetoder och odlingsmetoder på åkermark i privat bruk. En minskning av miljöskadorna förutsätter en omfattande och engagerad process som strävar till kontroll över riskerna, och där man utöver naturvetenskapliga synvinklar även beaktar socioekonomiska faktorer.


Samarbete mellan sakkunniga och praktiska utövare

Catermass-projektets delprojekt producerar både internetbaserat och annat skriftlig material, seminarier, framtidsverkstäder samt förevisningar åt producenter, medborgare, forskare och beslutsfattare. Delprojekten behandlar följande:

  • Kartläggning och riskklassificering av sura sulfatjordar
  • Identifiering och förevisning av risker som gäller ytvattnens ekologiska tillstånd och fiskbestånden
  • Utveckling av metoder för att minska skadorna och anpassning av dem till jord- och skogsbruk i ett klimat som förändras
  • Bedömning av åtgärdskombinationernas socioekonomiska effekter och begränsningar
  • Förmedling av information gällande bästa miljöpraxis inom sura sulfatjordars vattenskydd i ett klimat som förändras


Kontaktpersoner

Projektchef: ledande forskare Kari-Matti Vuori, Finlands miljöcentral, tel. 040 5432227

Projektkoordinator: äldre forskare Juha Riihimäki, Finlands miljöcentral, tel. 040 5661672

Publicerad 12-08-2013 kl. 10.37, uppdaterad 01-08-2023 kl. 15.41