Hyppää sisältöön

Suomen ympäristökeskus | Finlands miljöcentral | Finnish Environment Institute

sykefi header valkoinen

Näytteenottajalle asetetut velvoitteet

Kaivinkone pihallaSertifioitujen henkilöiden yleiset velvoitteet

Sertifioidun näytteenottajan tulee pätevyystodistuksen voimassa ollessa:

 • noudattamaan toiminnassani sellaisia toimintaperiaatteita ja -tapoja, jotka varmistavat tuotettavan tiedon luotettavuudenÖylläpitämään ja kehittämään ammattitaitoani sertifiointijärjestelmän mukaisesti mm. osallistumalla ylläpitokoulutukseen vähintään yhden päivän vuodessa
 • ilmoittamaan työnantajalle sellaiset puutteet ja epäkohdat, joiden korjaamisesta minä itse en voi päättää
 • kirjata kaikki saamani palautteet ja saattaa ne esimieheni tietoon
 • toimittamaan voimassaolokauden puolessa välissä sertifiointiryhmälle selvityslomakkeen, jossa kuvataan näytteenottotoimintaani, pätevyyden ylläpitoa ja saatuja palautteita. Olen tietoinen siitä, että selvityspyyntöihin vastaaminen on edellytys sille, että pätevyystodistuksen voimassaoloa voidaan jatkaa.
 • tarvittaessa toimittamaan muuta näytteenottotoimintaani liittyvää lisätietoa sertifiointiryhmälle (esim. auditoinnin kohteena oleminen)
 • ilmoittamaan sertifiointiryhmälle sellaisista yli vuoden kestävistä muutoksista, jotka estävät toimimasta näytteenottajana
 • seuraamaan mahdollisia muutoksia velvoitteissa, jotka kuvataan tarkemmin verkkosivuilla (www.syke.fi/sertifiointi > Näytteenottajalle asetetut velvoitteet) ja ilmoittamaan sertifiointiryhmälle, jos muutoksiin ei voi sitoutua.

Pätevyystodistuksesta ja henkilökortista ilmenee voimassaoloaika ja erikoispätevyydenala.

Pätevyystodistukseen viittaminen

Sertifiointiin viittaamista koskevat seuraavat säännöt:

 • Sertifioitu näytteenottaja voi viitata sertifikaattiin niin kauan kuin sertifikaatti on voimassa. Pätevyystodistuksesta ja henkilökortista ilmenee voimassaoloaika. Sertifioidun näytteenottajan työnantaja voi viitata sertifikaattiin niin kauan kuin henkilö on työsuhteessa yritykseen ja sertifikaatti on voimassa.
 • Sertifikaattia voidaan käyttää markkinoinnissa sille erikoistumisalalle, joka on sertifioitu.
 • Sertifikaattia saa käyttää henkilön tai hänen työnantajansa näytteenottotoimintaa koskevan materiaalin yhteydessä, kuten luetteloissa ja esitteissä. Jos tämä materiaali sisältää myös sertifioinnin ulkopuolelle jääviä toimintoja, on sertifikaatin kattavuus selvästi ilmoitettava.
 • Sertifioidun henkilön tulee aina sertifiointiin viittauksen yhteydessä mainita erikoistumisalue.Pätevyystodistuksesta ja henkilökortista ilmenee henkilön erikoispätevyyden alat.

Sertifioidut henkilöt saavat Certi-ryhmän päälliköltä pyytäessään käyttöönsä Certi-logon, jota voi käyttää yllä mainittujen sääntöjen mukaisesti. Logon käytöstä on ilmoitettava puoliväliselvityksessä, siihen erikseen varatussa kohdassa.

Laiminlyönti tai pätevyystoodistuksen väärinkäyttäminen johtavat pätevyyden keskeyttämiseen tai kumoamiseen

Certi-ryhmä voi keskeyttää pätevyystodistuksen voimassaolon, jos sertifioitu henkilö käyttää asemaansa väärin, on vastuuttomasti huolimaton tai laiminlyö velvoitteitaan. Ennen keskeyttämistä, henkilöä tulee kuitenkin kuulla. Oikeus käyttää pätevyystodistusta voidaan palauttaa, jos menettely on korjattavissa ja henkilö toimittaa Certi-ryhmälle riittävästi näyttöä siitä, että virheellinen menettely on korjattu. Mahdolliset tästä aiheutuvat kustannukset maksaa hakija. Jos keskeytys jatkuu yli vuoden, joutuu henkilö osoittamaan pätevyytensä suorittamalla jatkotentin, ennen kuin pätevyys voidaan myöntää uudelle kaudelle.

Jos laiminlyönti on vakava, toistuva tai todettua virheellistä menettelyä ei voida korjata, Certi-ryhmä voi päättää, että henkilö ei ole oikeutettu käyttämään pätevyystodistusta ja pätevyys kumotaan lopullisesti. Ennen päätöksentekoa Certi-ryhmä kuulee sekä kyseistä henkilöä että ohjausryhmää.

Julkaistu 22.4.2013 klo 11.30, päivitetty 15.3.2019 klo 9.51
Kohderyhmä: