Hyppää sisältöön

Suomen ympäristökeskus | Finlands miljöcentral | Finnish Environment Institute

sykefi header valkoinen

Kansalliset paikkatietorajapinnat

Kansallisilla yleisillä paikkatietorajapinnoilla tarkoitetaan tässä valtakunnan laajuisia SYKEn ylläpitämiä ympäristöpaikkatietojen rajapintoja, joiden sisältö on suunniteltu kotimaisia käyttötarpeita varten. Kansalliset paikkatietorajapinnat ovat pääosin Esri REST-rajapintoja (REpresentational State Transfer) ja lähes kaikki aineistot ovat käytettävissä myös WMS-rajapintoina. Koordinaatisto näille aineistoille on ETRS-TM35FIN.

SYKEn kansalliset rajapinnat päivittyvät muuttuvien aineistojen osalta paikkatietoaineistojen päivitysten yhteydessä. Päivityksiä on neljä kertaa vuodessa. 

Yleiset rajapinnat

Geologiset muodostumat
Palvelu sisältää valtakunnallisesti arvokkaat kallioalueet, moreenimuodostumat, kivikot sekä tuuli- ja rantakerrostumat. 
http://paikkatieto.ymparisto.fi/arcgis/rest/services/SYKE/SYKE_GeologisetMuodostumat/MapServer

Kansalliset kaupunkipuistot
http://paikkatieto.ymparisto.fi/arcgis/rest/services/SYKE/SYKE_Kaupunkipuistot/MapServer

Maanpeite soilla ja rantakosteikoilla
http://paikkatieto.ymparisto.fi/arcgis/rest/services/SYKE/SYKE_MaanpeiteSuotKosteikot/MapServer

Monimuotoisuudelle tärkeät metsäalueet (Zonation)
http://paikkatieto.ymparisto.fi/arcgis/rest/services/SYKE/SYKE_MonimuotoisuudelleTarkeatMetsaalueetZonation/MapServer

Pintavesimuodostumien ekologinen tila
Aineisto kuvaa vesipuitedirektiivin mukaisten pintavesimuodostumien ekologista tilaa. 
http://paikkatieto.ymparisto.fi/arcgis/rest/services/SYKE/SYKE_PintavesienEkologinenTila/MapServer

Pohjavesialueet
http://paikkatieto.ymparisto.fi/arcgis/rest/services/SYKE/SYKE_Pohjavesialueet/MapServer

Rakennussuojelukohteet (ELY)
Palvelu sisältää ELY-keskusten tallentamat rakennussuojelukohteet.
http://paikkatieto.ymparisto.fi/arcgis/rest/services/SYKE/SYKE_Rakennussuojelukohteet/MapServer

Rantaviiva (Ranta10)
http://paikkatieto.ymparisto.fi/arcgis/rest/services/SYKE/SYKE_Rantaviiva/MapServer

Suojellut alueet
http://paikkatieto.ymparisto.fi/arcgis/rest/services/SYKE/SYKE_SuojellutAlueet/MapServer

Valtakunnallisesti arvokkaat maisema-alueet
http://paikkatieto.ymparisto.fi/arcgis/rest/services/SYKE/SYKE_ValtakunnallisestiArvokkaatMaisemaAlueet/MapServer         

Projektien rajapinnat

Karttapalveluiden ja projektien rajapinnat ovat on luotu tiettyä tarkoitusta varten. Ne voivat muuttua projektien tarpeiden ja resurssien puitteissa.

Rakennetun ympäristön aineistot (Liiteri)
Palvelu sisältää useita rakennettua ympäristöä kuvaavia rajapintoja kuten asuinalueet, taajamat, kaupan alueet, kaupunki-maaseutuluokituksen ja yhdyskuntarakenteen vyöhykkeet.
http://paikkatieto.ymparisto.fi/arcgis/rest/services/Liiteri

Tulvariski- ja tulvavaara-alueet
http://paikkatieto.ymparisto.fi/arcgis/rest/services/Tulva

Maa-ainesten ottoluvat
http://paikkatieto.ymparisto.fi/arcgis/rest/services/Motto

Vedenalaisen luonnon monimuotoisuus
http://paikkatieto.ymparisto.fi/arcgis/rest/services/Velmukartta

 

  
Julkaistu 14.10.2019 klo 10.26, päivitetty 7.10.2019 klo 15.01
Kohderyhmä: