Suomen ympäristökeskus | Finlands miljöcentral | Finnish Environment Institute

sykefi header valkoinen

Vuosikatsaus

Suomen ympäristökeskuksen vuosi 2016 oli toiminnallisesti onnistunut. Toimintamenorahoituksen merkittävistä leikkauksista huolimatta SYKEn talous oli vuoden lopussa tasapainossa, mikä mahdollistaa uudistusten jatkamisen.

Ympäristötiedon keräämistä, jalostamista ja jakelua ollaan uudistamassa merkittävästi. Tavoitteena on tuoda viranomaisrekisterien, tutkimusaineistojen, kaukokartoitusaineistojen ja kansalaishavaintojen ympäristö- ja luonnonvaratiedot koko yhteiskunnan saataville ja hyödynnettäviksi. Vuonna 2016 SYKE avasi Avoin tieto -palvelun, johon kootaan kaikki ympäristöhallinnon avoimet aineistot, tietojärjestelmät ja niiden metatiedot. Palvelu tarjoaa tietoja mm. pinta- ja pohjavesistä, ympäristön kuormituksesta ja häiriötekijöistä, arvokkaista luonnonympäristöistä, maanpeitteestä ja rakennetusta ympäristöstä. Kiinnostus aineistoihin on ollut suurta palvelun avaamisen jälkeen.

Suomen ympäristökeskus haluaa, että tutkimustulokset tavoittavat päätöksentekijät ja tutkimus on vaikuttavaa. Ammatillisten ja suurelle yleisölle suunnattujen julkaisujen rinnalla on lisätty onnistuneesti blogien ja sosiaalisen median käyttöä sekä tutkimustulosten tiivistä esittämistä eri yhteyksissä. Vuonna 2016 tieteellisten artikkelien määrä pysyi korkealla tasolla.

SYKEn perusrahoitus väheni vuonna 2016 selvästi. Tutkimus- ja kehittämistoiminnan ulkoinen rahoitus kasvoi lievästi ja maksullisten palveluiden ulkoinen rahoitus säilyi suunnilleen ennallaan. Kokonaisuudessaan taloudellinen tilanne säilyi vakaana. SYKEn laboratoriotoiminta pieneni, sillä vuoden alusta lähtien ELY-keskukset tilasivat vesistöseurannat ja niihin liittyvät analytiikkapalvelut kaupallisilta toimijoilta. YT-neuvotteluiden lopputuloksena laboratoriohenkilöstö väheni 15 henkilöllä.

SYKEn tulossopimukset ympäristöministeriön sekä maa- ja metsätalousministeriön kanssa uudistettiin vuoden 2016 aikana. Tulossopimusten uudet vaikuttavuustavoitteet ovat aiempaa strategisempia, ja niiden aikajänne on useita vuosia. Kokonaisuutena muutos vaikuttaa onnistuneelta, ja SYKE on pystynyt suuntaamaan toimintaansa tavoitellulla tavalla.

Suomen ympäristökeskuksen tulevaisuuden näkymät ovat periaatteessa myönteiset, sillä sen osaamista tarvitaan muun muassa vähähiiliseen kiertotalouteen perustuvan yhteiskunnan kehityksen vauhdittamisessa, luonnon tarjoamien palvelujen hyödyntämisessä, viisaan sääntelyn edistämisessä sekä uusien toimintamallien ja digitaalisten ratkaisujen kehittämisessä. Taloudelliseen tilanteeseen vaikuttanevat jatkossakin perusrahoituksen leikkaukset ja tutkimusrahoitusta koskevan kilpailun kiristyminen.

Lähivuosina SYKEn toimintaan vaikuttaa muun muassa aluehallinnon uudistus. Tuleva maakuntahallinto ja uusi valtakunnallinen lupa- ja valvontavirasto tulevat olemaan SYKElle merkittäviä yhteistyötahoja esimerkiksi ympäristötiedon tuottajina ja palvelujen käyttäjinä.

Vuoden 2017 aikana SYKE päivittää organisaatiotaan ja toimintatapojaan, ja lähivuosina se keskittää kaikki pääkaupunkiseudun toimintonsa Viikkiin. Muutoksilla varmistetaan, että SYKE pystyy uusiutumaan nopeasti ja tuottamaan jatkossakin kestävää kehitystä vauhdittavia ratkaisuja.

SYKEn tekijiöitä filmillä
 

 

Julkaistu 10.3.2017 klo 15.32, päivitetty 13.3.2017 klo 15.46