Samlad information om nordvästra Rysslands mest värdefulla naturområden

Pressmeddelande 11-09-2013 kl. 11.39
Poika metsän yllä 222px
© Sergey Osipov

Största delen av de vidsträckta urskogsområdena och myrarna i naturligt tillstånd i den norra barrskogszonen är belägna i Ryssland. Som resultat av ett brett finskt-ryskt samarbete har de värdefullaste naturområdena i nordvästra Ryssland kartlagts. I nordvästra Ryssland finns många betydelsefulla naturskyddsområden och flera nya planeras. En ny publikation på engelska ger information och redskap för hur man främjar planeringen av naturskyddet, skogsbruket och markanvändningen.

I projektet Bedömning av naturskyddsområdenas representativitet och täckningsgrad i nordvästra Ryssland (Gap-projektet) utreddes de största naturskyddsområdena i Karelska republiken, i regionerna (oblasterna) Murmansk, Archangelsk, Vologda och Leningrad samt i staden S:t Petersburg. Gap-projektet inleddes utifrån behovet hos aktörer inom skogsbruket och naturskyddet att kartlägga de mest värdefulla och enhetliga naturområdena i nordvästra Ryssland för att unika naturvärden inte ska gå förlorade.

Stöd för planering av naturskydd och markanvändning

Publikationen Atlas of high conservation value areas, and analysis of gaps and representativeness of the protected area network in northwest Russia kartlägger de naturskyddsmässigt mest värdefulla skogarna i nordvästra Ryssland. Boken består av en beskrivning av naturområdena, ett kartavsnitt och ett kartverk på Internet, som ger en detaljerad bild av de vidsträckta urskogsområdena i nordvästra Ryssland.

Kartläggningsarbetet för publikationen gjordes genom tolkningar av satellitbilder, med stöd av kartmaterial och med data om livsmiljöer och artbestånd som finns till förfogande. ”Som bakgrund hade vi den information vi fått från talrika nordiska undersökningar om skogens struktur och förhållandena mellan dess arter. I skogarna i nordvästra Ryssland lever ett stort antal sådana skogsarter som har blivit hotade bland annat i Finland”, förklarar ledande expert Tapio Lindholm vid Finlands miljöcentral.

I nordvästra Ryssland har en del positiva skyddsbeslut också fattats, till exempel om grundandet av en nationalpark på Onegahalvön i början av 2013. ”Vi förväntar oss att naturreservatet i Ingermanland och nationalparken på holmarna i Ladoga grundas i år. Avsikten är också att grunda en nationalpark i Hiipinä, utvidga Paanajärvi nationalpark och grunda flera regionala skyddsområden i den närmaste framtiden”, berättar projektchef Anna Kuhmonen vid SYKE.

Många av de värdefulla naturområdena som lokaliserats med hjälp av Gap-analys har tagits med i de regionala skyddsplanerna, men deras naturvärden har tryggats först efter de officiella skyddsbesluten. De slutliga besluten om skydd fattas beroende på skyddsområde antingen av Ryska federationen eller av myndigheter på regional nivå.

Khibinyn tunturinäkymä, panoraama 556px. Kuva: Valentin Zhiganov
Khibiny Bild: Valentin Zhiganov

Rapporten är ett resultat av finskt-ryskt samarbete

Rapporten om representativiteten hos nätverket av skyddsområden, inklusive en analys om brister, publicerades 2011 på ryska. Finlands miljöcentral ansvarade för redigeringen och översättningen till engelska. För forskningen och kartläggningen som låg till grund för publikationen svarade ryska experter från forskningsinstitut, universitet, regionala miljöförvaltningar och naturskyddsorganisationer i nordvästra Ryssland och Moskva. I Finland har kartläggningsarbetet, som koordinerats av SYKE, stötts av experter vid flera sakkunnig- och forskningsinstitut, universitet samt naturorganisationer. Gap-projektet finansierades av Finlands miljöministerium och utrikesministerium med närområdesfinansiering.

Uppgifterna i rapporten kan utnyttjas vid planeringen av naturskydd och markanvändning såväl Ryssland som i Finland och de andra nordiska länderna. Informationen i kartverket kan utnyttjas för bedömning av skyddstillståndet som helhet i de boreala barrskogarna. Bedömningen av nätverket av naturskyddsområden i Barentsregionen, dvs. de norra delarna av Finland, nordvästra Ryssland, Sverige och Norge utförs av Nätverket av naturskyddsområden i Barents (BPAN), som koordineras av Finlands miljöcentral.

Länk till rapporten finns på följande sidan:

Mera information

Ledande expert Tapio Lindholm, Finlands miljöcentral, tfn 040 7401 598, fornamn.efternamn@miljo.fi

Projektchef Anna Kuhmonen, Finlands miljöcentral, tfn 0400 473 470 fornamn.efternamn@miljo.fi,

Forskare Jevgeni Jakovlev, Finlands miljöcentral, tfn 040 180 1692, fornamn.efternamn@miljo.fi

Foton för media

Atlas of high conservation value areas, and analysis of gaps and representativeness of the protected area network in northwest Russia publikationens pärmbild.

Guckusko (Cypripedium calceolus) i det planerade skyddsområdet. Murmansk region. Bild: Gennady Aleksandrov

Bild: Valentin Zhiganov

Intakt örtrikt grankärr i boreal skog i Maksimijärviområdet. Bild: Jyri Mikkola

I nordöstra Ryssland finns fortfarande intakta skogslandskap splittrade av sjöar som sträcker sig så långt ögat når. Bild: Sergey Osipov

Det planerade zakaznik Poryiskogen. Murmansk region. Bild: Gennady Aleksandrov.


Målgrupp: