Suomen ympäristökeskus | Finlands miljöcentral | Finnish Environment Institute

sykefi header valkoinen

Avoimet työpaikat

Ilmoitukset avoimista työpaikoista listautuvat sivulle automaattisesti. Jos lista on tyhjä, organisaatiossamme ei tällä hetkellä ole avoimia työpaikkoja.

 

 • Yliopisto-opiskelija harjoittelijaksi (kestävä kaupungistuminen)
  Harjoittelija tekee kestävään kaupungistumiseen liittyviä tehtäviä käsittäen tutkimusta, selvityksiä sekä verkosto- ja ohjelmayhteistyötä osittain online-ympäristössä. Työ sisältää tutkimus- ja selvityshankkeisiin liittyvien tehtävien lisäksi mm. verkkosivustojen ja/tai keskustelusivustojen muokkaamista ja ylläpitoa sekä viestintätehtäviä. Tehtävä sijoittuu SYKEn Kestävän kaupungistumisen strategiseen ohjelmaan Helsingin Viikin toimipaikkaan.
 • Tietoasiantuntija
  Haemme SYKEn tietokeskuksen tietopalvelut -ryhmään pysyvään työsuhteeseen tietoasiantuntijaa. SYKEn tietokeskus vastaa SYKEn keskitetyistä tietojärjestelmistä ja sähköisistä palveluista sekä tarjoaa valtakunnallista ja kansainvälistä avointa ympäristötietoa sekä ympäristötiedon käyttöä ja tuottamista edistäviä ratkaisuja, järjestelmiä sekä palveluja. Tietokeskus on järjestäytynyt kuuteen toiminnalliseen ryhmään. Tietokeskuksessa työskentelee tällä hetkellä noin 60 alansa ammattilaista. Tietopalvelut -ryhmä toimii SYKEn ja ulkopuolisten asiakkaiden sekä projektien tiedonhallinnan tukena. Ryhmä hankkii, tallentaa ja välittää SYKEn ja ympäristöhallinnon tehtäviin liittyvää tietoaineistoa sekä vastaa henkilökunnan tuottamien julkaisujen kokoamisesta ja julkaisutuotannon raportoinnista johdolle ja henkilökunnalle. Ryhmän tehtäviä ja palveluja ovat mm. aineistoihin (julkaisut, raportit, lehdet, artikkelit) liittyvät palvelut ja aineistoneuvottelut, julkaisutoimintaan liittyvät palvelut ja itsenäiskäytön tuki, tiedonhaut, valtakunnallinen ja kansainvälinen yhteistyö, tiedon avoimuuden edistäminen sekä SYKEn näkyvyyttä ja vaikuttavuutta tukevat palvelut. Tietoasiantuntija toimii myös tietopalvelut -ryhmän ryhmäpäällikkönä määräaikaisesti 31.12.2021 saakka. Lähiesimiehenä hän kehittää ja johtaa ryhmän toimintaa sekä vastaa ryhmän työhyvinvoinnista, työn suunnittelusta, seurannasta ja tavoitteiden toteutumisesta. Ryhmäpäällikkö osallistuu keskuksen johtajan kanssa sovittavassa laajuudessa keskuksen rahoituksen hankintaan ja vastaa ryhmän talouden suunnittelusta. Lisäksi ryhmäpäällikkö osallistuu avoimen julkaisutoiminnan kehittämiseen, vastaa tietoaineistohankinnoista, osallistuu alan yhteistyöhankkeisiin sekä valtakunnallisesti että kansainvälisesti sekä kouluttaa asiakkaita ympäristötiedon hakemisessa. Ryhmäpäällikkö toimii aktiivisesti tietokeskuksen johtoryhmässä ja raportoi tietokeskuksen johtajalle. Tehtävä on sijoitettu SYKEn tietokeskukseen Helsingin Viikin toimipaikkaan.
 • Erityisasiantuntija / erikoistutkija (Rakennetun ympäristön vähähiilisyys)
  Erityisasiantuntijan / erikoistutkijan tehtäviin kuuluvat vähähiilisen rakennetun ympäristön, erityisesti rakennusten energiatehokkuuteen ja hajautettuun energiatuotantoon liittyvien hankkeiden johtaminen, suunnittelu ja toteutus sekä aihe-alueeseen liittyvien sidosryhmäyhteistyömuotojen kehittäminen ilmastonmuutoksen hillinnässä. Tehtävään kuuluu tietojen välittäminen ja soveltaminen yhdessä tiedon käyttäjien kanssa erityisesti kuntaverkostoissa. Tehtävä on sijoitettu SYKEn kulutuksen ja tuotannon keskukseen Helsingin Viikin toimipaikkaan.
 • Hankintasuunnittelija
  Hankintasuunnittelija tukee, neuvoo ja koordinoi sekä kehittää SYKEn julkisia hankintoja, toteuttaa hankintoja sekä valvoo hankintasopimuksia tiiviissä yhteistyössä SYKEn keskusten, erillisyksiköiden ja strategisten ohjelmien kanssa sekä SYKEn lakitiimin ja talouspalveluiden kanssa. Hankintasuunnittelijan tehtävät: - tukea ja neuvoa julkisten hankintojen suunnittelua, - koordinoida, suunnitella ja toteuttaa kilpailutuksia ja muita hankintoja yhdessä toimintayksiköiden kanssa - valmistella kilpailutuksiin ja muihin hankintoihin liittyviä asiakirjoja - kehittää hankintoihin liittyviä mallipohjia - huolehtia kestävän vastuullisuuden ja innovatiivisuuden periaatteiden huomioimisesta hankinnoissa - hoitaa määrättyjä hankintoihin liittyvää toimittajahallintaan ja sopimushallintaan liittyviä tehtäviä - vastata hankintoja koskevan ohjeistuksen päivittämisestä - hoitaa hankintatoimen tietojärjestelmiin (mm. tarjouspyyntöjen tallentaminen HANKI-palveluun) liittyvät tehtävät ja henkilökunnan opastaminen järjestelmien käytössä - vastata hankintatoimen seurantaa koskevien tietojen keräämisestä, analysoinnista ja hyödyntämisestä Tehtävä on sijoitettu hallintopalvelut-yksikköön SYKEn Helsingin Viikin toimipaikkaan.
 • Erikoistutkija maatalouden vesien ja kuormituksen hallintaan
  SYKE tuottaa tietoja ja ratkaisuja, jotka nopeuttavat murrosta ilmastonmuutoksen torjumiseksi ja kestävän kiertotalouden vahvistamiseksi ja varmistavat uudenlaisin keinoin, että meri ja vesistöt voivat hyvin ja vesivaroja käytetään kestävästi. Tässä tärkeässä roolissa on maatalouden vesitalouden sekä kiintoaine- ja ravinnekuormituksen hallinta, ilmastonmuutokseen sopeutuminen sekä peltojen hiilen sidonta sekä näihin liittyvät systeemiset tarkastelut. SYKEn vesikeskukseen haetaan pysyvään työsuhteeseen erikoistutkijaa maatalouden kestävään vesienhallintaan ja vesistökuormituksen vähentämiseen liittyviin tutkimus- ja asiantuntijatehtäviin. Erikoistutkijan tehtävänä on vastata aihepiirin tutkimushankkeiden suunnittelusta, rahoituksen hakemisesta, toteutuksesta ja johtamisesta sekä asiantuntijapalveluista ministeriöille ja yhteiskehittämisestä sidosryhmien kanssa. Erikoistutkija vastaa tieteellisten julkaisuiden ja asiantuntijaselvitysten tuottamisesta sekä osallistuu aktiivisesti alan kansalliseen ja kansainväliseen tutkimusyhteistyöhön ja -verkostoihin sekä tutkimustuloksista tiedottamiseen. Tehtävä on sijoitettu SYKEn vesikeskukseen Helsingin Viikin toimipaikkaan.
 • Pohjavesiasiantuntija hydrogeologisen seurannan asiantuntijatehtäviin
  SYKE vastaa kansallisesti hydrologisen seurantaohjelman koordinoinnista. Yhtenä laajana kokonaisuutena hydrologisessa kierrossa on pohjavesien määrään ja laadun seuranta, jossa korostuvat reaaliaikainen mittaustieto, ympäristötietojärjestelmien käyttö ja yhteistyö eri toimijoiden kesken. Pohjavesitietoja käytetään laajasti vesivara- ja vesiensuojelutehtävissä kuten mm. kuivuustilanteiden ennakoinnissa ja vesihuollon suunnittelussa. Tehtävänä on osallistua hydrogeologisen seurannan hoitamiseen, havaintojen laadun valvontaan ja käyttäjätukeen pohjavesitietojärjestelmään liittyen. Henkilö tuottaa hydrologiseen seurantaan ja tietojärjestelmiin liittyviä asiantuntijapalveluita ja osallistuu tarvittaessa muihin hydrologisen seurannan tutkimus- ja kehittämistehtäviin. Tehtävä on sijoitettu SYKEn vesikeskukseen Helsingin Viikin toimipaikkaan.
 • Controller
  Controllerin tehtäviin kuuluu erityisesti taloudellisen tiedon tuottaminen, analysointi ja raportointi, mutta myös muunlainen raportointijärjestelmien ja suorituskykymittaristojen kehittäminen ja ylläpitäminen sekä taloudellisena neuvonantajana toimiminen ja johdon päätöksenteon tukeminen. Controller tekee talouspalvelun ja tietojärjestelmien tuottamasta tiedosta erilaisia raportteja, analyyseja ja ennusteita ylimmälle johdolle ja SYKEn toimintayksiköille. Hänen tehtävänsä on tulkita tiedot sekä kertoa tärkeät ja oleelliset asiat. Tieto voi koskea yhtä hyvin SYKEn sisäisiä asioita kuin ulkoisen toimintaympäristön muutoksia, esimerkiksi kustannusten nousua. Myös investointien suunnittelun tukeminen ja kannattavuuden seuraaminen kuuluvat tarvittaessa tehtäviin. Tehtävä on sijoitettu hallintopalvelut-yksikön talousryhmään.
https://haku.valtiolle.fi/
Julkaistu 5.7.2013 klo 13.37, päivitetty 31.5.2019 klo 13.47
Aihealue: