Tutkimusta ja kehittämistä kestävän yhteiskunnan rakentamiseksi

 

Elämäntapamme muuttamiseksi kestävämmäksi tarvitsemme suuria muutoksia sekä kulutukseen että niihin järjestelmiin, joilla huolehdimme energian ja ruoan tuotannosta, asumisesta, liikkumisesta ja muiden perustarpeiden täyttämisestä. Elämäntapamme pitää olla tulevaisuudessa vähähiilistä ja resurssitehokasta, jotta ekosysteemeille aiheutuu ihmisen toiminnasta merkittävästi vähemmän haittaa.

Muutosten perustaksi tarvitaan tietämystä ilmastonmuutoksen, luonnonvarojen riittävyyden ja luonnon köyhtymisen aiheuttamista haasteista sekä uutta ymmärrystä siitä, miten ympäristöongelmiin pystytään puuttumaan. Tarvitaan uusia avauksia, päätösten toimeenpanoa, arvioita jo valittujen toimenpiteiden vaikutuksista sekä seurantaa ympäristön tilan muuttumisesta. Päätöksiä ja toimintaa tarvitaan eri tasoilla paikallisesta maailmanlaajuiseen.

SYKE keskittyy kuuteen teemaan

Jokaiseen toiminnan teemaan sisältyy tutkimus- ja kehittämistyötä, asiantuntemukseen perustuvia vaativia tuki-, konsultointi- ja koulutustehtäviä, ympäristön tilaa koskevan tiedon kokoamista ja jalostamista sekä erilaisia sähköisiä palveluita.

Olennaista tuottaa uutta tietoa

SYKEn tutkimus analysoi ja ennakoi ympäristössä tapahtuvia muutoksia sekä etsii yhteiskunnalle keinoja ympäristöongelmiin vastaamiseksi. Haastavimpia kysymyksiä ratkotaan organisaatioiden ja tieteiden rajat ylittävän tutkimuksen ja osaamisen keinoin. SYKE tekee aktiivisesti ja laajasti kansainvälistä yhteistyötä, erityisesti panostetaan EU:n tutkimusohjelmiin.

Tutkimus- ja kehittämistoimintaa yhdistetään joustavasti, kun asiantuntemusta tarvitaan esimerkiksi jonkin ajankohtaisen ympäristökysymyksen ratkaisemiseen, esimerkkeinä tästä liikenteen ympäristökysymykset tai kaivostoiminta.

SYKEn tutkimuksen ja kehittämistoiminnan tulokset näkyvät parhaiten sadoissa julkaisuissa.

Tukea päätöksentekoon ja toimeenpanoon

SYKE tuottaa asiantuntijatukea hallinnolle sekä erilaisia palveluita yrityksille, yhteisöille ja kansalaisille. SYKE toimii asiantuntijana ympäristöpolitiikan valmistelun kaikilla tasoilla: kansainvälisissä sopimusneuvotteluissa, Euroopan Unionissa, Suomen valtionhallinnossa sekä alue- ja kuntaorganisaatioissa.

SYKEllä on runsaasti kansainvälisiin sopimuksiin, toimintaohjelmiin ja EU-säädöksiin liittyviä asiantuntijatehtäviä, joista on sovittu ympäristöministeriön tai maa- ja metsätalousministeriön kanssa. SYKE toimii viranomaisena mm. jätteiden kansainvälisiä siirtoja ja uhanalaisten kasvien ja eläinten kansainvälistä kauppaa koskevissa asioissa. Kansallisena hydrologisena laitoksena SYKE vastaa osaltaan mm. vesistötulvien ennustamisesta ja auttaa paikallisia viranomaisia tulvahaittojen torjunnan suunnittelussa.

Kansallisena tietokeskuksena SYKE kokoaa ja välittää tietoa Suomen ympäristön tilasta. Parhaillaan tehostetaan ympäristötiedon hankintaa, varastointia ja jakelua sekä parannetaan tiedon hyödynnettävyyttä. Yhtenä tavoitteena on helpottaa jo julkisen tiedon käyttöä niin julkisissa kuin yksityisissä palveluissa.

Lisätietoja

Per Mickwitz  

Tutkimusjohtaja Per Mickwitz

Suomen ympäristökeskus SYKE
etunimi.sukunimi@ymparisto.fi

Harri Juvonen  

Palvelujohtaja Harri Juvonen

Suomen ympäristökeskus SYKE
etunimi.sukunimi@ymparisto.fi

 
Julkaistu 21.2.2017 klo 12.12, päivitetty 21.2.2017 klo 13.58