Hyppää sisältöön

Suomen ympäristökeskus | Finlands miljöcentral | Finnish Environment Institute

sykefi header valkoinen

Maanpeitteen seuranta

Suomen maanpeitettä ja sen muutoksia on seurattu SYKEssä jo pitkään osana yhteistä eurooppalaista maanpeiteseurantaa. Euroopan Ympäristövirasto (EEA) koordinoi tietotuotantoa koko EU:ssa ja jokainen jäsenvaltio tuottaa tiedot omalta alueeltaan. Aluksi seuranta tehtiin projektirahoin, mutta vuodesta 2012 alkaen Corine-maanpeitekartoitus otettiin osaksi EU:n Copernicus Land -ohjelmaa. Seuranta on operatiivista jaksolla 2014-2021 – rahaa palveluihin käytetään10 M€ EU:n budjetista vuosittain. 

Maanpeitteen yleisen seurannan lisäksi eri teemoista on tehty uusia korkean resoluution tuotteita. Aineistojen tarkkuutta parannetaan ja päivitystiheyttä nostetaan, ja aineistojen sovittaminen yhteen raportointien ja Inspire-direktiivin kanssa tehostuu. Suomi on tosin tuottanut eurooppalaisen aineiston lisäksi tarkempiresoluutioisia maanpeiterastereita jo aiempina vuosina kansalliseen käyttöön. Kansallisissa Corine-aineistoissa kuvatulkinta yhdistetään paikkatietoaineistoihin kuten maastotietokannan tietoihin.

maanpeite_palkki

Eurostat puolestaan on tilastoinut maanpeitettä ja maankäyttöä LUCAS-koealavarkoston avulla. Suomi on selvittänyt hankkeissa, miten vastaavat tiedot voisi tuottaa kansallisista aineistoista, koska  LUCAS on ollut osin päällekkäinen kansallisten maastoinventointien ja tiedontuotannon kanssa.

Maanpeite ja sen muutokset Suomessa

Suomessa eurooppalaisen tulkinnan lisäksi on tuotettu kotimaiseen tarpeeseen tarkempi kansallinen rasteriaineisto. Valtaosassa jäsenmaita tieto tuotetaan satelliittikuvien visuaalisella tulkinnalla, Suomessa tuotanto on pääosin automatisoitu kaukokartoitusaineistoja ja paikkatietoaineistoja hyödyntämällä. Suomessa on avoimesti saatavilla paljon tarkkoja paikkatietoaineistoja, joista on hyötyä tulkinnan koostamisessa. Kotimainen aineisto ja eurooppalainen yleistys tuotetaan samassa prosessissa. Corine maanpeite  2018 -vektoriaineisto tuotetaan meillä vastaavalla tavalla kuin seurannan aikaisempina vuosina.

Suomessa seurantaa on tehty vuosina 2000, 2006, 2012, joten maanpeitteen muutoksesta on jo saatavana selkeä aikasarja sekä eurooppalaisessa että kansallisessa mittakaavassa. Tämä tehdään erillisen muutostulkinnan avulla, jotta vältetään lähtöaineistojen laadun muutoksesta tulevat virhetulkinnat. Euroopan ensimmäinen Corine maanpeite on jo vuodelta 1990, silloin Suomi ei vielä tuottanut virallista aineistoa. Vallalla oli aiemmin MML:n SLICES-aineisto, jossa maankäyttö ja maanpeite olivat omina tasoinaan. Myös LUKEn valtakunnan metsien inventoinnissa on yhtenä osana maankäyttöluokitus. Vuoden 2018 Corine puolestaan on lajinsa viimeinen, uuden sukupolven maanpeiteseurantaa kehitetään Euroopassa laajassa yhteistyöverkossa näiden tulosten perusteella.

Copernicus Land -seurannan eri ulottuvuudet: maailmanlaajuinen, yleiseurooppalainen ja paikallinen

Maanpeiteen seurannan eri aineistot muodostavat kokonaisuuden, jossa eri mittakaavat ovat edustettuina. Maailmanlaajuista osaa koordinoi Euroopan komission tutkimuskeskus Joint Research Centre (JRC). Se tuottaa maailmanlaajuisesti tietoja kasvillisuudesta, biofysikaalisista muuttujista, energiataseesta ja veden kiertokulusta.

Yleiseurooppalaisia ja paikallisia osia koordinoi Euroopan ympäristökeskus (EEA). Yleiseurooppalaiseen osaan tuotetaan 5 korkean resoluution aineistoa, joissa kuvataan tärkeimmät maanpinnan tyypit: keinotekoiset pinnat (esim. tiet ja päällystetty alue), metsäalueet, maatalousalueet (nurmikot), kosteikot ja vesistöt. Corine Land Cover –tietokannan päivittäminen kuuluu myös yleiseurooppalaiseen osaan. Paikallinen osa pyrkii antamaan yksityiskohtaisempia tietoja erityisalueista, jotka täydentävät yleiseurooppalaisen osan avulla saatuja tietoja.

Mahdollisuus vaikuttaa tuotteiden määrittelyyn

SYKE on aktiivisesti mukana maanpeiteseurannan kehitystyössä ja on kerännyt palautetta suomalaisilta käyttäjiltä uusista teemoista kaupunkien ja luontoaineistojen osalta. Suomenkin panokseksi näihin maanpeitepalveluihin on arvoitu miljoonia, joten aineistojen olisi syytä hyödyttää myös kotimaisia tarpeita. Etuna on vielä vertailumahdollisuus muihin Euroopan maihin. Aineistoja myös verifioidaan SYKEssä kotimaisten aineistojen ja ilmakuvien avulla.

Maanpeiteaineistojen maastohavainnot

Paikkatietoaineistoja ja satelliittikuvatulkintaa pyritään todentamaan myös paikan päällä. Yksi tällaisen havainoinnin kohde on ruovikot ja vesikasvillisuus. Havaintoja kerätään Järviwikissä olevan karttapalvelun avulla.  

Ruovikkohavaintojen karttapalvelu

 

Julkaistu 14.9.2017 klo 8.15, päivitetty 11.3.2020 klo 10.13
Kohderyhmä: