Suomen ympäristökeskus | Finlands miljöcentral | Finnish Environment Institute

sykefi header valkoinen

Avoimet työpaikat

Ilmoitukset avoimista työpaikoista listautuvat sivulle automaattisesti. Jos lista on tyhjä, organisaatiossamme ei tällä hetkellä ole avoimia työpaikkoja.

 

  • Assistentin vakituinen työsopimussuhde
    Assistentin tehtävänä on osallistua monipuolisten hallinnollisten prosessien hoitamiseen ja varmistaa niiden sujuvuus. Hän neuvoo ja avustaa keskuksen johtoa ja henkilöstöä menettelytavoissa ja neuvoo järjestelmien (mm. valtion matkanhallintajärjestelmä M2 ja talous- ja henkilöstöhallinnon järjestelmä Kieku) käytössä suomeksi ja englanniksi. Hän huolehtii muun muassa sisäisestä tiedon kulusta, yleisperehdytyksestä, työvälineistä ja käyttöoikeuksista sekä tuntikirjausten tarkastamisesta. Tehtäviin voidaan tarvittaessa liittää SYKEn kunniamerkki- ja virka-ansiomerkkien hakuprosessiin sekä nimikirjanpitoon liittyviä tehtäviä ja palvelusaikalaskentaa. Tarvittaessa assistentti avustaa matkustamiseen liittyvissä asioissa, järjestää tilaisuuksia sekä osallistuu tutkimus- ja kehitysprojektien hallinnointiin. Tehtäviin kuuluu myös tietokeskuksen assistentin sijaisuus (1.2.-31.12.2019). Assistentti toimii keskuksen johdon sihteerinä, Kieku-lähitukihenkilönä ja osallistuu SYKEn muiden assistenttien ja sihteereiden sijaistamiseen. Tehtävä on sijoitettu Hallintopalvelut -yksikköön.
  • Erikoistutkijan vakituinen työsopimussuhde
    Erikoistutkijan tehtävänä on valmistella ja johtaa yhdyskuntarakenteeseen ja alueidenkäyttöön liittyviä kansallisia ja kansainvälisiä tutkimus- ja kehityshankkeita sekä tutkia sekä kehittää uusia lähestymistapoja ja menetelmiä maankäytön ja liikenteen suunnittelun kestävämpien ratkaisujen toteuttamiseksi. Tehtävässä kehitetään systeemisiä ratkaisuja kestävän kehityksen edistämiseksi. Tehtävä tukee ilmastonmuutoksen hillintään, kiertotalouteen ja ekosysteemipalveluihin liittyvien yhteiskunnallisten tavoitteiden toteuttamista. SYKEn rakennetun ympäristön paikkatietopohjaisten tietoaineistojen hyödyntäminen on keskeisessä roolissa. Työ on yhteistyötä tutkimuslaitosten, yliopistojen sekä erityisesti maankäytön suunnitteluorganisaatioiden kanssa. Työ tukee niin suunnittelulainsäädännön kuin suunnittelumenetelmienkin kehittämistä. Odotamme, että erikoistutkija osoittaa hakemuksessaan, kuinka hän täydentää tutkimusotteellaan SYKEssä meneillään olevaa tutkimus- ja kehittämistyötä (www.syke.fi). Tehtävä on sijoitettu SYKEn ympäristöpolitiikkakeskukseen Helsingin Viikin toimipaikkaan.
  • Projektipäällikön määräaikainen työsopimussuhde
    Projektipäällikön tehtävänä on johtaa Karelia ENI CBC ohjelman rahoittamaa Collaborative Data and Information Exchange Network for Managing Invasive Alien Species - DIAS-hanketta, jossa muodostetaan vieraslajidirektiivin EU-maiden välistä tiedonvaihtoa muistuttava tiedonvaihdon ja varhaisen torjunnan mahdollistava verkosto Venäjän Karjalan ja Suomen välille. Hanke kehittää parhaita käytäntöjä vapaaehtoiseen vieraslajien torjuntaan ja tiedon keruuseen kansalaistieteen keinoin sekä kehittää ICT-järjestelmiä Suomessa ja Venäjällä laji- ja paikkatietoaineistojen avoimen julkaisun tueksi. SYKEn lisäksi hankepartnereita ovat Luonnonvarakeskus (Joensuun toimipiste) sekä Karjalan tutkimuskeskus Petroskoissa. Projektipäällikön tehtäviin kuuluu projektin hallinnointi, minkä lisäksi häneltä odotetaan asiantuntijuutta ja osallistumista hankkeen eri työpakettien toteutuksessa. Tehtävä on sijoitettu SYKEn Biodiversiteettikeskuksen Suojelualueverkostot -ryhmään Joensuun toimipaikkaan.
https://haku.valtiolle.fi/
Julkaistu 5.7.2013 klo 13.37, päivitetty 11.11.2015 klo 12.30
Aihealue: