Hyppää sisältöön

Suomen ympäristökeskus | Finlands miljöcentral | Finnish Environment Institute

sykefi header valkoinen

Luontoselvitykset ja luontovaikutusten arviointi -oppaan päivitys (LUOPAS)

Ajankohtaista

Verkkokysely luontoselvityksistä ja luontovaikutusten arvioinnista

Verkkokyselyn teemoina ovat luontoselvitysten sisältö ja tilaaminen, arvottaminen sekä luontovaikutusten arviointi. Vastauksia toivotaan luontoselvitysten tekijöitä, selvityksien tilaajilta, viranomaisilta ja esimerkiksi lausuntoja antavilta tahoilta. Vastauksia kyselyyn pyydetään 20.9.2020 mennessä. Saatuja vastauksia käytetään muun muassa keskustelun pohjana oppaan valmistelua tukevissa työpajoissa. 

© Kuva: Seppo Tuominen

Hankkeessa uusitaan kokonaan SYKEn vuonna 2003 julkaisema luontoselvitysopas muuttuneen lainsäädännön ja sen vaatimusten sekä uusien tietojen, kokemusten ja hyvien käytäntöjen mukaisesti. Oppaassa tullaan ohjeistamaan aiempaa tarkemmin sitä, millainen on riittävä luontoselvitys: mitä selvitetään, minkälaisin menetelmin ja mikä on sopiva ajankohta eri asioiden selvittämiselle. Huomioon otettavia uusia asiakokonaisuuksia ovat mm. uhanalaiset luontotyypit ja METSO-elinympäristöt. Oppaassa tullaan ohjeistamaan myös luontoarvojen arvottamista ja luontovaikutusten arviointia sekä antamaan ohjeita raportointiin.

Työ on jaettu viiteen työpakettiin:

  • Tietolähteet
  • Luontoselvitykset
  • Luontovaikutusten arviointi YVA-lainsäädännössä
  • Natura-arviointi
  • Luontovaikutusten arviointi kaavoituksessa.

Hankkeelle on perustettu oppaan eri aihealueet hyvin hallitseva tukiryhmä. Uuden oppaan ensimmäinen käsikirjoitusversio valmistellaan yhteistyössä tukiryhmän kanssa vuoden 2021 kesäkuun loppuun mennessä, ja valmis opas julkaistaan saman vuoden kuluessa.

Uusi opas on tarkoitettu kaikille luontoselvitysten ja luontovaikutusten arvioinnin parissa työskenteleville eli niin selvitysten tilaajille ja tekijöille, viranomaisille kuin lausuntojen antajillekin. Opas valmistellaan yhteistyössä näiden sidosryhmien kanssa. Tietoa, näkemyksiä ja kokemuksia sidosryhmiltä kerätään verkkokyselyiden, seminaarien ja työpajojen avulla.

© Kuva: Markku Heinonen

Uusi opas luontoselvitysten laadintaan ja luontovaikutusten arviointiin -aloitusseminaari

Hankkeen aloitusseminaari järjestettiin 13.2.2020 Helsingissä. Seminaarissa luotiin katsaus arviointien taustalla olevaan lainsäädäntöön sekä kuultiin eri tahojen näkemyksiä ja toiveita oppaan sisällöstä.

Seminaarin esitykset

© Kuva: Markku Heinonen

Syksyn 2020 työpajat

Hanke järjestää syksyllä kaksi luontoselvitysten ja luontovaikutusten arviointien parissa työskenteleville suunnattua työpajaa, joissa pyritään yhdessä ratkomaan mm. luontoselvitysten tilaamiseen ja luontotiedon arvottamiseen liittyviä haasteita. Työpajojen ajankohdat ja aiheet ovat:

Maanantai 5.10. klo 12.00–16.00 Luontoselvitysten sisältö, riittävyys ja tilaaminen

Maanantai 2.11. klo 12.30–16.00 Luontotiedon arvottaminen ja vaikutusten arviointi

Työpajat järjestetään olojen niin salliessa ympäristöministeriön tiloissa (Aleksanterinkatu 7, Helsinki), mutta osallistuminen etäyhteydellä on myös mahdollista. Molempiin tilaisuuksiin otetaan maksimissaan 25 henkilöä, jotka toimivat joko luontoselvitysten tekijöinä, luontoselvitysten tilaajina, viranomaisroolissa tai lausunnonantajina.

Etsintäkuulutus - hyviä esimerkkejä kaivataan!

Toivomme saavamme vinkkejä hyviksi koetuista luontoselvityksistä, selvitysten osista tai esimerkiksi selvityksissä esitetyistä, jotakin asiakokonaisuutta hyvin valaisevista tai kokoavista taulukoista. Tilaajat, selvitysten tekijät ja viranomaiset: lähettäkää näistä tietoa sähköpostitse Katariina Mäkelälle ja Pälvi Salolle! (ks. yhteystiedot Lisätietoja-kohdasta).

 

Lisätietoja

Vanhempi tutkija Katariina Mäkelä, Suomen ympäristökeskus SYKE, puh. 0295 251 443, etunimi.sukunimi@ymparisto.fi [katariina makela]

Suunnittelija Pälvi Salo, Suomen ympäristökeskus SYKE, puh. 0295 252 152, etunimi.sukunimi@ymparisto.fi [palvi salo]

 

Julkaistu 23.3.2020 klo 11.32, päivitetty 14.9.2020 klo 10.39