Finlands miljöcentral | Suomen ympäristökeskus | Finnish Environment Institute

sykefi header valkoinen

Utö_kalanperkuupaikka_kuvaaja_Lumiaro
© Bild: Riku Lumiaro / SYKE

Noggrannare bedömning av hur näringsbelastningen påverkar kustvattenstatus

Pressmeddelande 16.1.2019
Nu kan det göras en ännu noggrannare modellering av hurdana effekter näringsbelastningen har på kustvattnets tillstånd. Kustens totalbelastningsmodell som har utvecklats för Finska viken, Skärgårdshavet och Bottenhavet är ett nytt verktyg för att följa med vattenstatus, planera vattenvårdsinsatser och bedöma olika aktiviteter såsom fiskodlingar och deras miljöpåverkan. Läs mera

Flygutsläppen ökar – den tekniska utvecklingen och kompensationer räcker inte för att minska utsläppen

Pressmeddelande 15.1.2019
Under de följande tjugo åren beräknas flygandet fördubblas på global nivå jämfört med nuläget, vilket innebär 8,2 miljarder flygpassagerare år 2037. I Finland har i synnerhet den internationella flygtrafiken ökat kraftigt. Läs mera

Vattensituationen

Tulvakeskuksen logo
Vattensituationen och prognoser (uppdateras på finska)

 

Vattenståndet & vattenföringen och mer på finska

Ny publikation

Havsmiljöns tillstånd i Finland 2018 Bild Tomi Muukkonen

Havsmiljöns tillstånd i Finland 2018

Ett omfattande informationspaket om Östersjöns tillstånd har sammanställts. Publikationen innehåller forskningsdata om plankton, sälar, näringsämnen, farliga ämnen, skräp, buller och effekterna av mänsklig verksamhet. Publikationen uppdaterar samtidigt den information om havsmiljöns tillstånd som ingår i Finlands havsförvaltningsplan och som används som underlag när åtgärdsprogrammet för havsvården uppdateras.Läs mer om elektronisk publikation

Hydrologiska översikter

Hydrologisk översikt i slutet av december 2018: Svaga isar i hela landet, i norra Finland sparsamt med snö och is 3.1.2019
Det förkommer betydligt mindre snö och is än vanligt i norra delarna av landet. Man får dock se upp för svaga isar i hela landet. På många håll finns det också bara lite tjäle, vilket kommit fram också i stormskadorna de senaste dagarna. I södra och mellersta Finland fortsätter den långa torrperioden. Nederbörden vid årsskiftet kommer att underlätta situationen i vattendragen, men verkningarna kommer inte att synas så snabbt i grundvattenreserverna.
Läs mer

SYKE har flyttat

SYKE har flyttat

Finlands miljöcentral har flyttat sitt huvudkontor den 19 november 2018 från Tölö i Helsingfors till Helsingfors universitetets campus i Vik på adressen Ladugårdsbågen 11. I Vik Finlands miljöcentral verkar i en modern arbetsmiljö med lösningar som är hållbara för miljön. Mera

Publikationer

EEA_climate_adaptation_publication_125pxSYKEs resultat publiceras i olika slags inhemska och utländska publikationer, vetenskapliga serier, guideböcker, rapporter och facktidskrifter.

Alla publikationer