Årsöversikt

Omvälvningen i verksamhetsmiljön förstärkte Sykes uppdrag år 2022

Rysslands anfallskrig mot Ukraina, som började i februari 2022, vände den samhälleliga debatten på flera olika sätt. En betydande förändring för Finlands miljöcentral (Syke) var, att vårt uppdrag — att bygga ett hållbart samhälle genom forskning, kunskap och tjänster — etablerades som ett centralt element av utrikes- och säkerhetspolitiken. Att överge användningen av fossila bränslen och minska förbrukningen av nya råvaror började allmänt ses som en möjlighet att säkerställa försörjningstryggheten och minska det säkerhetsförsvagande beroendet av Ryssland.

Finlands miljöcentralens generaldirektör Leif Schulman. © Kai Widell

Förnyelsen av Syke fortsatte

Efter årets 2021 strategiprocess påbörjades en reform av Sykes organisationsstruktur. Målet är att den nya organisationsstrukturen ska etablera ett lösningsorienterat tillvägagångssätt i forskning och expertarbete. På detta sätt kan Syke förstärka sin position som en pionjär när det gäller stöd för hållbarhetsomställningen. Organisationsreformen var en stor insats både administrativt och kommunikationsmässigt, men personalen klarade den utmärkt.

Mot slutet av året riktades uppmärksamheten till att utveckla en ny visuell profil för Syke. Arbetet fortskred på ett sådant sätt att den förnyade organisationen kunde gå in i 2023 även med ett fräscht utseende.

Aktiviteter fokuserade på socialt inflytande

Sykes vision, ”Hållbarhetsomställning!”, kräver en övergång från att lösa enskilda miljöproblem till en snabb vändning av hela samhället. Klimatförändring, minskning av biologisk mångfald och miljöförstöring är utmaningar på systemnivå som även kräver lösningar på samma nivå.

Det mest långsiktiga hållbarhetsarbetet i Syke har gjorts med energi-, livsmedels- och transportsektorerna. År 2022 inleddes flera hållbarhetsomställningsrelaterade åtgärder för att stoppa minskningen av biologisk mångfald i både nationella och internationella projekt. Sykes omfattande projektportfölj stöder direkt uppnåendet av effektivitetsmålen genom att styra in kunskap och lösningar till beslutsfattare och samhället.

Syke växte speciellt inom forskning och utveckling

Ungefär hälften av Sykes totalkostnader fördelades till forsknings- och utvecklingsverksamhet (FoU). Antalet årsverken för FoU-arbete ökade med två procent jämfört med 2021. Årsverken för expertstöd minskade med nio procent. Som helhet växte Sykes personal något år 2022.

De många lagstiftnings- och strategiska processer, som EU kommissionen har initierat och som ska färdigställas mot slutet av regeringsperioden, har sysselsatt våra experter, särskilt i form av utlåtanden som Syke har angett fler än vanligt. Dels på grund av detta, dels på grund av den uppmärksamhet som krävdes av den interna organisationsreformen, blev antalet publikationer något mindre än vad var målsättningen.

Högkvalitativ information möjliggör redovisning

Under en ekonomiskt och geopolitiskt instabil tid är det särskilt viktigt att förse samhället med forskningsbaserade lösningar. Företag och myndigheter känner till riskerna med klimatförändring och minskning av biologisk mångfald samt de långsiktiga kostnadsbesparingar som hållbarhet medför. Däremot behöver de kunskapsbaserat stöd för att för att introducera nya, mer hållbara lösningar.

Vid sidan av metoder för att minska klimatutsläppen behövs lösningar som skyddar naturkapitalet. Syke har sedan länge haft stark kompetens inom beräkning av koldioxidutsläpp, hydrologi och bedömning av effekter på vattendrag med hjälp av vattenräkenskapsgranskningar. Dessa kompletteras nu med en kunskapsbas som stödjer beslutsfattande och som utnyttjar ekosystemredovisning och praktisk naturkunskap.

Hållbarhetsomvandlingen förutsätter att lösningar för informationshantering utvecklas tillsammans med användarna, samtidigt som man svarar mot samhällsaktörernas informationsbehov. En forskningsinstituts roll är att säkerställa att dataproduktionen baseras på relevant övervakningsdata av hög kvalitet och att främja transparens och verifierbarhet av lösningar. För att säkerställa användbarhet, öppenhet och ambition i detta arbete krävs samutveckling och engagemang mellan aktörer och beslutsfattare.

Mer information

 

Publicerad 09-03-2020 kl. 16.36, uppdaterad 15-03-2023 kl. 7.49