Algprognos: Risken för blomning av blågrönalger i Finlands havsområden ställvis avsevärd

Pressmeddelande 05-06-2015 kl. 11.04

Enligt prognosen av Finlands miljöcentrals (SYKE) havscentrum är risken för att anhopningar av blågrönalger ska bildas i Finlands havsområden i år avsevärd i hela västra Finska viken, i södra delen av Skärgårdshavet och i nordöstra delen av Östersjöns huvudbassäng. I södra delen av Bottenhavet och i östra Finska viken är risken för algblomningar måttlig. I Bottenviken, norra delen av Bottenhavet och den östligaste delen av Finska viken är risken liten.

Prognos för blågrönalger
 

Prognosen för Finska viken sämre än förra året

Sannolikheten för omfattande blomningar av blågrönalger är större än förra året, särskilt i Finska viken och södra Bottenhavet. Orsaken till detta är att fosfatfosforhalten i ytskiktet har ökat jämfört med situationen under förra vintern. Fosfat som under förra året strömmat från Finska vikens huvudbassäng in i djupet och sedan frigjorts från bottnen i de dåliga syreförhållandena har till följd av den gångna vinterns stormar uppblandats i de övre vattenskikten. Näringssituationen möjliggör kraftigare blomningar av blågrönalger i Finska viken under sommaren såvida att väderförhållandena är lämpliga för uppkomsten av blomningar.

Jämfört med förra vintern har fosforhalten ökat också i hela Ålands hav och Bottenhavet. Detta beror på att fosforhaltigt vatten har strömmat från Östersjöns huvudbassäng till Bottniska viken. Fosfornivån i Östersjöns huvudbassäng är, precis som tidigare år, anmärkningsvärt hög.

Av blågrönalger kan bildas olika gifter och ämnen som irriterar huden, så man bör alltid förhålla sig försiktigt till rikliga förekomster av blågrönalger. Blomningarna av blågrönalger i Finlands havsområden är vanligen rikligast i slutet av juli och början av augusti. På vissa håll kan blomningarna dock fortsätta långt in på hösten. Varmt och lugnt väder bidrar till att anhopningar av blågrönalger uppstår.

Grunder för bedömningen av risken för algförekomst

Risken för förekomst av blomningar av blågrönalger har bedömts med en ekosystemmodell för Östersjön som SYKE har till sitt förfogande. Som utgångsdata används de halter av näringsämnen som uppmätts under de uppföljningsresor som genomförts under föregående vinter. Eftersom det är omöjligt att på ett tillförlitligt sätt förutspå väderförhållandena för kommande sommar grundar sig bedömningen av hur blomningarna av blågrönalger kommer att utvecklas på strömnings-, vind- och temperaturförhållandena under fem år. Dessutom beaktas hur halterna av näringsämnen har utvecklats under våren.

I en sammanfattande expertbedömning beaktar SYKE dessutom osäkerhetsfaktorerna i modellen och utnyttjar erfarenheterna av tidigare års bedömningar och observationer. Prognosen beskriver bäst risken för algblomning i öppna havsområden. Huruvida blomningar som bildats ute till havs sprider sig till kusten beror i hög grad på de rådande vind- och strömningsförhållandena. Risken för blomningar av blågröna alger i Finska vikens och Bottenhavets kustområden och i Skärgårdshavet varierar bland annat beroende på lokala belastningskällor, strömningar och djupförhållanden.

Saltpulsen påverkar ännu inte prognosen

Saltpulsen som kom från Nordsjön vid årsskiftet var på vintern mycket tydlig i södra Östersjöns djup. I Arkona- och Bornholmbassängerna, där salthalten i vattnet nära bottnen ställvis är nära 25 promille, medan den ännu förra vintern var cirka 15 promille eller mindre. Syrehalten i vattnet nära bottnen i dessa djup har blivit bra tack vare det syrerika vattnet som saltpulsen fört med sig. Enligt resultat av Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut (SMHI) har saltpulsen under våren nått Gotlands djup. När den fortsätter till de djupa delarna av Östersjöns huvudbassäng skjuter den samtidigt framför sig det gamla syrefattiga och näringsrika djupvattnet. De effekter för algsituationen som uppblandningen av denna vattenmassa eventuellt leder till kommer att synas först efter nästa vinter i Finlands havsområden.

Rikosomfattande algöversikter inleds

SYKE:s havscentrum informerar om algläget i de öppna havsområdena i Finland varje vecka på torsdag med början denna vecka till slutet av augusti samt oftare om det behövs.

Ytterligare information

Algprognos
Ledande forskare Harri Kuosa, Finlands miljöcentral SYKE, tfn 0295 251 106, förnamn.efternamn@ymparisto.fi

Läget i Finska viken och Östersjön
Specialforskare Mika Raateoja, Finlands miljöcentral SYKE, tfn 0295 251 536, förnamn.efternamn@ymparisto.fi
Specialforskare Seppo Knuuttila, Finlands miljöcentral SYKE, tfn 0295 251 286, förnamn.efternamn@ymparisto.fi


Målgrupp: