Hankkeet

Oikean palstan haulla löydät käynnissä olevat, vuonna 2012 - 2015 päättyneet sekä muita keskeisiä aiemmin päättyneitä hankkeita.

Hakutulos listautuu viimeksi tehty verkkosivu ensin -järjestyksessä.

  • Ruotsinkieliset hanke-esittelyt: Projekt
  • Englanninkieliset hanke-esittelyt: Projects
1
2
3
4
...
11
Seuraava Viimeinen
Hanke Vaihe
Biodiversiteetti, ekosysteemipalvelut ja ympäristöoikeudenmukaisuus osana maakuntakaavoitusta (BRO)

Ympäristöoikeudenmukaisuuden näkökulma on suurelta osin puuttunut suomalaisen maankäytönsuunnittelun keskusteluista ja käytännöistä. Tutkimushankkeessa viemme yhdessä Kymenlaakson maakuntaliiton suunn...

Patojen estevaikutusten kokonaistilanteen kartoittaminen ja toimintamalleja tarpeettomien patojen purkuun (exPato)

Hankkeen tavoitteena on edistää vähämerkityksellisten patojen poistamista. Hankkeessa tehdään toimintamalli tarpeettomien, isännättömien patojen tunnistamiseen ja tiedonkeräämiseen sekä tarpeettomien ...

Arktisten vesien luontopääoma (CAPITAL)

Hanke arvioi makean veden varantojen käytön ja hoidon sosioekonomisia hyötyjä pohjoisilla/arktisilla alueilla Pohjoismaissa. Tavoitteena on myös arvioida mahdollisia ristiriitoja käytettävissä olevien...

Ravinteiden kierrätys alkutuotannossa ja sen vaikutukset vesien tilaan – KiertoVesi

Hankkeessa tarkastellaan kiertotalouden näkökulmasta erityisesti lannan laaja-alaisen ja optimaalisen peltoviljelykäytön mahdollisuuksia ja kuinka näin voitaisiin parantaa vesistöjen tilaa sekä vähent...

Kirgisian ympäristöhallinnon kehittäminen Son-Kul -järven tilan arvioimiseksi ja sen kestävän kehityksen mukaisen käytön ohjaamiseksi, IKI-hanke (KGZ-Water/Son-Kul)

KGZ-Water/Son-Kul -hankkeessa kasvatetaan Kirgisian ympäristöviranomaisten osaamista POP-yhdisteiden (Persistent Organic Pollutant) määrittämiseksi vedestä, sedimentistä, kaloista ja pohjaeläimistä. P...

Pohjavesialueiden määrittämisen, luokituksen ja suojelusuunnitelmien laatimisen ohjeistus

Hankkeessa laadittiin ohjeistusta pohjavesialueiden määrittämisen, luokituksen ja suojelusuunnitelmien laadinnan käytännön toteutukseen.

Aluskemikaalivahingon ekologisten vaikutusten monitorointiohjeistus Itämerelle ja Arktisille vesille (EKOMON)

EKOMON- projektissa laaditaan toimintasuunnitelma Itämerellä tapahtuvien aluskemikaalivahinkojen ekologisten seurausten arvioimiseksi ja seurannan järjestämiseksi. Projektissa kehitettäviä yleisiä kä...

Circwaste - Kohti kiertotaloutta

Circwaste - Kohti kiertotaloutta on seitsenvuotinen EU:n LIFE IP -hanke, jossa pyritään edistämään kiertotaloutta ja toteuttamaaan kansallista jätesuunnitelmaa.

Lapin kaivoskeskittymän kumulatiivisten ympäristövaikutusten arviointi ja hallinta (Lapin Kaiku)

Hankkeen tavoitteena on tuottaa selkeää ja hyödynnettävässä muodossa olevaa ympäristötietoa, jotta pystytään ennakoimaan ja minimoimaan kaivoksien ja mahdollisesti tulevien kaivosten aiheuttamat vaiku...

Luontopohjaisia ratkaisuja yhteiskunnallisiin haasteisiin (NBS)

Hankkeessa tulkitaan ja jalkautetaan luontopohjaisten ratkaisujen käsitettä Suomen näkökulmasta.

Uusi arvio mustasta hiilestä Euraasian arktisella alueella: historiallisista pitoisuuksista ja päästölähteistä tulevaisuuden ilmastovaikutuksiin (NABCEA)

Mustan hiilen on arvioitu olevan toiseksi vaikuttavin ilmastoa lämmittävä tekijä hiilidioksidin jälkeen. Tämän hankkeen tarkoituksena on tuottaa uutta tietoa siitä, miten arktisella alueella kasvava t...

From Failand to Winland (#WinlandFI)

WinlandFI tarkastelee Suomen ruoka- ja energiaturvaa yhteiskehittämisen sekä tulevaisuusskenaarioiden avulla.

Itämeren sinisen bioteknologian allianssi - ALLIANCE

ALLIANCE kokoaa yhteen sinisen bioteknologian päätoimijoita Itämeren alueelta. Hankkeessa avataan Itämeren alueen tutkimuslaitosten olemassa olevia resursseja Sinisen Bioteknologian toimijoiden käyttö...

Lääkejäämiä sisältävän jäteveden puhdistuksen tehostaminen päästölähteillä ja lääkejätteen tehokkaampi käsittely (EPIC)

EPIC-hankkeen tarkoituksena on tunnistaa erilaisista päästölähteistä jäteveteen päätyviä lääkejäämiä ja testata pilot-mittakaavassa kustannustehokkaita puhdistustekniikoita suoraan niiden alkuperäisil...

Arktiset ymparistöhavainnot

Arktiset ympäristöhavainnot –hankkeessa edistetään kansalaishavaintojen hyödyntämistä ilmastonmuutoksen ja biodiversiteetin heikkenemisen sopeutumiseen liittyvässä tuktimuksessa arktisilla alueilla....

INSPIRATION - INtegrated Spatial PlannIng, land use and soil management Research ActTION

Hankkeessa tunnistetaan maankäyttöön ja maaperään liittyviä tutkimustarpeita ja laaditaan niiden perusteella eurooppalaista strategista tutkimusohjelmaa.

Fennoskandian vihreän vyöhykkeen verkoston kehittämisen asiantuntijapalvelut, vaihe II

Hankkeen tavoitteena on koordinoida Fennoskandian vihreän vyöhykkeen kehittämistä (Green Belt of Fennoskandia, GBF) uudenlaiseksi, laajasti tunnetuksi rajat ylittävän luonnonsuojeluyhteistyön malliksi...

Barentsin alueen luonnonsuojeluverkoston kehittämishanke (BPAN), asiantuntijapalvelut, II-vaihe

Hankkeen tavoitteena on edistää ja tukea edustavan suojelualueverkoston perustamista Barentsin alueen boreaalisen ja arktisen luonnon monimuotoisuuden suojelemiseksi.

Kohti tulevaisuusorientoitunutta energiamuutosta: Ennakoiva monitasoinen lähestymistapa hajautetun uusiutuvan energian muutokseen (FutWend)

Futwend-hanke haarukoi hajautettua uusiutuvaa energiantuotantoa

Biodiversiteettiin ja ekosysteemipalveluihin liittyvä tiedon ja oppimisen mekanismi (EKLIPSE)

EKLIPSE-hankkeessa tuomme yhteen kansalaiset, päättäjät ja tutkijat tarkoituksenamme varmistaa, että ympäristökysymyksiä ratkotaan vain parhailla käytettävissä olevilla tiedoilla. Tähtäämme rakentamaa...


1
2
3
4
...
11
Seuraava Viimeinen