Suomen ympäristökeskus | Finlands miljöcentral | Finnish Environment Institute

sykefi header valkoinen

Hankkeet

Oikean palstan haulla löydät käynnissä olevat, vuonna 2012 - 2015 päättyneet sekä muita keskeisiä aiemmin päättyneitä hankkeita.

Hakutulos listautuu viimeksi tehty verkkosivu ensin -järjestyksessä.

  • Ruotsinkieliset hanke-esittelyt: Projekt
  • Englanninkieliset hanke-esittelyt: Projects
1
2
3
4
...
13
Seuraava Viimeinen
Hanke Vaihe
Biopolymeerien hyödyntäminen vesienkäsittelyssä ja ravinteiden kierrättämisessä (BioP)

Hankkeen tavoitteena on tutkia eri biopolymeerien soveltuvuutta maatalouden valumavesien fosforin saostuksessa sekä syntyvän lietteen lannoituspotentiaalia eri viljelykasveille. Biopolymeerien etuna p...

Kiertotalouteen siirtymisen skenaarioanalyysi (TRANSCIRC)

TRANSCIRC-hankkeessa pyritään tuottamaan kokonaisvaltaista tietoa ja ymmärrystä kiertotalouden mahdollisuuksista, esteistä ja keinoista yhteiskunnan eri tasoilla, jotta resurssien käyttöä voidaan teho...

Innovatiiviset, haitattomat ja sosiaalisesti hyväksyttävät malminetsintäteknologiat (INFACT)

INFACT on kansainvälinen EU-rahoitteinen projekti, jossa tutkitaan uusia, vähemmän häiriötä aiheuttavia malminetsintämenetelmiä. Projekti pyrkii rakentamaan yhteisen ymmärryksen hyvistä käytännöistä j...

Vastinetta rahoille: kannattavasti kohti energiatehokasta ja ilmastokelpoista rakennuskantaa (Life EconomisE)

Hankkeen ("Value for money: unlocking the investment potential for resilient low-carbon Finnish building stock", LIFE EconomisE) tavoitteena on parantaa kiinteistöjen energiatehokkuutta ja ilmastokelp...

Kasviplanktonin ja muiden mikrobien monimuotoisuus ja vesien tummumisen vaikutus - MiDAS

Kasviplanktonyhteisöjä tutkitaan järvissä, koealtaissa ja laboratoriossa valomikroskopiaan sekä moderneihin RNA- ja DNA-tekniikoihin perustuvilla molekyylibiologisilla menetelmillä. Näin saadaan selvi...

Vesienhoidon ympäristötavoitteista poikkeaminen (VesiPOKE)

Hankkeen tavoitteena on tehdä ehdotuksia lainsäädäntöuudistuksiksi ja muiksi toimenpiteiksi vesipuitedirektiivin ympäristötavoitteiden ja niitä koskevien poikkeusten toimeenpanemiseksi entistä paremmi...

Hydrogeologiset seurannat

Yhdennetty valtakunnallinen pohjavesiseurantaverkko tuottaa sekä geohydrologista perustietoa pohjaveden pinnankorkeuden vaihteluista, laadusta ja muodostumisesta luonnontilaisilta alueilta, jotka edus...

Maastokäyttöisten tunnistusmenetelmien kehittäminen happamille sulfaattimaille - Tunnistus

Happamien sulfaattimaiden tunnistamista hankaloittaa tällä hetkellä käytössä olevan tunnistusmenetelmän hitaus. Tämän lisäksi tarvetta on myös nopealle ja selkeälle sulfaattimaiden happamoitumispotent...

Lääkepäästöjen vähentäminen Itämeren alueella – CWPharma

CWPharma-hankkeessa kerätään ja tuotetaan lisää tietoa lääkeaineista sekä niiden vaikutuksista vesieliöihin, arvioidaan eri päästölähteiden merkitystä Itämeren alueen lääkeainekuormaan ja kehitetään k...

Pohjavesivarat osana sinistä biotaloutta - mahdollisuudet monipuolisempaan hyödyntämiseen (POSIBILITI)

Muodostuvasta pohjavedestä hyödynnetään Suomessa vain noin 12 prosenttia. POSIBILITI on Taivalkoskella ja Kuusamossa toteutettava pohjavesivarojen monipuolisempaan, kestävään hyödyntämiseen tähtäävä h...

Vaaralliset kemikaalit teollisuuspäästödirektiivin BAT-vertailuasiakirjoissa (HAZBREF)

HAZBREF-projektin tavoitteena on parantaa vaarallisten kemikaalien hallintaa teollisuuslaitoksissa.

Kuivatustoiminnassa muuttuneiden virtavesien kunnostus ja hoito (KURVI)

Hankkeen päämääränä on parantaa maatalouden kuivatustoiminnan heikentämien virtavesien ekologista tilaa vuonna 2015 julkaistun kansallisen Pienvesien suojelu- ja kunnostusstrategian tavoitteiden mukai...

Siemenvarastojen merkitys ympäristömuutoksissa Itämeren kasviplanktonin säilymiselle ja evoluutiodynamiikalle (RESERVOIR)

Tutkimus keskittyy Itämeren kasviplanktonin sedimentin lepomuotojen monimuotoisuuden merkitykseen Itämeren kasviplanktonyhteisöjen resilienssille muuttuvissa ympäristöoloissa.

Ihan pihalla! - oppilaat ympäristön tutkijoina

Ihan pihalla! –hanke on tarkoitettu peruskoulujen opettajille ja oppilaille. Opettajat kehittävät pelillisiä opetuskokonaisuuksia ja –malleja. Niitä voidaan käyttää opetuksessa myös kansainvälisesti. ...

Konenäkö ympäristötiedon tuotannossa (EnVision)

Hankkeen tarkoitus on arvioida konenäön soveltuvuutta lajien tunnistamiseen ympäristötiedon tuotannossa maa- vesi- ja liikennealueilla. Hanke edistää liikenneviraston, ELY-keskusten ja yritysten yhte...

Suojelualueverkosto muuttuvassa ilmastossa (SUMI)

Suojelualueverkosto muuttuvassa ilmastossa -hankkeen tavoitteena on tuottaa tietoa Suomen luonnonsuojelualueverkoston sopeutumiskyvystä ilmastonmuutoksen, maankäytön ja näiden yhteisvaikutusten aiheut...

Maankäyttö- ja maanpeiteaineistojen tuottaminen CORINE Land Cover 2018 -hankkeessa ja Copernicus Land -aineistojen validointi Suomessa

Corine Land Cover 2018 -hankkeessa tuotettiin vuoden 2018 tilannetta kuvaava koko Suomen peittävä satelliittikuvamosaiikki ja paikkatietoaineistot maankäytöstä ja maanpeitteestä sekä maanpeitteen muut...

Lajittelua tehostavat käytännöt (LAJITEHO)

Lajittelua tehostavat käytännöt -hankkeen tavoitteena on selvittää yhdyskuntajätteen kierrätysasteen noston kannalta keskeisten toimien toteuttamismahdollisuuksia Suomen yhdyskuntajätehuollossa. Hankk...

Kohdennetut keinot kierrätyksen kasvuun – taloudelliset vaikutukset ja toteutettavuus (KEIKKA 2)

Hankkeessa arvioidaan KEIKKA-hankkeessa ehdotettujen yhdyskuntajätteen kierrätystä lisäävien ohjauskeinojen taloudellisia vaikutuksia ja yhteiskunnallista kannattavuutta. Lisäksi selvitetään yhdyskunt...

Ikääntyneet yhdyskuntarakenteessa (YKR-IKÄ)

Hanke on aineistolähtöinen tutkimus, jossa tavoitteena on tuottaa tietoa ikääntyneiden asumisen kokonaistilanteesta Suomessa, alueellisista eroista, kuntien välisistä eroista sekä erilaisten aluetyypp...


1
2
3
4
...
13
Seuraava Viimeinen