Suomen ympäristökeskus | Finlands miljöcentral | Finnish Environment Institute

sykefi header valkoinen

Kalibrointi- ja sopimuslaboratorio

ENVICAL SYKE

Skalar-lähikuva2

AJANKOHTAISTA
 

 • Paljon odotettu Validoinnin suunnittelun opas on ilmestynyt

Oppaan tarkoitus on antaa ohjeita eri testausaloille, erityisesti kemian, mikrobiologian, patologian, immunologian, genetiikan sekä kliinisen fysiologian menetelmien ja laitteiden validoinnin suunnitteluun.

Oppaan on toimittanut Margareta Hägg (FINAS-akkreditointipalvelu) ja työhön on osallistunut Metrologian neuvottelukunnan (MNK) Koulutus- ja viestintäjaoston jäsenet mukanaan myös SYKEn laboratorion asiantuntijoita.

Lataa Validoinnin suunnittelun opas (VTT Technology 276) itsellesi osoitteesta: http://www.vtt.fi/inf/pdf/technology/2016/T276.pdf
 

 • Laatusuositusohjeesta on julkaistu uusi versio

Suomen ympäristökeskuksen raportteja 22/2016: Laatusuositukset ympäristöhallinnon vedenlaaturekistereihin vietävälle tiedolle: vesistä tehtävien analyyttien määritysrajat, mittausepävarmuudet sekä säilytysajat ja -tavat. - 2. uudistettu painos.

Teemu Näykki ja Tero Väisänen (toim.)

Julkaisu on saatavana maksutta verkkojulkaisuna:

http://hdl.handle.net/10138/163532

Julkaisun voi myös ostaa painettuna SYKEn julkaisujen verkkokaupasta:

http://syke.juvenesprint.fi/fi/

Jos pdf:n avaamisessa ilmenee ongelmia, tallenna tiedosto ensin koneellesi ja avaa se sieltä Adobe Reader -ohjelmalla.

Arkisto

ENVICAL SYKE on kemian metrologian (mittaustieteen) tutkimus- ja kehittämistoimintaan keskittyvä tiimi. Toimintaamme kuuluvat jäljitettävien ja tarkkojen kalibrointimenetelmien kehittäminen, uusien mittaustekniikoiden luotettavuuden testaaminen ja analyysimenetelmien validointi ja laadunvarmistus.

SYKEn kalibrointilaboratorio

SYKEn akkreditoitu kalibrointilaboratorio (K054: EN ISO/IEC 17025) tuottaa korkean tarkkuuden ja jäljitettävyyden omaavia kalibrointituloksia sekä vastaa primaaritekniikoihin perustuvien menetelmien kehittämisestä.

ILAC-MRA
K054

SYKEn kalibrointilaboratorio ylläpitää ja kehittää osaltaan kansallista mittanormaalijärjestelmää sekä vastaa SI-järjestelmän ylläpidosta sopimuslaboratoriotoimintaan kuuluvalla pätevyysalueella.

Asiakkaitamme ovat julkiset ja yksityiset toimijat, jotka haluavat erittäin tarkan ja luotettavan analyysituloksen vesinäytteestään. Esimerkiksi laboratorioiden välisiin pätevyyskokeisiin olemme tuottaneet jäljitettäviä vertailuarvoja.

 

 

Primaarimenetelmäksi kutsutaan mittausmenetelmää, jolla on korkeimmat mahdolliset metrologiset ominaisuudet, sen toiminta on täysin kuvattu ja ymmärretty ja sille voidaan tehdä laskelma kokonaisepävarmuudesta SI-yksiköiden avulla. 
(J4/1999, Ainemäärän kansallisen mittanormaalijärjestelmän toteuttamista ja organisaatiota koskeva selvitys, MNK/MIKES)

Primaarimenetelmiä ovat:

 • isotooppilaimennus
 • massaspektrometria (IDMS)
 • gravimetria
 • titrimetria
 • kulometria
 • jäätymispisteen alenema

SYKEn sopimuslaboratorio

SYKEn ja VTT MIKES Metrologian väliseen sopimuslaboratoriotoimintaan kuuluu mittanormaalien kansainvälisen jäljitettävyyden ylläpidon lisäksi mm. kansallinen ja kansainvälinen metrologian tiedotus-, julkaisu- ja koulutustoiminta. Järjestämme tarvittaessa myös räätälöityä koulutusta kemiallisten analyysien mittausepävarmuuksien arvioinnista tai analyysimenetelmien validoinnista.

Sopimuslaboratorion pätevyysalue kattaa toistaiseksi lyijyn määrityksen luonnonvedestä ja elohopean määrityksen luonnon- ja jätevedestä. Menetelmät perustuvat isotooppilaimennus ICP-MS -tekniikkaan. Menetelmävalikoimaa täydennetään jatkossa liuenneen hapen määrityksellä sekä Vesipolitiikan puitedirektiivin prioriteettiaineisiin lukeutuvilla nikkelillä ja kadmiumilla. Isotooppilaimennusmassaspektrometriaa käytetään laajasti myös SYKEn orgaanisen kemian haitta-aineanalytiikassa.

SYKE kuuluu sopimuslaboratoriona:

Mittausten luotettavuus

Mittaustulosten vertailtavuus on kansainvälisesti erittäin tärkeää. Mittaustulosten luotettavuutta ja vertailukelpoisuutta voidaan parantaa realistisella mittausepävarmuuden arvioinnilla, mittausmenetelmien validoinnilla ja varmistamalla mittaustulosten jäljitettävyys.

ENVICAL SYKE on kokenut mittalaitteiden luotettavuuden ja mittausepävarmuuden arviointimenettelyiden tutkija ja kehittäjä. Olemme rakentaneet uusia työkaluja niin laboratoriomittausten kuin kannettavien ja jatkuvatoimisten kenttämittalaitteiden vedenlaadun tulosten luotettavuuden osoittamiseen ja parantamiseen. Osallistumme myös aktiivisesti vedenlaadun anturimittauksille kohdennettujen pätevyyskokeiden järjestämiseen.

Lisätietoja

 • Epäorgaaninen analytiikka:
  Johtava metrologi Teemu Näykki, Suomen ympäristökeskus SYKE,
 • Epäorgaaninen analytiikka: 
  Tutkija Timo Sara-Aho, Suomen ympäristökeskus SYKE
 • Orgaaninen analytiikka: 
  Kemisti Jari Nuutinen, Suomen ympäristökeskus SYKE
Julkaistu 30.4.2013 klo 12.33, päivitetty 7.2.2018 klo 10.11
Kohderyhmä: