Suomen ympäristökeskus | Finlands miljöcentral | Finnish Environment Institute

sykefi header valkoinen

Hankkeet

Oikean palstan haulla löydät käynnissä olevat, vuonna 2012 - 2017 päättyneet sekä muita keskeisiä aiemmin päättyneitä hankkeita.

Hakutulos listautuu viimeksi tehty verkkosivu ensin -järjestyksessä.

  • Ruotsinkieliset hanke-esittelyt: Projekt
  • Englanninkieliset hanke-esittelyt: Projects
Ensimmäinen Edellinen
1
2
3
4
5
6
7
...
14
Seuraava Viimeinen
Hanke Vaihe
Vesienhoidon ympäristötavoitteista poikkeaminen (VesiPOKE)

Hankkeen tavoitteena on tehdä ehdotuksia lainsäädäntöuudistuksiksi ja muiksi toimenpiteiksi vesipuitedirektiivin ympäristötavoitteiden ja niitä koskevien poikkeusten toimeenpanemiseksi entistä paremmi...

Hydrogeologiset seurannat

Yhdennetty valtakunnallinen pohjavesiseurantaverkko tuottaa sekä geohydrologista perustietoa pohjaveden pinnankorkeuden vaihteluista, laadusta ja muodostumisesta luonnontilaisilta alueilta, jotka edus...

Maastokäyttöisten tunnistusmenetelmien kehittäminen happamille sulfaattimaille - Tunnistus

Happamien sulfaattimaiden tunnistamista hankaloittaa tällä hetkellä käytössä olevan tunnistusmenetelmän hitaus. Tämän lisäksi tarvetta on myös nopealle ja selkeälle sulfaattimaiden happamoitumispotent...

Lääkepäästöjen vähentäminen Itämeren alueella – CWPharma

CWPharma-hankkeessa kerätään ja tuotetaan lisää tietoa lääkeaineista sekä niiden vaikutuksista vesieliöihin, arvioidaan eri päästölähteiden merkitystä Itämeren alueen lääkeainekuormaan ja kehitetään k...

Pohjavesivarat osana sinistä biotaloutta - mahdollisuudet monipuolisempaan hyödyntämiseen (POSIBILITI)

Muodostuvasta pohjavedestä hyödynnetään Suomessa vain noin 12 prosenttia. POSIBILITI on Taivalkoskella ja Kuusamossa toteutettava pohjavesivarojen monipuolisempaan, kestävään hyödyntämiseen tähtäävä h...

Vaaralliset kemikaalit teollisuuspäästödirektiivin BAT-vertailuasiakirjoissa (HAZBREF)

HAZBREF-projektin tavoitteena on parantaa vaarallisten kemikaalien hallintaa teollisuuslaitoksissa.

Kuivatustoiminnassa muuttuneiden virtavesien kunnostus ja hoito (KURVI)

Hankkeen päämääränä on parantaa maatalouden kuivatustoiminnan heikentämien virtavesien ekologista tilaa vuonna 2015 julkaistun kansallisen Pienvesien suojelu- ja kunnostusstrategian tavoitteiden mukai...

Siemenvarastojen merkitys ympäristömuutoksissa Itämeren kasviplanktonin säilymiselle ja evoluutiodynamiikalle (RESERVOIR)

Tutkimus keskittyy Itämeren kasviplanktonin sedimentin lepomuotojen monimuotoisuuden merkitykseen Itämeren kasviplanktonyhteisöjen resilienssille muuttuvissa ympäristöoloissa.

Ihan pihalla! - oppilaat ympäristön tutkijoina

Ihan pihalla! –hanke on tarkoitettu peruskoulujen opettajille ja oppilaille. Opettajat kehittävät pelillisiä opetuskokonaisuuksia ja –malleja. Niitä voidaan käyttää opetuksessa myös kansainvälisesti. ...

Suojelualueverkosto muuttuvassa ilmastossa (SUMI)

Suojelualueverkosto muuttuvassa ilmastossa -hankkeen tavoitteena on tuottaa tietoa Suomen luonnonsuojelualueverkoston sopeutumiskyvystä ilmastonmuutoksen, maankäytön ja näiden yhteisvaikutusten aiheut...

Maankäyttö- ja maanpeiteaineistojen tuottaminen CORINE Land Cover 2018 -hankkeessa ja Copernicus Land -aineistojen validointi Suomessa

Corine Land Cover 2018 -hankkeessa tuotettiin vuoden 2018 tilannetta kuvaava koko Suomen peittävä satelliittikuvamosaiikki ja paikkatietoaineistot maankäytöstä ja maanpeitteestä sekä maanpeitteen muut...

Lajittelua tehostavat käytännöt (LAJITEHO)

Lajittelua tehostavat käytännöt -hankkeen tavoitteena on selvittää yhdyskuntajätteen kierrätysasteen noston kannalta keskeisten toimien toteuttamismahdollisuuksia Suomen yhdyskuntajätehuollossa. Hankk...

Ikääntyneet yhdyskuntarakenteessa (YKR-IKÄ)

Hanke on aineistolähtöinen tutkimus, jossa tavoitteena on tuottaa tietoa ikääntyneiden asumisen kokonaistilanteesta Suomessa, alueellisista eroista, kuntien välisistä eroista sekä erilaisten aluetyypp...

Suomen meritietoportaali ja meritietopalvelut

Itämeri.fi -portaali parantaa kansallisten meritietoaineistojen ja yleisen meritiedon löydettävyyttä ja käytettävyyttä sekä lisäää Suomen meriosaamisen näkyvyyttä.

Ekologisen tilan luokitteluindeksien keskitetty laskenta (EKOLAS)

EKOLAS-hankkeessa kehitetään keskitetyt laskentarutiinit ja laskenta vesienhoidon 3. kaudelle ekologisen tilan luokittelun biologisten laatutekijöiden indekseille.

Muovien ja mikromuovien, sekä muoveihin liittyvien haitallisten aineiden kulkeutuminen rakennetusta ympäristöstä Itämereen

Hankkeessa kehitetään menetelmiä mikromuovien määrän arvioimiseksi sekä lietteestä että biopohjaisesta maanparannusaineesta. Lisäksi tarkastellaan jätevesilietteen käyttöön liittyviä ympäristöriskejä ...

RoskatPois! Merenhoidon toimenpideohjelmaa tukeva hanke meriympäristön roskaantumisen lähteiden selvittämiseksi, tilan määrittämiseksi ja roskaantumisen vähentämiseksi

Roskat pois! -hankkeen ensimmäisessä vaiheessa tehdään kattava selvitys roskien määristä rannoilla ja meriympäristössä sekä arvioidaan merkittävimmät meriroskaa tuottavat lähteet ja niiden kulkeutumis...

Mikromuovit ja niiden vaikutukset pohjoisen Itämeren pehmeissä pohjasedimenteissä

Tässä väitöskirjatutkimuksessa tavoitteena on selvittää pohjalle sedimentoituvan mikromuovin ja pohjaeliöiden välisiä vuorovaikutuksia. Tulokset auttavat arvioimaan mikromuoveista mahdollisesti aiheut...

Mikromuovit Suomen vesistöissä – mahdollisten uhkien selvitys (MIF)

Tutkittua tietoa mikromuovien haitoista on toistaiseksi suhteellisen vähän. MIF-hankkeessa yhdistyvä kokeellinen ravintoverkkotutkimus sekä kehittyneet materiaalitutkimusmenetelmät mahdollistavat hait...

MERIROSKA ja MERIROSKA 2

MERIROSKA-hanke kehitettiin tukemaan merenhoitoa meriroskatiedon (näkyvä roska ja mikroroska) osalta. Hanke kehittää mikroroskien seuranta- ja analyysimenetelmiä. Hankkeessa selvitetään myös mikromuov...


Ensimmäinen Edellinen
1
2
3
4
5
6
7
...
14
Seuraava Viimeinen