Dataskyddsmeddelande om behandling av personuppgifter i anslutning till projektet DeCarbon-Home

Detta dataskyddsmeddelande innehåller de uppgifter enligt artiklarna 13 och 14 i Europaparlamentets och rådets allmänna dataskyddsförordning (2016/679) som ska lämnas till den registrerade. I detta meddelande berättar vi bl.a. hur vi samlar in, använder, lämnar ut och förvarar personuppgifter av de organisationer som deltar i projektet.

Personuppgiftsansvariga och dataskyddsansvariga

Finlands miljöcentral (SYKE)
Ladugårdsbågen 11
00790 Helsingfors
E-post: kirjaamo@syke.fi
Sekretessbelagd e-post: https://turvaviesti.ymparisto.fi
tel. 0295 252 001

Helsingfors universitet
PB 4, (Universitetsgatan 3),
00014 Helsingfors universitet
E-post: tietosuoja@helsinki.fi
tel. 029 41 911

Naturresursinstitutet (LUKE)
Ladugårdabågen 9
00790 Helsingfors
E-post: kirjaamo@luke.fi
Sekretessbelagd e-post: https://turvaviesti.luke.fi
tel. 029 525 5300

Vasa universitet
Wolffskavägen 34
65200 Vasa
E-post: tietosuoja@uwasa.fi
tel. 029449 8000

Kontaktpersoner till personuppgiftsansvarige:

Finlands miljöcentral (SYKE)
Specialistforskare Enni Ruokamo, fornamn.efternamn@syke.fi
tietosuojavastaava@syke.fi

Helsingfors universitet
Forkardoktor Joni Vainikka, fornamn.efternamn@helsinki.fi
Tietosuoja@helsinki.fi

Vasa universitet
Universitetsforskare Henna Syrjälä, fornamn.efternamn@uwasa.fi
Tietosuojavastaava@uwasa.fi

Naturresursinstitutet (LUKE)
Forskare Charlotta Harju, fornamn.efternamn@luke.fi
tietosuoja@luke.fi

Grund för behandlingen

Vi behandlar dina personuppgifter för att utföra en uppgift av allmänt intresse (vetenskaplig forskning) (artikel 6.1 e i dataskyddsförordningen).

Personuppgifter som samlas in och ändamålen med behandlingen av dem

Personuppgifter som samlas in med enkäten är bakgrundsinformation om deltagarna i forskningen, såsom kön, födelseår, boendeform, utbildningsnivå, yrkesställning, hushållets storlek och hushållets månatliga sammanräknade inkomster. Dessa uppgifter samlas in med en enkätblankett av deltagarna själva. Det är frivilligt att besvara enkäten. Ur befolkningsregistret som upprätthålls av Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata plockas ett slumpmässigt urval ut för att skicka och genomföra enkäten. Urvalet ger följande uppgifter: namn, adress, hemkommun, landskap, födelsekommun, födelseår och födelsedag, kön, hushållets storlek, språk, byggnadsbeteckning för bostadsbyggnad och byggnadens koordinater.

Vi använder personuppgifter för forskningsuppgifter inom projektet DeCarbon-Home. Enkäten genomförs med det webbläsarbaserade Webropol-programmet. Materialet sparas och analyseras elektroniskt. Materialet behandlas så att enskilda respondenter inte kan identifieras i resultaten.

Utifrån de personuppgifter som samlas in fattas inga beslut eller görs inga profileringar som grundar sig på automatiskt beslutsfattande.

Utifrån de uppgifter som samlas in genom enkäten kombineras enkätmaterialet med annat material, som är Myndigheten för digitalisering och befolkningsdatas byggnads- och lägenhetsregister och Finlands miljöcentrals och Helsingfors universitets geodatabaserade regionklassificeringar.

I enkäten samlas namnuppgifter, telefonnummer och e-postadress från dem som vill delta i en medborgarpanel. Detta information används endast att lotta ut och nå deltagare. Deltagande i medborgarpanelen är frivilligt.

I enkäten samlas namnuppgifter, telefonnummer och e-postadress in av dem som deltar i utlottningen. Dessa används endast för att nå vinnarna i utlottningen. Det är frivilligt att delta i utlottningen.

Källor till personuppgifter

Uppgifterna fås från enkäten (uppgifter som respondenten själv uppgett) samt ett slumpmässigt urval av befolkningsregistret som genomförs av Myndigheten för digitalisering och befolkningsregister.

Mottagare av personuppgifter

Personer som arbetar med enkäten inom projektet Decarbon-Home vid SYKE, Helsingfors universitet, Vasa universitet och Naturresursinstitutet.

Dessutom kan den gemensamma personuppgiftsansvarige lämna ut enkätsvaren med personuppgifter till forskare som arbetar med enkäten i projektet DeCarbon-Home, som är forskningspartner i projektet DeCarbon-Home (Tallinns tekniska universitet). Forskningspartnerna är personuppgiftsbiträden i enlighet med dataskyddsförordningen som följer de anvisningar som den gemensamma personuppgiftsansvarige gett dem i behandlingen av personuppgifter.

Leverantörer av IKT-tjänster som inte hör till den gemensamma personuppgiftsansvarige är personuppgiftsbiträden enligt dataskyddsförordningen och har ingått avtal med dem enligt artikel 28 i dataskyddsförordningen. Dessutom följer handläggarna de anvisningar som den gemensamma personuppgiftsansvarige gett dem vid behandlingen av personuppgifter.

Personuppgifter överförs eller lämnas inte ut till utomstående eller utanför EU eller EES.

Skydd av personuppgifter

De gemensamma personuppgiftsansvariga har vidtagit nödvändiga tekniska och organisatoriska åtgärder och kräver dem även av de tjänsteleverantörer som de använder.

Förvaring av personuppgifter

Efter avslutad forskning förstörs adress- och personuppgifterna från Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata samt de personuppgifter som samlats in vid utlottningen.

Personuppgifter som samlats in med hjälp av enkäten förvaras den tid som behövs för att den gemensamma personuppgiftsansvarige ska kunna uppfylla de ändamål för behandlingen som beskrivs i denna anmälan samt genomföra eventuella vetenskapliga forskningar som görs med materialet. Enligt arkivbildningsplanen ska personuppgifterna raderas senast tio år efter att projektet avslutats.

Dina dataskyddsrättigheter i anslutning till behandlingen av personuppgifter

Du har rätt att få veta för vilka ändamål och på vilka sätt vi behandlar dina personuppgifter. I detta meddelande strävar vi efter att ge en heltäckande bild av behandlingen av personuppgifter i projektet DeCarbon-Homes forskningsverksamhet. Om någon del av vår behandling av personuppgifter fortfarande förblir oklar kan du ställa preciserande frågor genom att kontakta våra kontaktpersoner.

Om dina personuppgifter som vi behandlar är felaktiga kan du be oss korrigera felaktiga uppgifter. Dessutom har du rätt att när som helst på grund av en särskild personlig situation motsätta dig behandlingen av dina uppgifter.

Som registrerad har du också rätt att lämna in ett klagomål till tillsynsmyndigheten.

Publicerad 24-02-2022 kl. 11.53, uppdaterad 24-02-2022 kl. 11.50

Målgrupp: