Jämlikhet och likabehandling

© Riku Lumiaro

Finlands miljöcentrals (Syke) mål är att vara en organisation där det är bra för alla att arbeta och där ingen diskrimineras till exempel på grund av kön, ursprung, religion eller sexuell läggning eller av någon annan orsak. Det är allas sak att se till att jämställdhet och likabehandling förverkligas i organisationen. De anställda är vår viktigaste resurs och vi vill att detta ska synas också i vår verksamhet och i det dagliga arbetet. För att bygga ett hållbart samhälle behöver vi olika slags människor, synpunkter och färdigheter. Endast på så sätt kan vi producera forskning och experttjänster som baserar sig på skarpsynta infallsvinklar.  

Vid rekryteringen fokuserar vi på det väsentliga  

Utgångspunkten för Sykes rekryteringsprinciper är att rekryteringspraxisen vid en offentlig organisation ska vara tydlig och transparent. I urvalsprocessen säkerställer vi likabehandling genom att för varje uppgift välja den sökande som har den kompetens som bäst uppfyller ansökningskriterierna och som bäst lämpar sig för uppgiften. I urvalsgrunderna betonas sådant som är väsentligt med tanke på skötseln av uppgiften och vid anställningarna förutsätts t.ex. inte utmärkta kunskaper i finska, om de inte är nödvändiga för att man ska kunna sköta uppgiften framgångsrikt. 

Vi uppmuntrar alla kön att söka sig till chefsuppgifter, krävande expert- och forskningsuppgifter samt projektledningsuppgifter. Våra titlar är könsneutrala. Arbetsplatsannonserna görs upp så att de inte gynnar eller diskriminerar sökande på grund av kön och så att arbetssökande som representerar olika grupper fattar intresse för Sykes uppgifter. I anställningsintervjuerna används i mån av möjlighet intervjuare av olika kön.  

Rättvisan i lönesättningen granskas årligen 

Vid Finlands miljöcentral bestäms personalens lön utifrån ett preciserande tjänste- och arbetskollektivavtal som grundar sig på lönesystemet. Personalens löner justeras på basis av väsentliga förändringar i arbetsuppgifterna och goda arbetsprestationer, även om Sykes möjligheter att belöna med pengar är begränsade. Utifrån lönestatistiken är löneskillnaderna mellan kvinnor och män på Syke små i uppgifter på samma kravnivå. Sykes lönesystem förnyas och målet är att förtydliga systemet och öka transparensen. 

Arbete och personal – Hög arbetstillfredsställelse på Syke 

Personalen uppmuntras att delta i planeringen och utvecklingen av verksamheten och i beslutsfattandet. Våren 2021 fick personalen påverka utarbetandet av en ny strategi. Enligt arbetshälsoenkäten 2022 gavs höga betyg för arbetets innehåll och möjligheterna att påverka det egna arbetet (4,2 på skalan 1–5). Personalens totala arbetstillfredsställelse var 3,84. 

Målet är att fördela arbetsuppgifterna jämlikt enligt kompetens oberoende av kön, ålder eller någon annan omständighet som gäller personen. Situationen för visstidsanställdas anställningsförhållanden granskas två gånger per år. Vi beaktar språklig och kulturell jämlikhet och väsentlig information har översatts till engelska. Vi utvecklar också verksamhetsmiljön mot att bli allt mer tillgänglig. I verksamheten beaktas personal som arbetar på olika verksamhetsställen. 

Åldersfördelningen vid miljöcentralen är ganska jämn, medelåldern är 46 år och den största åldersgruppen är 40–44-åringar. Av personalen är 59 procent kvinnor. 

Sammanjämkning av arbetsliv och privatliv 

På Syke förhåller vi oss positivt till familjeledigheter och flexibla arbetstider, och vår arbetstidsmodell är mycket flexibel. Målet är att arbetstids- och semesterarrangemang för att sammanjämka arbete och familj, familjeledigheter och andra tjänstledigheter inte ska påverka avancemanget i karriären. Vi uppmuntrar också nyblivna föräldrar att fördela sin familjeledighet jämlikt. 

Iakttagelser av osakligt beteende och trakasserier utreds 

Till ett gott arbetsklimat hör sakligt beteende, beaktande av mångfald samt hänsyn till och omsorg om andra. Ingen form av arbetsplatsmobbning eller trakasserier godkänns. 

På Syke används en verksamhetsmodell för tidigt ingripande, enligt vilken vi utreder iakttagelser av osakligt beteende eller trakasserier. Vi behandlade verksamhetsmodellen ingående tillsammans med personalen våren 2022. Vi har också infört principerna för tryggare rum vid de evenemang som vi ordnar. 

Förverkligandet av jämställdhet och likabehandling följs upp kontinuerligt 

Vi utvecklar sätt att utreda hur likabehandling och jämställdhet förverkligas i vår organisation. Vid granskningen av förverkligandet beaktar vi utredningar om jämställdhet och läget i fråga om likabehandling, lönestatistik, resultaten från arbetshälsoenkäten (VMBaro) samt slutsatserna från de interna auditeringarna. Vi ökar ledningens, chefernas och personalens medvetenhet om jämställdhet och likabehandling genom information och utbildning. 

Läs mer 

Publicerad 24-06-2021 kl. 13.56, uppdaterad 19-09-2023 kl. 12.31
Målgrupp: