Vuosikatsaus

Toimintaympäristön mullistus vahvisti Syken missiota vuonna 2022  

Vuoden 2022 helmikuussa alkanut Venäjän hyökkäyssota Ukrainaa vastaan käänsi yhteiskunnallisen keskustelun monin tavoin täysin uuteen asentoon. Suomen ympäristökeskukselle (Sykelle) merkittävä muutos oli, että missiomme – vaikuttaa tutkimuksella, tiedolla ja palveluilla kestävän yhteiskunnan rakentamiseen – asettui ulko- ja turvallisuuspolitiikan keskeiseksi elementiksi.

Fossiilisista polttoaineista irtautuminen sekä neitseellisten raaka-aineiden käytön vähentäminen alettiin laajalti nähdä ympäristömerkityksensä lisäksi myös mahdollisuutena varmistaa huoltovarmuutta ja vähentää turvallisuutta heikentävää riippuvuutta Venäjästä.

Suomen ympäristökeskuksen pääjohtaja Leif Schulman. © Kuva: Kai Widell

Syken uudistuminen eteni

Vuoden 2021 strategiaprosessin jälkeen Sykessä siirryttiin uudistamaan organisaatiorakennetta. Uudella organisaatiorakenteella pyritään vakiinnuttamaan kestävyysmurrosta edistävä ja ratkaisuhakuinen lähestymistapa tutkimukseen ja asiantuntijatyöhön. Näin Syke pystyy vahvistamaan asemansa kestävyysmurroksen tuen edelläkävijänä. Organisaatiouudistus oli suuri hallinnollinen ja viestinnällinen urakka, josta henkilöstö kuitenkin suoriutui erinomaisesti. Loppuvuodesta huomio käännettiin kehittämään Sykelle uutta viestinnällistä imagoa, jotta uudessa organisaatiossa saatettiin vuoden 2023 alusta aloittaa myös uudella ilmeellä.

Toiminta painottui yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen

Syken visio, ”Kestävyysmurros!”, edellyttää siirtymistä yksittäisten ympäristöongelmien ratkaisemisesta koko yhteiskunnan ripeään käännökseen. Ilmastonmuutos, luontokato ja ympäristön pilaantuminen ovat järjestelmätason haasteita, jotka vaativat järjestelmätason ratkaisuja. Pitkäjänteisimmin kestävyysmurrostyötä on Sykessä tehty energia-, ruoka- ja liikennesektorien kanssa. Vuonna 2022 käynnistettiin lisäksi sekä kansainvälisissä että kansallisissa hankkeissa useita luontokadon pysäyttämiseen liittyviä kestävyysmurrostoimia. Syken laaja hankeportfolio tukee suoraan vaikuttavuustavoitteiden saavuttamista kanavoimalla päätöksentekoon ja yhteiskuntaan osaamista ja ratkaisuja.

Syke kasvoi erityisesti tutkimus- ja kehittämistoiminnassa

Syken kokonaiskustannuksista noin puolet kohdentuu tutkimus- ja kehittämistoimintaan. T&k-työn henkilötyövuosien määrä kasvoi kaksi prosenttia vuoteen 2021 verrattuna, asiantuntijatuen henkilötyövuosimäärä pieneni yhdeksän prosenttia. Kokonaisuutena Syken henkilöstö kasvoi hieman vuonna 2022.

Hallituskauden loppupuolella valmistuvat ja lukuisat EU:n komission käynnistämät lainsäädäntö- ja strategiaprosessit työllistivät Syken asiantuntijoita erityisesti tavanomaista lukuisampien lausuntojen muodossa. Osin tästä syystä, osin sisäisen organisaatiouudistuksen vaatiman huomion vuoksi, julkaisujen lukumäärä jäi hieman tavoitellusta.

Laadukas tieto mahdollistaa tilinpidon

Taloudellisesti ja geopoliittisesti epävakaana aikana on erityisen tärkeää tarjota yhteiskunnalle tutkimukseen perustuvia ratkaisuja. Yritykset ja hallinto tunnistavat ilmastonmuutoksen ja luontokadon aiheuttamat riskit sekä kestävyyden tuomat pitkän aikavälin kustannussäästöt, mutta ne tarvitsevat tietopohjaista tukea uusien ratkaisujen löytämiseen.

Ilmastopäästöjä vähentävien keinojen rinnalle kaivataan luontopääomaa turvaavia ratkaisuja. Sykellä on jo pitkään ollut vahva osaaminen hiilidioksidin päästölaskennassa, hydrologiassa sekä vesistövaikutusten arvioinnissa vesitilinpitotarkasteluiden avulla. Nämä ovat nyt täydentymässä ekosysteemitilinpitoa ja käytännön luontotietoa hyödyntävää päätöksentekoa tukevalla tietopohjalla.

Kestävyysmurros edellyttää, että samalla kun vastataan yhteiskunnan toimijoiden tietotarpeisiin, tiedonhallintaratkaisuja kehitetään yhdessä niiden hyödyntäjien kanssa. Tutkimuslaitoksen roolina on varmistaa tiedontuotannon pohjautuminen relevantteihin ja korkealaatuisiin seuranta-aineistoihin sekä edistää ratkaisujen avoimuutta ja varmennettavuutta. Käytettävyyden, läpinäkyvyyden ja kunnianhimon varmistamiseksi työssä tarvitaan yhteiskehittämistä sekä toimijoiden ja päättäjien sitoutumista.

Lisätietoa:

Julkaistu 2.6.2020 klo 12.24, päivitetty 4.1.2024 klo 9.16