Hur står det till med Skärgårdshavets födoväv?

Nyhet 12-03-2018 kl. 9.26

Intressenter och beslutsfattare i Skärgårdshavets region har nu möjlighet att berätta för forskarna om hur de ser Skärgårdshavets ekosystem och dess funktioner, samt om de av havsmiljöns varor och tjänster som anses vara värdefulla och viktiga.

Skärgårdshavets ekosystem erbjuder mycket: fiskefångster, rekreation såväl som företagsmöjligheter. Samtidigt utsätts ekosystemet för olika typer av påverkan: fisketryck, främmande arter, övergödning och miljögifter inverkar på ekosystemets funktioner på sätt vi ännu inte helt förstår.

I det av Finlands miljöcentral koordinerade internationella projektet BONUS BLUEWEBS skapas nu för första gången en modell för Skärgårdshavet, som beskriver ekosystemets funktion och förändring, med fokus på födoväven.

Ahven_syö_tokkoa
Ekosystemvaror och -tjänster som havet erbjuder människan, t.ex. fiskefångst och rekreation, påverkas av de stora förändringar som havet genomgår, till exempel övergödning eller konkurrenskraftiga främmande arter. © Riikka Puntila

”Vi undersöker hur ekosystemvaror och -tjänster som havet erbjuder människan, t.ex. fiskefångst och rekreation, påverkas av de stora förändringar som havet genomgår, till exempel övergödning eller konkurrenskraftiga främmande arter.

Laura_Uusitalo_Arandalla
"Målet är att förstå hur användningen av havet och havets resurser borde styras i sådana här fall för att maximera tillgångarna”, säger projektledaren, specialforskare Laura Uusitalo. © Thierry Winn

 

Som en del av arbetet kommer under våren intressenter och beslutsfattare i regionen att intervjuas om hur de ser Skärgårdshavets ekosystem och dess funktioner, samt om vilka av havsmiljöns varor och tjänster de anser vara värdefulla och viktiga.

”Till intervjun bjuder vi in bland annat fiskeri- och reseföretagare, kommunbeslutsfattare och föreningsrepresentanter. Informationen som erhålls genom intervjuerna hjälper oss bättre förstå perspektiv och önskemål hos de som använder havet”, säger Laura Uusitalo. “Kombinerat med projektets studier i hur Östersjöns ekologiska samhällen och födovävar har förändrats över de senaste årtiondena i flera olika områden, får vi en sammantagen bild över Östersjöns nuvarande förhållanden och möjliga framtida utveckling.”

BONUS BLUEWEBS är ett treårigt projekt (april 2017-mars 2020) och inkluderar forskare från fem Östersjöländer (Finland, Sverige, Tyskland, Lettland och Polen). Från Finland deltar forskare från Finlands miljöcentral samt från Åbo Akademi. I slutet av 2017 fick projektet flagship-status inom EU:s strategi för Östersjöregionen, en utnämning som visar att EU värdesätter projektets arbete för att befrämja mångsidigt och hållbart nyttjande av Östersjöns resurser.

Ytterligare information

Specialforskare Laura Uusitalo, SYKE, tfn +0295 251 719, fornamn.efternamn@ymparisto.fi


Målgrupp: