Forskning och utveckling för miljön

För att vi ska kunna styra vår livsstil i mer hållbar riktning behöver vi stora förändringar både i konsumtionen och i de system med vilka vi ordnar energi- och matproduktionen, boendet, rörligheten och uppfyllandet av andra grundläggande behov. Vår livsstil måste i framtiden vara kol- och resurseffektiv för att den mänskliga verksamheten ska orsaka betydligt mindre skador på ekosystemen. 

Som utgångspunkt för förändringarna behöver vi kunskap om de utmaningar som klimatförändringen, utnyttjandet av naturresurserna och utarmningen av naturen medför samt ny förståelse av hur man kan ingripa i miljöproblemen. Vi behöver nya initiativ, verkställande av beslut, bedömningar av vilka effekter de redan utvalda åtgärderna har och uppföljning av hur miljöns tillstånd förändras. Vi behöver beslut och aktioner på olika nivåer, från lokal till global nivå.

SYKE koncentrerar sig på sex teman. I vart och ett av dem ingår forskning och utveckling, krävande stöd-, konsultations- och utbildningsuppgifter som baserar sig på sakkunskap, sammanställning och förädling av information om miljöns tillstånd samt olika slags elektroniska tjänster. 

Det väsentliga är att skapa ny kunskap

Forskningen vid SYKE analyserar och förutspår förändringar i miljön och söker metoder med vilka samhället kan svara på miljöproblemen. De mest utmanande frågorna avgörs med hjälp av forskning och kunnande som överskrider gränserna mellan organisationer och vetenskapsgrenar. SYKE deltar aktivt och omfattande i det internationella samarbetet och satsar särskilt på EU:s forskningsprogram.
Resultaten av SYKEs forskning och utveckling syns bäst i de hundratals publikationerna.
Forskning och utveckling kombineras smidigt när man behöver expertis exempelvis för att avgöra en aktuell miljöfråga. Som exempel kan de miljöproblem trafiken orsakar eller gruvdriften nämnas.

Stöd för beslutsfattande och verkställande

SYKE ger expertstöd till förvaltningen och olika slags tjänster till företag, samfund och medborgare. SYKE verkar som sakkunnig i beredningen av miljöpolitiken på alla nivåer: i internationella avtalsförhandlingar, inom Europeiska unionen, inom statsförvaltningen i Finland samt i regionala och kommunala organisationer.

SYKE har också en stor mängd expertuppdrag i samband med internationella avtal, handlingsprogram och EU-bestämmelser, enligt överenskommelse med Miljöministeriet eller med Jord- och skogsbruksministeriet. SYKE har rollen som myndighet bland annat i ärenden som gäller internationella transporter av avfall och internationell handel med utrotningshotade växter och djur. Som ett nationellt hydrologiskt institut svarar SYKE bland annat för prognoserna av översvämningar i vattendrag och bistår de lokala myndigheterna i bekämpningen av översvämningsskador.

Som en nationell informationscentral samlar och förmedlar SYKE information om miljöns tillstånd i Finland. Vi effektiverar som bäst anskaffningen, lagringen och distributionen av miljöinformation. Samtidigt förbättrar vi möjligheten att utnyttja informationen. Vi syftar bland annat till att underlätta utnyttjandet av den kunskap som redan länge har funnits offentligt tillgänglig både i offentliga och i privata tjänster.

 Mera information

Per Mickwitz Forskningsdirektör  
Per Mickwitz
Finlands miljöcentral (SYKE)
fornamn@efternamn@ymparisto.fi
Harri Juvonen Servicedirektör
Harri Juvonen
Finlands miljöcentral (SYKE)
fornamn@efternam@ymparisto.fi

Publicerad 6.5.2013 kl. 14.59, uppdaterad 9.6.2015 kl. 14.41