Gå till innehållet

Finlands miljöcentral | Suomen ympäristökeskus | Finnish Environment Institute

sykefi header valkoinen

Hydrologisk översikt i slutet av året 2016: I södra Finland svaga isar och snöfritt, i Norra Österbotten risk för kravisöversvämningar

Pressmeddelande 3.1.2017 kl. 11.00
Talvinen järvimaisema
© Foto: Juha Peltola

De sista veckorna av året var snöfria och milda i södra Finland men rätt så vintriga i norr. Det är viktigt att se upp för svag is på de stora sjöarnas fjärdar och strömställen, eftersom isarna blev tunnare i slutet av december. Under de närmaste dagarna kommer det att bli kallare, och vattenytan i åar i Norra Österbotten kan följaktligen stiga till följd av kravis. Om det inte blåser hårt kan även sjöar som ännu är isfria få ett istäcke. Vid sträng köld kan det också uppstå farliga råkar i isarna.

”Det lönar sig att vänta åtminstone ett par vindstilla dagar med sträng kyla så att isarna hinner bli starkare”, konstaterar hydrolog Johanna Korhonen vid Finlands miljöcentral.

Till följd av kölden minskar vattenföringen men det kan bildas kravis

I slutet av december ökade vattenföringen i åar vid syd- och västkusten på grund av regn och snösmältning. Eftersom det nya året inleds i köldgrader, kommer vattenföringen huvudsakligen att minska i början av januari.

”Då kölden tilltar kan det dock uppstå kravis i åar, speciellt i Norra Österbotten, och då kan vattenståndet stiga snabbt”, berättar hydrolog Miia Kumpumäki vid Finlands miljöcentral.

Vattenståndet i sjöarna rör sig huvudsakligen kring typiska genomsnittsvärden för årsskiftet. Ställvis i sydvästra Finland, Birkaland och Mellersta Finland är emellertid värdena lägre än medelvärdet för tidpunkten, vilket beror på den regnfattiga hösten. Under de närmaste veckorna väntas inga större förändringar i sjöarnas vattenstånd.

Hydrologisk översikt över år 2016

Året 2016 kännetecknades av såväl regionala som tidsmässiga variationer. Det förekom endast sparsamt med snö, is och tjäle i södra delen av landet medan situationen i norr var tämligen sedvanlig. I början av året förekom det översvämningar orsakade av kravis, och både yt- och grundvattenytorna höjdes ovanligt mycket under vintern. Vårflödena var rätt små men de rikliga regnen i slutet av sommaren ledde till sommaröversvämningar vid den österbottniska kusten. I slutet av året var vattenståndet i olika vattensystem samt grundvattennivåerna höga i norra och östra Finland, medan det var ganska torrt i ett område som sträckte sig från sydvästra Finland till Mellersta Finland. Vintern kom till södra Finland i sakta mak, och i slutet av året förekom där mindre snö, is och tjäle än vanligt för tidpunkten.

Mera på finska

Mer information

Vattenläget i allmänhet

 • Hydrolog Johanna Korhonen, Finlands miljöcentral SYKE,
  tfn. 0295 251 302, fornamn.efternamn@ymparisto.fi
 • Hydrolog Heidi Sjöblom, Finlands miljöcentral SYKE,
  tfn. 0295 251 650, fornamn.efternamn@ymparisto.fi
 • Forskningsingenjör Jarmo Linjama, Finlands miljöcentral SYKE,
  tfn. 0295 251 382, fornamn.efternamn@ymparisto.fi
 • Ledande hydrolog Bertel Vehviläinen, Finlands miljöcentral SYKE,
  tfn 0295 251 731, fornamn.efternamn@ymparisto.fi

Grundvatten och tjäle

 • Hydrogeolog Mirjam Orvomaa, Finlands miljöcentral SYKE,
  tfn 0295 251 484,  fornamn.efternamn@ymparisto.fi
 • Geohydrolog Risto Mäkinen, Finlands miljöcentral SYKE,
  tfn 0295 251 446, fornamn.efternamn@ymparisto.fi [risto.p.makinen]

Hydrologiska prognoser

 • Ledande hydrolog Bertel Vehviläinen, Finlands miljöcentral SYKE,
  tfn 0295 251 731, fornamn.efternamn@ymparisto.fi
 • Hydrolog Miia Kumpumäki, Finlands miljöcentral SYKE,
  puh. 0295 251 652, fornamn.efternamn@ymparisto.fi

Målgrupp: