Gå till innehållet

Finlands miljöcentral | Suomen ympäristökeskus | Finnish Environment Institute

sykefi header valkoinen

Mängden oljeutsläpp observerade till havs nästan oförändrad

Pressmeddelande 15-03-2017 kl. 9.06

SYKE och Gränsbevakningsväsendet

År 2016 underrättades de finländska myndigheterna om ungefär samma mängd observationer av eventuella fartygsutsläpp av olja i havsområdena som föregående år. 48 utsläpp visade sig vara olja, år 2015 var antalet 47.

I nio fall inleddes en undersökning i anslutning till utsläppen. Största delen av utsläppen bestod av några tiotal liter olja och inträffade i närheten av hamnar och stränder. Det största enskilda utsläppet uppskattades vara rentav 1 150 liter olja.

Observationer 2016
 

Östersjön har klassificerats som ett mycket känsligt havsområde, och därför är det förbjudet att släppa ut olja i vattnet. Under de senaste åren har utsläppen på öppet hav minskat. Man hoppas att sjöfarare i fortsättningen fäster uppmärksamhet vid hur de agerar också i närheten av hamnar.

oljeutsläpp
Oljeutsläpp fotograferat från övervakningsflygplan. © Gränsbevakningsväsendet

Övervakningen av oljeutsläpp innebär internationellt samarbete

I havsområdena observeras oljeutsläpp genom flygövervakning och satellitbilder med hjälp av satellitbildtjänsten CleanSeaNet som tillhandahålls av Europeiska sjösäkerhetsbyrån (EMSA). Från Finlands havsområden fick man ca 250 satellitbilder år 2016, och eventuella oljeutsläpp som upptäcktes på bilderna granskades alltid på plats.

Helsingforskonventionen HELCOM förpliktar kuststaterna till regelbunden flygövervakning av havsområdena. Med Finlands gränsbevakningsväsendes övervakningsflygplan kan man observera olja genom molntäcket och på upp till tio kilometers avstånd från flygplanets rutt. Planen har också utrustning som kan identifiera fartyg.

Super Puma helikopter
Finlands Gränsbevakningsväsens nya helikopter H215v Super Puma, som också kan användas för övervakning av oljeutsläpp. © Gränsbevakningsväsendet

År 2016 övervakade Finlands övervakningsflygplan Östersjön under sammanlagt 484 timmar. De livligaste fartygsrutterna övervakas i samarbete med i synnerhet Sverige och Estland. Finland deltar även aktivt i internationella övervakningsoperationer där övervakningsflygplan från flera länder intensifierat övervakar ett på förhand fastställt havsområde.

Bevakningsflygdivisionens övervakningsflyg DO228 med besättning deltog i juni tillsammans med Finlands miljöcentral i en Oil On Water-övning i norska Stavanger, i vilken också Norge, Frankrike och USA deltog. Huvudvikten i övningen lades på att testa hur den utrustning som används för observation av oljeutsläpp kan fungera som stöd vid operativ oljebekämpning.

Ytterligare information:

Övervakning av oljeutsläpp
Inspektör Jari Rintamaa, Finlands miljöcentral
tfn +358 295 251 565, fornamn.efternamn@ymparisto.fi

Undersökning av oljeutsläpp
Sjösäkerthets specialist Pekka Parkkali, Gränsbevakningsväsendet
tfn +358 295 421 154, fornamn.efternamn@raja.fi

Bilder:

Copyright Gränsbevakningsväsendet.


Målgrupp: