Yhdyskuntarakenteen hyvät käytännöt ja kokeilut (YKR-demo)

YKR-demo-hankkeen logo

Tavoitteet

YKR-demo-hanke edistää kestävän yhdyskuntarakenteen toteutumista kaupunkiseuduilla. Hanke on kaksivuotinen, ja SYKE toteuttaa sitä yhteistyössä ympäristöministeriön, Väyläviraston ja ARAn kanssa. Mukana on yhdeksän kohdealuetta, joilla pohditaan ratkaisuja käytännön suunnittelukysymyksiin ja tutkitaan yhdyskuntarakenteen kehitykseen vaikuttavia ilmiöitä. Tutkimusta tehdään tiiviissä yhteistyössä paikallisten suunnittelijoiden ja toimijoiden kanssa. Hankkeen päätavoite on välittää tietoa hyvistä suunnitteluratkaisuista meneillään olevaan maankäyttö- ja rakennuslain (MRL) uudistukseen.

Tutkimusalueet

Tutkimusalueiksi haettiin kuntia, kaupunkeja, kaupunkiseutuja ja maakuntia vuodenvaihteessa 2018–2019. Mukana olevat tutkimusalueet ja niiden suunnittelukysymykset ovat erilaisia. Hankkeessa tutkitaan mm. ilmastonmuutoksen hillintää yhdyskuntarakenteen kehittämisen avulla, väestöltään vähenevien alueiden suunnittelua sekä liikenteen ja maankäytön yhteensovittamista. Hankkeen tapaustutkimuksissa jatketaan mm. Urban Zone -hankkeiden menetelmien kehittämistä sekä paikkatietojen hyödyntämistä.

Tulokset

Tapaustutkimusten tuloksista koottiin teemakohtaisia tietoiskuja, opasmateriaaleja sekä suunnittelu- tai politiikkasuosituksia. Näin ne ovat laajasti käytettävissä kaupunkiseutujen yhdyskuntarakenteen suunnittelussa, vaikutusten arvioinnissa ja ohjausjärjestelmien kehittämisessä. Hankkeen loppuraportti:

  Tapaustutkimukset ja raportit

  Helsingin seudulla tutkittiin ja mallinnettiin kaupunkikudosten alueita: jalankulku-, joukkoliikenne- ja autokaupunkia. Kehitetty menetelmä mahdollistaa maankäytön, liikenteen ja palveluiden suunnittelun kokonaisuutena, tukee liikenteen ilmastotavoitteiden saavuttamista ja muodostaa yhtenäisen aineiston kaupunkiseudun suunnittelun tueksi.

  Vihdissä tutkittiin taajamakeskuksen kytkeytymistä mahdolliseen Esa-radan asemanseutuun. Näkökulmana oli kolmen kaupunkikudoksen malli, jossa tunnistetaan kävely-, joukkoliikenne- ja autokaupungin kudosten elementtejä ja mahdollisia konflikteja.

  Lappeenrannassa tunnistettiin keinoja keskustan reunavyöhykkeen kehittämiseksi. Tutkimuksessa keskityttiin etenkin työpaikkojen ja kaupan sijoittumiseen. Analyyseissä tarkastelunäkökulmana oli kolmen kaupunkikudoksen malli paikallisella tasolla kuten Vihdin tapaustutkimuksessa.

  Kuopion kaupunkiseudulla pohdittiin kuntaliitosten jälkeistä suunnittelua ja kaupungin ja maaseudun vuorovaikutusta. Näkökulmana oli etenkin palveluverkon ja tarkemmin kouluverkon kehitys ja suunnittelu. 

  Mikkelin kaupunkiseudulla keskityttiin maaseudun ja kaupungin vuorovaikutukseen ja muodostettiin kehityskuva väestöään menettävälle alueelle.

  Kajaanissa perehdyttiin erityyppisten asuinalueiden dynaamiikkaan ja vetovoimatekijöihin. Tapaustutkimuksessa tutkittiin asukkaiden sijoittumisen muutoksia ja analysoitiin maaseutu- ja kaupunkimaisten asuinalueiden kehityskulkuja.

   Turun seudulla tarkasteltiin muuttoliikkeen ja asumisen dynamiikkaa sekä niiden vaikutuksia yhdyskuntarakenteen kehitykselle.

   Oulun seudun ja Pohjois-Pohjanmaan tapaustutkimuksen tavoitteena oli tutkia työpaikka-alueiden merkitystä Oulun kaupunkiseudulla ja maakunnan aluerakenteessa. Näkökulmina tutkimuksessa olivat työpaikka-alueiden kestävyys ja elinvoimaisuus.

   Tampereella toteutettiin ilmastovaikutusten arviointimenetelmä yleiskaavoituksen tueksi. Suomen ympäristökeskus oli mukana kehittämässä laskentamallia.

   Seminaarit

   Aloitusseminaarin 30.8.2019 esitykset (esittäjä, tapaustutkimus):

    

   Lisätiedot

   Hankkeen johtaja, ryhmäpäällikkö Ville Helminen
   Puh.+358 295 251 166
   Sp. etunimi.sukunimi@syke.fi

   Ympäristöministeriön vastuutaho: erityisasiantuntija Juha Nurmi
   Puh.+358 295 250 181
   Sp. etunimi.sukunimi@ym.fi

   Väyläviraston vastuutaho: asiantuntija (maankäyttö ja liikennejärjestelmä) Seppo Serola
   Puh. +358 295 343 901
   Sp. etunimi.sukunimi@vayla.fi

    

    

    
   Julkaistu 14.12.2018 klo 11.02, päivitetty 27.6.2023 klo 14.06