Gå till innehållet

Finlands miljöcentral | Suomen ympäristökeskus | Finnish Environment Institute

sykefi header valkoinen

Resultaten från de polska vattenproven tyder på betydande fosforutsläpp från gipsbergen

Pressmeddelande 17.7.2013 kl. 15.55

Miljöministeriet och Finlands miljöcentral informerar

Polens och Finland miljöministrar kom i juni överens om att i samarbete mellan länderna reda ut gipsavfallsbergens möjliga fosforutsläpp. Proverna som togs i början av juli har nu analyserats, och resultaten tillkännages idag. Resultaten för proverna som tagits vid gipsberget i Gdansk tyder på betydande fosforutsläpp. Fosforhalten i vattenproverna som tagits under gipsberget i Police steg relativt lite. På basen av små mängder information om halter och vattenföring är det ändå inte möjligt att pålitligt räkna ut belastningen som gipsbergen orsakar, utan det behövs fortsatta undersökningar för att reda ut både den totala belastningen och hur stor andel av belastningen som eventuellt hamnar i Östersjön.

Kipsilaiva leveä
Ett fartyg på Oder på väg till gödselfabrik i Police. Foto: Antti Räike.

I Gdansk undersöktes halterna av fosfor och andra skadliga ämnen i bassängerna och dikena på gipsbergets område samt i bredvidliggande Döda Wisla. I Police togs prover från Oder-floden, en av dess bifloder samt från det renade avloppsvattnet som letts från gipsbergsområdet ut i havet.

Med på resan var äldre forskare Antti Räike och hydrolog Jarkko Koskela från Finlands miljöcentral (SYKE) samt forskningsmästare Jyrki Vuorinen från NTM-centralen i Sydöstra Finland. Hydrologen anslöt sig till forskningsgruppen för att reda ut vattenföringen på området.

Forskarna hämtade allt som allt tillbaka 40 liter vattenprover, och de analyserades i SYKEs laboratorier i Helsingfors och Uleåborg. I Polen analyserades motsvarande prover i laboratorier i Gdansk och Szczecin. Polska och finska analysresultat stämmer överens på båda områden.

Höga fosforhalter i närheten av gipsberget i Gdansk

"Enligt resultaten är de totala fosforhalterna och fosfatfosforhalterna mycket höga i Döda Wisla, som ligger bredvid gipsberget. I denna Wislas före detta flodfåra finns ingen bestående strömning till havet, vilket försvagar blandningen och utspädningen samt orsakar att belastning samlas i fåran i stora mängder, jämfört med vad situationen skulle vara i en normal flod. Det är även möjligt att det i Döda Wislas botten finns fosfor som kommer från gipsberget, och att den höjer halterna då den frigörs i vattnet. På basis av dessa prover ser det ut att krävas effektivare åtgärder för att minska fosforbelastningen, åtminstone för gipsberget i Gdansk”, säger äldre forskare Antti Räike från SYKE.

I Police bekräftade den gemensamma provtagningen företagets och miljömyndigheternas tidigare resultats tillförlitlighet. Till skillnad från Gdansk försöker man i Police samla in gipsbergets lakvatten och leda det till reningsverket. Fosforutsläppens eventuella inverkan på vattnets kvalitet kan ändå inte uteslutas på basis av dessa resultat.

Tilläggsutredningar behövs

"Ministrarna har kommit överens om att diskutera fortsatta åtgärder”, säger miljöministeriets överdirektör Timo Tanninen.

Mer information:

Finland
Överdirektör Timo Tanninen, miljöministeriet, tel. +358 40 531 9335
Äldre forskare Antti Räike, Finlands miljöcentral (provresultaten), tel. +358 400 148 521
Hydrolog Jarkko Koskela, SYKE (gipshögsområdenas hydrologi), tel. +358 40 508 1004
Specialforskare Seppo Knuuttila, SYKE (gipsavfallsproblemen inom gödselproduktionen), tel. +358 40 760 9232

Polen
Konktakter för press:

Spokesman Paweł Mikusek - phone: (+48 22) 57-92-722, e-mail: media@mos.gov.pl

Press Unit (Ministry of Environment), biuro.prasowe@mos.gov.pl, PU team: + 48 22 5792 307
+ Last three digits: 838, 219, 238,376

Pressmeddelande på polska av Finlans Ambassad, Warszawa:

Bifoga:

Presentationer från presstillfälle 17.7.

Bilderna av fosforhaltena på båda ställena enlingt satellitbilder

Foto av gipsberg och provtakning

Analysresultat


Målgrupp: