Hankkeet

Oikean palstan haulla löydät käynnissä olevat, vuonna 2012 - 2015 päättyneet sekä muita keskeisiä aiemmin päättyneitä hankkeita.

Hakutulos listautuu viimeksi tehty verkkosivu ensin -järjestyksessä.

  • Ruotsinkieliset hanke-esittelyt: Projekt
  • Englanninkieliset hanke-esittelyt: Projects
1
2
3
4
...
12
Seuraava Viimeinen
Hanke Vaihe
Kuivatustoiminnassa muuttuneiden virtavesien kunnostus ja hoito (KURVI)

Hankkeen päämääränä on parantaa maatalouden kuivatustoiminnan heikentämien virtavesien ekologista tilaa vuonna 2015 julkaistun kansallisen Pienvesien suojelu- ja kunnostusstrategian tavoitteiden mukai...

Aquatic Monitoring for Sustainable Dredging in Northern Lakes of Egypt (MoMa-Monitoring Master)

Hanke tähtää Egyptin Manzala-järvellä tehtävien koneellisten ruoppausten negatiivisten ympäristövaikutusten minimoimiseen. Hanketta toteuttavat SYKE ja Egyptin kalatalousasioista vastaava GAFRD (Gener...

Coherent Linear Infrastructures in Baltic Maritime Spatial Plans – Baltic LINes

Baltic LINes -hanke kehittää Itämeren alueen yhteistyötä merialuesuunnittelussa. Hanke keskittyy erityisesti merenkulku- ja energiasektoreihin, joiden toiminta tyypillisesti ylittää maiden rajoja. Tav...

Ilmansaasteiden haittakustannusmalli Suomelle (IHKU)

Ilmansaasteet vaikuttavat haitallisesti ihmisten terveyteen ja ympäristöön. Näiden negatiivisten vaikutusten rahallista arvoa ihmisille ja yhteiskunnalle voidaan arvioida eri menetelmillä. Kansallisen...

Pohjaveden tyyppimallit vesienhoidon ja vedenhankinnan riskinarvioinnissa ja hallinnassa (TYYLI)

Hankkeessa laaditaan kustakin pohjaveden tyyppimuodostumasta virtausmalli ja aineen kulkeutumismalleja, jotka saatetaan kaikkien käytettäviksi syke.fi:iin MODFLOW-yhteensopivassa muodossa yhdessä opa...

Merialuesuunnittelulla tukea kestävälle siniselle kasvulle (PLAN4BLUE)

Hankkeen tavoitteena on edistää merialueiden kestävää käyttöä Suomenlahden ja Saaristomeren alueilla. Tähän pyritään kehittämällä merialuesuunnittelun osaamista ja menetelmiä Suomessa ja Virossa. Han...

Vesiruton hyötykäyttö – riesasta raaka-aineeksi (Elodea)

Hankkeen tavoitteena on löytää erilaisia kanadanvesiruton hyödyntämistapoja, joiden pohjalta voitaisiin muodostaa liiketoimintaa. Hankkeen kohteina ovat Koillismaan vesistöt, jotka ovat joutuneet tämä...

Maaperän hiilimalli - Yasso

Dynaaminen malli maaperän hiilimäärän, hiilimäärän muutosten ja heterotrofisen maahengityksen laskemiseen.

Tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden toteutuminen ympäristötutkimuksessa (Baltic Gender)

Baltic Gender -hankkeessa tutkimuslaitokset kokeilevat ja kehittävät tasa-arvon toteutumista tukevia toimia. Siihen osallistuu kahdeksan tutkimuslaitosta viidestä Itämeren rantavaltiosta.

Kemikaalien hallintamahdollisuudet kiertotalouden edistämisessä

Hankeen tavoitteena on selvittää, missä Suomessa tuotetuissa tai tänne tuoduissa tuotteissa ja materiaaleissa esiintyy tai voisi esiintyä haitallisia kemikaaleja.

Kestävän kehityksen yhteiskuntasitoumus: sitoumustyökalun arviointi ja kehittäminen (KekeArvi)

KekeArvi-hanke selvittää, miten kestävän kehityksen yhteiskuntasitoumusprosessia ja siinä käytettävää toimenpidesitoumustyökalua tulisi kehittää Agenda2030:n kansallisessa toimeenpanossa. Hanke arvioi...

Sentinel- ja Landsat- satelliittien aineistojen hyödyntäminen Itämeren ja Suomen järvien vedenlaadun määrityksessä (VESISEN)

VESISEN-projektin tavoitteena on kehittää menetelmiä uusien EU:n Copernicus-ohjelman Sentinel-sarjan satelliittien aineistojen hyödyntämiseksi Suomen vesialueiden vedenlaadun seurannassa. Projektissa ...

MALPE-koordinaatiosta integroivaan visiointiin (BEMINE)

BEMINE- hankkeen tarkoituksena on tuottaa tietoa kaupungistumisen dynamiikasta, joka tukee MALPE-työtä. Hankkeessa tuotetaan mm. malleja, kehitysskenaarioita ja politiikkasuosituksia Suomen kaupungist...

Rakennusten energiankäytön ja kasvihuonekaasupäästöjen EKOREM-tok laskentajärjestelmän integrointi karttapohjaiseen elinympäristön tietopalveluun Liiteriin (EKOREM-tok Liiteriin)

Hankkeessa integroidaan SYKEssä toteutettu rakennusten energia- ja päästötiedot sisältävä tietokanta elinympäristön tietopalvelu Liiteriin.

Biodiversiteetti, ekosysteemipalvelut ja ympäristöoikeudenmukaisuus osana maakuntakaavoitusta (BRO)

Ympäristöoikeudenmukaisuuden näkökulma on suurelta osin puuttunut suomalaisen maankäytönsuunnittelun keskusteluista ja käytännöistä. Tutkimushankkeessa viemme yhdessä Kymenlaakson maakuntaliiton suunn...

Patojen estevaikutusten kokonaistilanteen kartoittaminen ja toimintamalleja tarpeettomien patojen purkuun (exPato)

Hankkeen tavoitteena on edistää vähämerkityksellisten patojen poistamista. Hankkeessa tehdään toimintamalli tarpeettomien, isännättömien patojen tunnistamiseen ja tiedonkeräämiseen sekä tarpeettomien ...

Arktisten vesien luontopääoma (CAPITAL)

Hanke arvioi makean veden varantojen käytön ja hoidon sosioekonomisia hyötyjä pohjoisilla/arktisilla alueilla Pohjoismaissa. Tavoitteena on myös arvioida mahdollisia ristiriitoja käytettävissä olevien...

Ravinteiden kierrätys alkutuotannossa ja sen vaikutukset vesien tilaan – KiertoVesi

Hankkeessa tarkastellaan kiertotalouden näkökulmasta erityisesti lannan laaja-alaisen ja optimaalisen peltoviljelykäytön mahdollisuuksia ja kuinka näin voitaisiin parantaa vesistöjen tilaa sekä vähent...

Kirgisian ympäristöhallinnon kehittäminen Son-Kul -järven tilan arvioimiseksi ja sen kestävän kehityksen mukaisen käytön ohjaamiseksi, IKI-hanke (KGZ-Water/Son-Kul)

KGZ-Water/Son-Kul -hankkeessa kasvatetaan Kirgisian ympäristöviranomaisten osaamista POP-yhdisteiden (Persistent Organic Pollutant) määrittämiseksi vedestä, sedimentistä, kaloista ja pohjaeläimistä. P...

Pohjavesialueiden määrittämisen, luokituksen ja suojelusuunnitelmien laatimisen ohjeistus

Hankkeessa laadittiin ohjeistusta pohjavesialueiden määrittämisen, luokituksen ja suojelusuunnitelmien laadinnan käytännön toteutukseen.


1
2
3
4
...
12
Seuraava Viimeinen