Suomen ympäristökeskus | Finlands miljöcentral | Finnish Environment Institute

sykefi header valkoinen

SYKEn avoimet rajapinnat

Rajapintapalvelu on tekninen käyttöyhteys, jonka avulla tiedon käyttäjä ottaa yhteyden SYKE:n palvelimelle ja saa käyttöönsä tarvitsemansa aineiston. Rajapintapalveluiden käyttö edellyttää rajapintaratkaisua (esim. WMS, Esri REST, OData) tukevaa sovellusta, joka voi olla joko paikkatieto-ohjelmisto tai selainsovellus.

SYKEn tarjoamat rajapinnat kuuluvat avoimen tietoaineiston käyttöluvan piiriin.

Paikkatietoaineistojen rajapinnat

INSPIRE-rajapintapalvelut

INSPIRE-direktiivi (2007/2/ EY) ja paikkatietolaki (421/2009) ja -asetus (725/2009) määrittelevät aineistoja ja palveluja koskevat standardit. SYKEn julkaisemat, direktiivin mukaiset rajapintapalvelut sisältävät paikkatietoaineistojen katseluun tarkoitettuja WMS-rajapintapalveluita ja ATOM-syötteen aineistojen lataamista varten.

INSPIRE-WMS-palvelut on tarkoitettu WMS-standardia (Web Map Service) tukevien sovellusten käyttöön. Palvelut ja niiden käyttämät aineistot on SYKEn Metatietopalvelun lisäksi kuvattu INSPIRE-direktiivin mukaisesti kansalliseen Paikkatietohakemistoon ja ne saatetaan sääntöjen mukaisiksi direktiivin toteuttamisen aikataulussa.

 
Palvelu Palvelun tila

Valuma-aluejako ja uomaverkosto

http://paikkatieto.ymparisto.fi/ArcGIS/services/INSPIRE/SYKE_Hydrografia/MapServer/WMSServer

 

Luonnonsuojelualueet ja Natura-aineistot

http://paikkatieto.ymparisto.fi/ArcGIS/services/INSPIRE/SYKE_SuojellutAlueet/MapServer/WMSServer

 

Järvien syvyysaineistot

http://paikkatieto.ymparisto.fi/ArcGIS/services/INSPIRE/SYKE_Korkeus/MapServer/WMSServer

 

Pohjavesialueet

http://paikkatieto.ymparisto.fi/ArcGis/services/INSPIRE/SYKE_Geologia/MapServer/WMSServer

 

Corine Land Cover -aineistot

http://paikkatieto.ymparisto.fi/ArcGIS/services/INSPIRE/SYKE_Maanpeite/MapServer/WMSServer

 

Image-mosaiikit

http://paikkatieto.ymparisto.fi/ArcGIS/services/INSPIRE/SYKE_Ortoilmakuvat/MapServer/WMSServer

 

Vesipuitedirektiivin mukaiset vesimuodostumat (2. suunnittelukausi) ja vesienhoitoalueet

http://paikkatieto.ymparisto.fi/ArcGIS/services/INSPIRE/SYKE_AlueidenHallintaJaRajoitukset1/MapServer/WMSServer

 

Uimavesidirektiivin mukaiset uimarannat sekä maasto- ja vesiliikenteen rajoitusalueet

http://paikkatieto.ymparisto.fi/ArcGIS/services/INSPIRE/SYKE_AlueidenHallintaJaRajoitukset2/MapServer/WMSServer

 

Metsäkasvillisuusvyöhykkeet ja suokasvillisuusvyöhykkeet

http://paikkatieto.ymparisto.fi/ArcGIS/services/INSPIRE/SYKE_EliomaantieteellisetAlueet/MapServer/WMSServer

 

Tulvariskialueet ja tulvavaaravyöhykkeet

http://paikkatieto.ymparisto.fi/ArcGIS/services/INSPIRE/SYKE_Luonnonriskialueet/MapServer/WMSServer

 

Hydrologiset havaintopaikat, vesienhoitoalueiden pintavesien seurantapaikat ja vesienhoitoalueiden pohjavesien seurantapaikat

http://paikkatieto.ymparisto.fi/ArcGIS/services/INSPIRE/SYKE_YmparistontilanSeuranta/MapServer/WMSServer

 

Lajien levinneisyyden raportointiaineisto 2013

http://paikkatieto.ymparisto.fi/arcgis/services/INSPIRE/SYKE_LajienLevinneisyys1/MapServer/WmsServer
 

 

Lintujen levinneisyyden raportointiaineisto 2013

http://paikkatieto.ymparisto.fi/arcgis/services/INSPIRE/SYKE_LajienLevinneisyys2/MapServer/WmsServer

 

Luontotyyppien levinneisyyden raportointiaineisto 2013

http://paikkatieto.ymparisto.fi/arcgis/services/INSPIRE/SYKE_ElinymparistotJaBiotoopit/MapServer/WmsServer

 

 

 Latauspalvelut

SYKEn paikkatietoaineistojen INSPIRE-latauspalvelut on toteutettu INSPIRE-direktiivin teknisen ohjeistuksen mukaisina Atom-syötteinä ja WFS-suorasaantilatauspalveluna (Technical Guidance for INSPIRE Download Services 3.1).  Atom-syötteet ovat XML-muotoisia tiedostoja, jotka sisältävät viittaukset sekä ladattaviin aineistopaketteihin että niiden metatietokuvauksiin. WFS eli Web Feature Service on rajapintapalvelu, joka mahdollistaa paikkatiedon hakemisen suoraan sen tallennuspaikasta kyselyn avulla.

SYKEn INSPIRE-direktiivin liitteisiin I, II ja III kuuluviksi ilmoitetut aineistot ovat ladattavissa sekä INSPIRE-tietotuotekuvausten mukaisina GML-tiedostoina ja WFS-palveluna että Esri Shapefile - ja TIFF-formaateissa. Viimeksi mainitut eivät ole INSPIRE-tietotuotekuvausten mukaisia, mutta ne ovat toistaiseksi INSPIRE-tietomuotoja laajemmin tuettuja monissa sovellusohjelmistoissa.

Tekninen huomautus: GML-tiedostoissa käytetään INSPIRE-vaatimusten mukaisia, URI-muotoisia koordinaatistotunnisteita "http://www.opengis.net/def/crs/EPSG/0/3035". Sovellukset,  jotka käyttävät GDAL-kirjaston versiota 2.1.2 vanhempaa versiota GML-datan lukemiseen, kuten QGIS 2.16.3 ja vanhemmat, tulkitsevat näin koodatun aineiston koordinaatit väärässä järjestyksessä (easting, northing). Tästä johtuen ko. sovelluksissa aineiston geometriat näkyvät peilikuvina ja kääntyneinä myötäpäivään. Siihen asti kun sovellukset siirtyvät käyttämään uudempaa kirjastoa, ongelman voi kiertää vaihtamalla koordinaatistotunnisteet GML-tiedostoissa käsin URN-muotoon "urn:ogc:def:crs:EPSG::3035". Lisätietoa mm. GDAL-kirjaston tiketissä 6678.

Muut paikkatietorajapinnat

SYKEn paikkatietoaineistoista on julkaistu myös muita kuin INSPIRE-direktiivin mukaisia rajapintapalveluita. Muut paikkatietorajapinnat ovat pääosin Esri REST-rajapintoja (REST = REpresentational State Transfer).

Kaikki paikkatieto.ymparisto.fi –alkuiset rajapinnat ovat saatavilla Esri REST –tyyppisinä. Osasta on tehty myös WMS-rajapintoja.

SYKEn yleisiä rajapintoja http://paikkatieto.ymparisto.fi/arcgis/rest/services/SYKE
Rakennetun ympäristön aineistot http://paikkatieto.ymparisto.fi/arcgis/rest/services/Liiteri
Tulvariski- ja tulvavaara-alueet http://paikkatieto.ymparisto.fi/arcgis/rest/services/Tulva
Maa-ainesten ottoluvat http://paikkatieto.ymparisto.fi/arcgis/rest/services/Motto
Vedenalaisen luonnon monimuotoisuus http://paikkatieto.ymparisto.fi/arcgis/rest/services/Velmukartta

Avoimen ympäristötiedon rajapinnat

Ympäristötietojärjestelmien sisältämiä julkisia tietoaineistoja saa käyttöön ympäristöhallinnon OData -rajapinnoista. OData-standardi määrittelee tavan toteuttaa tietojen hakua REST-tyyppisessä rajapinnassa (REST = REpresentational State Transfer).

Hakemistorajapinta

Uusin versio (API)                   [Versio 1.0 päivitetty 15.12.2015]
Aiemmat versiot
OData Query Builder

Hydrologiarajapinta

Uusin versio (API)                    [Versio 1.0 päivitetty 15.12.2015]
Aiemmat versiot
OData Query Builder

Järvirajapinta

Uusin versio (API)                    [Versio 1.0 päivitetty 15.12.2015]
Aiemmat versiot
OData Query Builder

Meriveden laatutietojen rajapinta BED (BNI) formaatissa

Uusin versio (API)                   [Versio 1.0 päivitetty 15.12.2015]
Aiemmat versiot

Pintaveden laatutietojen rajapinta

Uusin versio (API)                   [Versio 2.0 päivitetty 6.9.2016]
OData Query Builder

Aiemmat versiot
Versio 1.0

Käyttöesimerkki                    Demo

Kasviplanktonrajapinta

Uusin versio (API)                  [Versio 1.0 päivitetty 17.2.2016]
Aiemmat versiot
OData Query Builder

 

RSS-syöte kertoo OData-rajapintoihin tehdyistä muutoksista ja uusista versioista.

Satelliittikuvien rajapinnat

Satelliittikuvilta tulkituista tiedoista osa jaetaan verkkopalvelussa html-muodossa png- ja jpg-kuvina ja WAF-palvelussa geotiff-tiedostoina, ja osa saadaan käyttöön Esri REST –rajapinnan kautta (REST = REpresentational State Transfer).

Satelliittihavainnot kuvina

www.syke.fi/kaukokartoitus

Lumen kaukokartoitus

http://paikkatieto.ymparisto.fi/arcgis/rest/services/Kaukokartoitus

Metatietopalvelun rajapinta

Metatietopalvelu on tarkoitettu ympäristöhallinnon paikkatieto- ja kaukokartoitusaineistojen sekä tietojärjestelmien metatietokuvausten hakemiseen.

Metatietopalvelu on toteutettu käyttämällä Esrin GeoPortal Server -tuotetta (v. 1.2). Metatietopalvelu tukee OGC:n CSW-rajapintastandardia version 2.0.2 mukaisesti. CSW-rajapinnasta on saatavilla INSPIRE-ohjeistukseen mukautetut metatiedot asettamalla parametriksi outputSchema=http://www.isotc211.org/2005/gmd. Kaikki metatiedot eivät noudata täsmällisesti INSPIRE-ohjeistusta.

CSW-rajapinnan sisällysluettelo

http://metatieto.ymparisto.fi:8080/geoportal/csw?request=GetCapabilities&service=CSW

Esimerkkikutsu: yksittäinen  INSPIRE-muotoinen metatieto

http://metatieto.ymparisto.fi:8080/geoportal/csw?request=GetRecordById&service=CSW&id={[ID]}&outputSchema=http://www.isotc211.org/2005/gmd

[ID] on metatiedon yksilöivä tunniste palvelussa (esim. D54C552F-F7F7-489B-8B1EE093D93C7386)

Esimerkkikutsu: 10 ensimmäistä metatietoa INSPIRE-muodossa

http://metatieto.ymparisto.fi:8080/geoportal/csw?request=GetRecords&service=CSW&resultType=results&startPosition=1&maxRecords=10&outputSchema=http://www.isotc211.org/2005/gmd
Julkaistu 24.5.2016 klo 18.23, päivitetty 28.11.2017 klo 10.36
Kohderyhmä: