KEKANUA I & II Kestävän kaupunkikehityksen indikaattorit ja Ilo irti indikaattoreista! Kestävän kaupunkikehityksen avainindikaattorit käyttöön

Kestävän kaupunkikehityksen indikaattorityö - KEKANUA I

Tausta

Quitossa vuonna 2016 pidetyssä YK:n Habitat III -kokouksessa hyväksyttiin Uusi Kaupunkikehitysohjelma (New Urban Agenda, NUA) ohjaamaan kestävää kaupunkikehitystä. Uusi Kaupunkikehitysohjelma tukee Agenda 2030:n toteuttamista kaupunkien ja yhdyskuntien näkökulmasta. Ohjelmaan sisältyy seuranta- ja raportointivelvoite, jonka mukaisesti jäsenmaat raportoivat säännöllisin väliajoin ohjelman tavoitteiden saavuttamisesta. YK:n jäsenmaat laativat ensimmäiset NUA:an liittyvät kansalliset raporttinsa YK:lle vuonna 2021. Suomessa ympäristöministeriön koordinoima Kestävä kaupunki –ohjelma (2019-2023) vauhdittaa kaupunkien ja kuntien kestävää kehitystä pääpainonaan sekä ympäristöllisesti että sosiaalisesti kestävät ratkaisut. 

Tavoitteet

Työssä on kaksi toisiaan täydentävää vaihetta, joissa valitaan ja kehitetään indikaattorit kuvaamaan kaupunkien ympäristöllistä, taloudellista ja sosiaalista kestävyyttä. Työssä käydään vuoropuhelua paikallisten toimijoiden ja verkostojen kanssa.

YK:n Uuden kaupunkikehitysohjelman (NUA) indikaattoreiden raportointi

Työn ensimmäisessä vaiheessa valitaan Suomen kaupunkien tilannetta ilmentävät indikaattorit  YK:n Uuden kaupunkikehitysohjelman (NUA) indikaattoreiden joukosta ja tuotetaan niihin liittyvät luvut vuoden 2021 kansallisen NUA-raportoinnin tarpeisiin. 

Kansallisen kestävän kaupunkikehityksen indikaattorityö

Työn toisen vaiheen tavoitteena on kestävän kaupunkikehityksen indikaattorien kehittäminen kansallisen kestävän kaupunkikehityksen seurannan ja edistämisen tueksi. Koottavat ja kehitettävät indikaattorit kuvaavat kaupungin sosiaalisten, taloudellisten ja ympäristöllisten ulottuvuuksien tilaa.

Tulokset

Finland's report on the implementation of the New Urban Agenda

Työn ensimmäisen vaiheen tuloksena tuotetaan tieto indikaattoreista, jotka sisällytetään Suomen kansalliseen NUA-raporttiin. 

Toisen vaiheen tuloksena syntyy esitys sopivista olemassa olevista ja uusista indikaattoreista sekä kunkin indikaattorin osalta sen sisällön ja datalähteen kuvaus. Työstä koostetaan loppuraportti, powerpoint-esityksiä sekä indikaattoritietoa, jota voidaan monipuolisesti hyödyntää kotimaassa ja kansainvälisessä raportoinnissa. 

Työn hyödyntäjiä ovat ministeriöt, kaupungit ja kunnat, sekä kaupunkien kehittäjät että kaupunkikehitykseen vaikuttavat päätöksentekijät. 

Julkaisut

Ympäristöministeriö (2021). Finland's Report on the Implementation of the New Urban Agenda.KEKANUA-loppuraportin kansi Ympäristöministeriö, Helsinki. Linkki raporttiin: www.urbanagendaplatform.org/sites/default/files/2021-09/Finland%20National%20Report.pdf

Lyytimäki, Jari, Nieminen, Hanna, Finel, Nufar, Nyberg, Elina, Reinikainen, Tapio (2022). Are the Indicators of the New Urban Agenda Failing Us?. Global Policy. Linkki julkaisuun: https://doi.org/10.1111/1758-5899.13047

Reinikainen, Tapio, Lyytimäki, Jari, Nufar, Finel, Nieminen, Hanna, Nyberg, Elina (2022). Kestävän kaupunkikehityksen indikaattorit: YK:n kaupunkikehitysohjelman ja kestävän kaupunkikehityksen kansallinen seuranta. Ympäristöministeriön julkaisuja 15/2022. Ympäristöministeriö, Helsinki. 102 s. Linkki raporttiin: http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-361-389-8

 

 

Ilo irti indikaattoreista! Kestävän kaupunkikehityksen avainindikaattorit käyttöön - KEKANUA II

Tavoitteet

Kestävän kaupunkikehityksen indikaattorityön jatkohankkeessa Ilo irti indikaattoreista! (KEKANUA II) tavoitteena on  KEKANUA I -hankkeessa laadittujen kestävän kaupunkikehityksen avainindikaattoreiden käytännön testaus erikokoisissa kaupungeissa ja kunnissa sekä niiden integrointi kuntien johtamisen, suunnittelun ja seurannan prosesseihin. Hanke koostuu kahdesta vaiheesta, ja se alkaa keväällä 2022 ja päättyy marraskuussa 2023. Lisäksi hankkeen erillisrahiotuksella tuotetaan vuoden 2023 loppuun mennessä käyttöliittymä indikaattoritiedolle.

Hankkeen toteuttaa Suomen ympäristökeskus Syke sekä Motiva Oy, ja se on osa ympäristöministeriön koordinoimaa Kestävä kaupunki -ohjelmaa.

Kuntayhteistyö ja avainindikaattoreiden tarkempi määrittely

Ensimmäisessä osiossa testataan Kestävän kaupunkikehityksen indikaattorit - raportissa ehdotettuja Kestävän kaupunkikehityksen avainindikaattoreita. Työhön haetaan mukaan joukko erikokoisia kuntia indikaattoreiden testausta ja johtamisjärjestelmäkokeilua varten. Yhdessä kuntien kanssa kullekin indikaattorille laaditaan metatietokuvaukset käyttäen hyväksi jo tehtyjä indikaattoritöitä.

Avainindikaattoreiden tiedonkeruu ja käyttöönotto

Hankkeen toisessa osiossa määritetään indikaattoritiedon käyttökohteet kuntien johtamisjärjestelmissä ja kuntien johtamisen dokumenteissa käyttäen hyväksi Resurssiviisaustoimenpiteiden vaikuttavuuden mittaaminen kestävien kaupunkien johtamisen tukena (REMI)-hankkeessa tehtyä esityötä. Tavoitteena on testata Kestävän kaupunkikehityksen indikaattorit -loppuraportissa valitut indikaattorit keräämällä indikaattorikohtaiset tiedot yhdessä laadittujen metadatamäärittelyjen ja tiedonkeruuohjeiden mukaisesti. Kerätyt tiedot siirretään työtä varten laadittuun tietokantaan sekä kohdistetaan kuntien johtamisjärjestelmään ja niihin liittyviin päätöksenteon dokumentteihin ja järjestelmiin.

Tulokset

Tuloksena ensimmäisestä vaiheesta syntyy 1) tarkennettu suositus käytettävistä indikaattoreista, 2) jokaisen indikaattorin metadatakuvaus, 3) suunnitelma indikaattoritiedon käyttötavoista ja -kohteista ja 4) ohjeistus indikaattoreiden tiedonkeruusta.

Toisen vaiheen tuloksena toteutetaan 1) tietokanta, johon kertään testauksen tuloksena saatu indikaattoridata, 2) määrittelyt kuntien päätöksentekodokumenttien, joihn kukin indikaattoritieto ohjataan ja raportoidaan, 3) suositus siitä, miten saadaan laajennettua kestävän kaupunkikehityksen avainindikaattoritiedon keruun laajentaminen koskemaan mahdollisimman laajasti koko kuntakenttää ja 4) ehdotus siitä, miten taataan indikaattoritedon keruun institutionaalinen jatkuvuus ja kestävä rahotus tiedonkeruulle, tallentamiselle ja tedon esillepanolle sekä käyttämiselle osana päätöksentekoa.

Julkaisut

Kekanua II hankkeen loppuraportti on valmisteilla.

Hankkeen ennakkotulokset on tiivistetty Ympäristö ja Terveys -lehdessä 6/2023 ilmestyneeseen kirjoitukseen Kestävän kaupunkikehityksen indikaattorit tehoavasti käyttöön.

 

Tilaisuudet

KEKANUA II -hankkeen loppuseminaari 22.11.2023

Kestävän kaupunkikehityksen indikaattorit - julkaisutilaisuus 13.6.2022

Kestävän kaupunkikehityksen avanindikaattorit -työpaja ke 17.11.2021

Sosiaalisen kestävyyden indikaattorit -työpaja 17.6.2021

Kestävä kaupunki -aamukahvit 23.3.2021: Miten kaupunkia mitataan?

 

   

  Lisätietoja

  Hankkeen johtaja, projektipäällikkö Tapio Reinikainen
  Puh.+358 295 251 847
  Sp. etunimi.sukunimi@syke.fi

  Julkaistu 23.2.2021 klo 11.17, päivitetty 23.11.2023 klo 17.24