Vertaisarviointi

Suomen ympäristökeskus (Syke) julkaisee ympäristöalan ammattilaisille, päätöksentekijöille ja ympäristöasioista kiinnostuneille suunnattuja tutkimuksia, tieteellisiä arviointeja ja selvityksiä Syken julkaisuja -sarjassa. Sarjalla on toimitusneuvosto, jonka muodostavat kunkin teeman tieteelliset toimittajat. Syken julkaisuja -sarjan käsikirjoitukset ennakkotarkastaa vähintään kaksi riippumatonta tarkastajaa.

Suomen ympäristökeskus on sitoutunut edistämään omassa toiminnassaan Suomen tiedekustantajien liiton vertaisarviointiohjeen ja Tutkimuseettisen neuvottelukunnan Hyvä tieteellinen käytäntö -ohjeen mukaisia periaatteita.

Vertaisarvioinnin prosessi

 • Syken toimitusneuvoston tieteellinen toimittaja (erikoistoimittaja) päättää alustavan tarkastelun perusteella käsikirjoituksen lähettämisestä arviointiin.
 • Arvio pyydetään vähintään kahdelta toimitusneuvoston ulkopuoliselta riippumattomalta ja päteväksi todetulta asiantuntijalta, joilla on vähintään tohtoritasoa vastaava osaamistaso.
 • Arvioijina eivät voi toimia Syken työntekijät, eivätkä käsikirjoituksen tuottaneen hankkeen ohjausryhmän jäsenet tai rahoittajan edustajat.
 • Arvio on lähtökohtaisesti anonyymi, mutta arvioitsijan niin halutessa anonymiteetistä voidaan luopua.
 • Arvioinnissa tarkastellaan aineiston kattavuutta ja teoreettisen viitekehyksen hallintaa, tutkimuksen toteutuksen luotettavuutta ja tarkkuutta sekä tulosten omaperäisyyttä ja uutuusarvoa suhteessa aiempaan tutkimukseen tieteenalalle ominaisella tavalla.
 • Kaikki asiantuntijalausunnot kokonaisuudessaan sekä mahdolliset Syken tieteellisen toimittajan lisäkommentit lähetetään käsikirjoituksen tekijälle tai tekijöiden joukostaan nimeämälle yhdyshenkilölle.
 • Käsikirjoitus voidaan hyväksyä julkaistavaksi, kun siihen on saatu vähintään kaksi asiantuntijalausuntoa, ja käsikirjoituksen tekijät ovat huomioineet niissä esiin tuodun kritiikin hyväksytysti. Päätöksen hyväksymisestä tekee Syken toimitusneuvoston tieteellinen toimittaja tai tarvittaessa päätoimittaja.

Vertaisarvioinnin dokumentointi

 • Suomen ympäristökeskus tallentaa sisäisessä käytössä olevalle tietoturvalliselle palvelimelle sähköisesti ja pysyvästi kaikkien vertaisarvioitavaksi hyväksyttyjen käsikirjoitusten arviointiprosessia koskevat keskeiset tiedot ja asiakirjat.
 • Vertaisarvioitujen mutta hylättyjen käsikirjoitusten osalta tallennetaan vähintään julkaisuehdotuksessa mainitut tekijöiden nimet ja käsikirjoituksen otsikko sekä arvioijien nimet ja arviointilausunnot.
 • Julkaistujen käsikirjoitusten osalta tallennetaan vähintään tekijöiden julkaisuehdotus, arvioijien lähettämät lausunnot ja toimituksen tekijöille lähettämät julkaisemista koskevat päätökset.
 • Tallennetut tiedot eivät ole julkisia. Pääsy tietoihin on julkaisuprosessista vastaavalla Syken toimitusneuvoston tieteellisellä toimittajalla ja päätoimittajalla sekä teknisestä toimituksesta vastaavalla henkilöstöllä tarvittaessa. Suomen ympäristökeskus on sitoutunut tarvittaessa toimittamaan yksittäisen käsikirjoituksen vertaisarviointia koskevat tiedot ja asiakirjat TSV:lle tai TENK:lle.
Julkaistu 22.4.2020 klo 13.20, päivitetty 9.1.2023 klo 13.40
Aihealue:
Kohderyhmä: