Gå till innehållet

Finlands miljöcentral | Suomen ympäristökeskus | Finnish Environment Institute

sykefi header valkoinen

Hydrologisk översikt i slutet av augusti 2018: Mycket lågt grundvatten och vattenstånd i sjöar och åar, särskilt i landets västra och mellersta delar

Pressmeddelande 4.9.2018 kl. 11.33
Vettä pumpataan kaivosta. Kuva: Mirjam Orvomaa
© Bild: Mirjam Orvomaa

Den varma och regnfattiga sommaren har på flera ställen medfört mycket lågt grundvatten och vattenstånd i sjöar och åar, speciellt i landets västra och mellersta delar. På flera ställen vid kusten och i landets södra och västra delar är grundvattnet 10–60 cm lägre än normalt för tidpunkten, och på vissa ställen har man uppmätt den lägsta nivån någonsin för tidpunkten. Nivåerna för den senaste torrperioden 2002–2003 har dock ännu inte underskridits.

Underskottet i markfuktigheten p.g.a. den varma och torra sommaren syns i grundvattenytan, men eventuella regn under hösten avgör hur lågt ytan ännu sjunker. Ytnivån tenderar att sjunka fram till månadsskiftet september–oktober, men avdunstningen minskar och växterna använder mindre vatten ju längre hösten framskrider.

”Särskilt i landets sydvästra delar kan grundvattnet sjunka under rekordnivån år 2003, om den regnfattiga perioden fortsätter. Det är särskilt viktigt att grundvattenreserverna fylls på före vintern”, påpekar hydrogeolog Mirjam Orvomaa vid Finlands miljöcentral.

Vattenståndet i sjöarna sjunker ännu i september

Särskilt i landets västra och mellersta delar är vattenståndet i sjöarna lägre än vanligt, ställvis rentav exceptionellt lågt. Vattenståndet fortsätter att sjunka i september. Underskottet i markfuktigheten är stort med undantag av vissa områden i Lappland, så rikliga regn behövs för att vattenståndet i sjöarna ska stiga. Inga större mängder regn har åtminstone förutspåtts till första veckan i september.

Av de stora sjöarna visar prognosen för Saimen och Pielisjärvi fortsättningsvis sjunkande vattenstånd långt in på hösten, med lägre vattenstånd än vanligt för hela hösten. Vattenståndet i Kallavesi är 10 cm lägre än normalt för tidpunkten, och inom september kan det ännu sjunka till nära gränsen för fartygstrafik.

Vattenståndet i Päijänne sjunker 15–25 cm i september, och skillnaden till det normala för tidpunkten ökar. Slussportarna vid Päijänne regleringsdamm och Kalkis kanal har stängts, så vattnet strömmar nu endast från den naturliga forsen i Kalkis. Lapplands sommar har varit regnigare, och vattenståndet i Enare träsk har stigit till 15 cm högre än normalt för tidpunkten. Vattenståndet sjunker dock mot medelnivån i september.

Avtappningen i reglerade sjöar har begränsats under hela sommaren och pågår fortsättningsvis begränsat.

”Vattenföringen i åarna är liten i hela landet, och hålls troligtvis också liten, eftersom eventuella regn absorberas snabbt av den torra marken”, förutspår hydrolog Tiia Vento vid Finlands miljöcentral.

Mera på finska

Mer information

Vattenläget i allmänhet

Grundvatten

  • Hydrogeolog Mirjam Orvomaa, Finlands miljöcentral SYKE, tfn 0295 251 484, fornamn.efternamn@ymparisto.fi

Hydrologiska prognoser


Målgrupp: