Hyppää sisältöön

Suomen ympäristökeskus | Finlands miljöcentral | Finnish Environment Institute

sykefi header valkoinen

Luontoselvitykset ja luontovaikutusten arviointi -oppaan päivitys (LUOPAS)

Ajankohtaista

Hankkeen edistyminen vuonna 2020

LUOPAS-hanke on vuoden 2020 aikana järjestänyt aloitusseminaarin, verkkokyselyitä ja kaksi etätyöpajaa. Etätyöpajoihin osallistui noin 30 sidosryhmien edustajaa. Lämmin kiitos kaikille keskusteluissa mukana olleille! Nyt hankkeessa keskitytään uuden oppaan sisällön tuottamiseen yhdessä tukiryhmän kanssa. Seminaarin, verkkokyselyiden ja työpajojen aineistot ovat kaikki tukena oppaan valmistelussa. Oppaan luonnos valmistuu kesään 2021 mennessä, ja siihen tullaan pyytämään kommentteja hankkeeseen osallistuneilta sidosryhmiltä.

Taimikkoa voimalinjan johtoaukealla.
© Kuva: Seppo Tuominen

Hankkeessa uusitaan kokonaan SYKEn vuonna 2003 julkaisema luontoselvitysopas muuttuneen lainsäädännön ja sen vaatimusten sekä uusien tietojen, kokemusten ja hyvien käytäntöjen mukaisesti. Oppaassa tullaan ohjeistamaan aiempaa tarkemmin sitä, millainen on riittävä luontoselvitys: mitä selvitetään, minkälaisin menetelmin ja mikä on sopiva ajankohta eri asioiden selvittämiselle. Huomioon otettavia uusia asiakokonaisuuksia ovat mm. uhanalaiset luontotyypit ja METSO-elinympäristöt. Oppaassa tullaan ohjeistamaan myös luontoarvojen arvottamista ja luontovaikutusten arviointia sekä antamaan ohjeita raportointiin.

Työ on jaettu viiteen työpakettiin:

  • Tietolähteet
  • Luontoselvitykset
  • Luontovaikutusten arviointi YVA-lainsäädännössä
  • Natura-arviointi
  • Luontovaikutusten arviointi kaavoituksessa.

Hankkeelle on perustettu oppaan eri aihealueet hyvin hallitseva tukiryhmä. Uuden oppaan ensimmäinen käsikirjoitusversio valmistellaan yhteistyössä tukiryhmän kanssa vuoden 2021 kesäkuun loppuun mennessä, ja valmis opas julkaistaan saman vuoden kuluessa.

Uusi opas on tarkoitettu kaikille luontoselvitysten ja luontovaikutusten arvioinnin parissa työskenteleville eli niin selvitysten tilaajille ja tekijöille, viranomaisille kuin lausuntojen antajillekin. Opas valmistellaan yhteistyössä näiden sidosryhmien kanssa. Tietoa, näkemyksiä ja kokemuksia sidosryhmiltä kerätään verkkokyselyiden, seminaarien ja työpajojen avulla.

© Kuva: Markku Heinonen

Etsintäkuulutus - hyviä esimerkkejä kaivataan!

Toivomme saavamme vinkkejä hyviksi koetuista luontoselvityksistä, selvitysten osista tai esimerkiksi selvityksissä esitetyistä, jotakin asiakokonaisuutta hyvin valaisevista tai kokoavista taulukoista. Tilaajat, selvitysten tekijät ja viranomaiset: lähettäkää näistä tietoa sähköpostitse Katariina Mäkelälle ja Pälvi Salolle! (ks. yhteystiedot Lisätietoja-kohdasta).

Syksyn 2020 työpajat

Hankkeessa järjestettiin syksyn 2020 aikana kaksi etätyöpajaa, joista ensimmäisen teema oli "Luontoselvitysten sisältö, riittävyys ja tilaaminen" ja toisen "Luontotiedon arvottaminen ja vaikutusten arviointi". Työpajoihin osallistui luontoselvitysten tekijöitä sekä ELY-keskusten, kuntien, maakuntien, luonnonsuojelujärjestöjen ja Metsähallituksen edustajia. Työpajojen keskustelut ja niissä työstetyt virtuaaliset valkotaulut tukevat uuden oppaan valmistelutyötä. Suuri kiitos kaikille keskusteluihin osallistuneille!

Verkkokysely

Syksyllä 2020 pidettävien työpajojen teemoihin liittyen järjestettiin verkkokysely 28.8.–20.9.2020. Kyselyn vastauksia käytettiin osin työpajojen keskustelujen pohjana. Kiitokset kaikille vastauksiaan lähettäneille! 

Otteita Miro-valkotauluista
Otteita työpajoissa työstetyistä virtuaalisista valkotauluista.

Uusi opas luontoselvitysten laadintaan ja luontovaikutusten arviointiin -aloitusseminaari

Hankkeen aloitusseminaari järjestettiin 13.2.2020 Helsingissä. Seminaarissa luotiin katsaus arviointien taustalla olevaan lainsäädäntöön sekä kuultiin eri tahojen näkemyksiä ja toiveita oppaan sisällöstä.

Seminaarin esitykset

© Kuva: Markku Heinonen

Lisätietoja

Vanhempi tutkija Katariina Mäkelä, Suomen ympäristökeskus SYKE, puh. 0295 251 443, etunimi.sukunimi@syke.fi [katariina makela]

Suunnittelija Pälvi Salo, Suomen ympäristökeskus SYKE, puh. 0295 252 152, etunimi.sukunimi@syke.fi [palvi salo]

 

Julkaistu 23.3.2020 klo 11.32, päivitetty 26.11.2020 klo 9.44