Gå till innehållet

Finlands miljöcentral | Suomen ympäristökeskus | Finnish Environment Institute

sykefi header valkoinen

Byggda miljön

Inom temat för den byggda miljön vid SYKE granskas strukturen och funktionerna i olika samhällen och deras förhållande till den omgivande naturen. Vi vill främja hanteringen och hållbarhet av regionala förändringar. Vi producerar aktuell information och utvärderar hur styrmedlen fungerar. Vi utvecklar också nya verktyg för analysering av byggd miljö och prognoser för dess framtida utvecklingsscenarier.

Vi undersöker och följer upp följande ämnesområden:

  • förändringar i samhällsstrukturen
  • placering av markanvändning, bostäder, trafik, service och näringar och deras växelverkan
  • byggnader och infrastruktur
  • grönmiljöer och ekosystemtjänster i städerna
  • planering och styrning av markanvändning och byggande
  • den byggda miljöns energiförbrukning och användning av naturresurser
  • anpassning till klimatförändring i olika samhällen
  • livsmiljöns kvalitet och sociala hållbarhet

Vi influerar beslutsfattandet inom den offentliga sektorn och företagen och därmed också med medborgarnas vardag. Resultatet av vårt arbete betjänar bland annat planerare, planläggare, konsulter, forskare, lagstiftare och politiska beslutsfattare.

Vi genomför nationella och internationella forsknings- och utvecklingsprojekt, fallstudier och jämförelser. Vi har stadig tvärvetenskaplig metodkompetens. Vår styrka är vår omfattande datasystem och service och deras kontinuerlig utveckling och utnyttjande.

Vid SYKE arbetar cirka 50 forskare och experter med frågor som gäller den byggda miljön. Vi verkar i internationella projekt och nätverk. Många kommuner har valt oss som stöd i planeringen av stadsstrukturen.

Eeva Furman

Professor Eeva Furman,
direktör av miljöpolitikcentret,
tfn. +358 295 251 123 , fornamn.efternamn@syke.fi

Jyri Seppälä

Professor Jyri Seppälä,
direktör av centret för konsumtion och produktion,
tfn. +358 295 251 629, fornamn.efternamn@syke.fi
 

Personal

 

Pressmeddelanden

co2 kuvituskuva, ruotsi

Utsläpp från byggande kan nu jämföras – den nya klimatdatabasen ger en grund för normstyrningen av koldioxidsnålt byggande

01-03-2021
I dag har man öppnat en tjänst som erbjuder objektiv data om hur de byggprodukter som används i Finland påverkar klimatet, såsom positiv och negativ klimatpåverkan, materialeffektivitet och återvinningsbarhet. Informationen bidrar till en mer enhetlig beräkning av växthusgasutsläpp under byggnadernas hela livscykel och underlättar planeringen av koldioxidsnåla byggnader. Tjänsten är avgiftsfri och öppen för alla.
Mera pressmeddelanden
Publicerad 25-04-2013 kl. 10.43, uppdaterad 31-03-2021 kl. 9.41