Gå till innehållet

Finlands miljöcentral | Suomen ympäristökeskus | Finnish Environment Institute

sykefi header valkoinen

Expertarbetet inom temat ekosystemtjänster

I beslutsfattandet i samhället behövs ofta forskare som i egenskap av experter kan ta fram lösningar och bedöma olika alternativ. SYKE ansvarar för många expertuppgifter som gäller ekosystemtjänsterna och den biologiska mångfalden. Arbetet utförs i samarbete med statsförvaltningen och olika forsknings- och expertinstitut samt universitet. Med vårt kunnande stöder vi beredningen och verkställandet av internationell och nationell lagstiftning samt bidrar med vår kunskap i den samhälleliga diskussionen.

Metsän ennallistamispolttoa

                                     © Markus SirkkaSYKEs experter ansvarar för bedömningen av olika arters och naturtypers bevarandestatus och skyddet av dem, olika expertuppgifter i anslutning till verkställandet av EU:s habitat- och fågeldirektiv samt åligganden som föreskrivs i internationella avtal såsom biodiversitetskonventionen och CITES-avtalet. Till expertarbetet hör också utveckling av metoder för återställande, restaurering och skötsel av olika naturtyper som bygger på den senaste forskningen, och som utnyttjas i bl.a. METSO-handlingsplanen. SYKE ansvarar också för bedömningen av miljörisker förorsakade av genmodifierade organismer samt bedömningen av tillträdet till och fördelningen av nyttan från genresurser. SYKE erbjuder också experttjänster, såsom datasystem och stöd för dessa samt olika utbildningar och evenemang.

 

Nyheter

RSS
 • Fjärilar har svårt att anpassa sig till det snabbt förändrande klimatet 10-06-2021
  Klimatförändringen förorsakar stora anpassningsbehov för arter och biodiversiteten. En färsk undersökning från Helsingfors universitet och Finlands miljöcentral visar att de fjärilar som lyckats anpassa sig till klimatförändringen genom att tidigarelägga sin flygtid och flytta längre norrut klarar sig bäst. Däremot har populationerna minskat för de 40 procent av fjärilarna som inte reagerat på någotdera sättet.
 • Nätverket av naturskyddsområden i Barentsregionen har kompletterats med två nya områden i nordvästra Ryssland 09-12-2019
  I Ryssland har det inrättats två nya naturskyddsområden nära gränsen mot Finland. På halvön Zaonezje i Karelen har det inrättats ett naturminnesmärke och i Archangelsk ett större skyddsområde.
  Finländare har aktivt deltagit i det internationella forskningssamarbete som ligger till grund för beslutet att inrätta skyddsområdena.
 • Ny nordisk studie om friluftsliv och integration 14-06-2017
  De nordiska länderna har potential att bli föregångare när det gäller naturbaserad integration. En ny nordisk studie visar att så kallade naturbaserade lösningar för integration kan användas som ett effektivt och billigt sätt att integrera nyanlända.
Mera nyheter

Pressmeddelanden

RSS
 • Internationella landskapsdagen firas 20.10 med en fototävling och landskapspromenader 14-10-2021
  Den internationella landskapsdagen firas tisdagen den 20 oktober 2021. Europarådets landskapskonvention som ligger bakom dagen uppmuntrar alla att vara med och iaktta landskapen och delta i beslutsfattandet kring dem. För att fira landskapsdagen ordnas kampanjer, tävlingar och ledda landskapspromenader som erbjuder många möjligheter att bekanta sig med landskapen ur nya perspektiv.
 • Den internationella landskapsdagen firas den 20 oktober - delta i fotokampanjen eller fototävlingen 06-09-2021
  I oktober firar vi den internationella landskapsdagen. I Finland firas den likt tidigare år med en fototävling som är öppen för alla, guidade landskapspromenader, samt med en fotokampanj som startar redan idag.
 • Finlands storskarvsbestånd minskade jämfört med förra sommaren 18-08-2021
  Sommaren 2021 räknades 24 300 stycken storskarvsbon i Finland. De första lyckade häckningarna i inlandet konstaterades i Päijänne-Tavastland. Häckningsbeståndet har varierat med bara några procent sedan 2015. De årliga variationerna i antalet bon är fortfarande stora och inverkan av havsörnens jakt på ungproduktionen och koloniernas placering håller fortfarande på att öka.
Mera pressmeddelanden
Publicerad 13-05-2013 kl. 10.59, uppdaterad 09-10-2020 kl. 11.27
Målgrupp: