Skede 2: Algblomningsprognoser i realtid samt bedömning av kostnader och nytta i GisBloom-projektet

I skede 2 tar man fram en algblomningsmodell för ställande av algblomningsprognoser för finländska sjöar. De med modeller gjorda algblomningsprognoserna sammanställs med tolkningar av algmängder som man får från satellitbilder och eventuellt även med medborgarnas algobservationer.

I det andra skedet görs därtill en bedömning av vattenskyddsåtgärdernas kostnader och nytta, för att man i praktiken ska kunna avgöra med vilka åtgärder man förmånligast kan minska fosforbelastningen.

Algblomningsprognoserna testas i olika slags situationer, så att man får noggrannare kunskap om markanvändningens, näringsbelastningens och klimatförändringens inverkan på algblomning.

Resultat av skede 2

Med hjälp av värderingsverktyget och karttjänsten i internet kan man i framtiden dagligen följa algprognoserna för alla vattensystem i kartform och jämföra verkningarna av olika markanvändningsformer och näringsbelastningen på algblomningen samt ta reda på de kostnadseffektivaste vattenvårdsmetoderna.

Mera information

Ledande hydrolog Bertel Vehviläinen, Finlands miljöcentral SYKE, fornamn.efternamn@ymparisto.fi

Publicerad 30-04-2013 kl. 14.50, uppdaterad 25-07-2023 kl. 17.03