Hyppää sisältöön

Suomen ympäristökeskus | Finlands miljöcentral | Finnish Environment Institute

sykefi header valkoinen

Korkean erotuskyvyn aineistot (High Resolution Layers)

Korkean erotuskyvyn aineistot ovat Euroopan laajuisia ja tehty täydentämään yleisiä maanpeiteaineistoja. Niistä voidaan myös johtaa ominaisuuksia muihin paikkatietoaineistoihin. Ne on tuotettu 20 m satelliittikuvista luokitussääntöjen avulla. Jokaisesta Corine-maanpeitteen pääteemasta on vähintään yksi tarkempi aineisto:

Maanpinnan läpäisemättömyys (Degree of Imperviousness)
Metsäluokka (Forest Type), puuston latvuspeitto (Tree Cover Density), valtapuulaji (Dominant Leaf Type)
Pienet metsiköt (Small Woody Features) - tulossa
Ruohomaat (Grassland) ja maanmuokkaus (Ploughing indicator)
Vedet ja vetisyys (Water and Wetness)

Aineistot tuotetaan siten, että  kaupalliset toimijat tuottavat aineistot ja jäsenmaiden edustajat arvoivat tuotteiden laatua yhdenmukaisen prosessin avulla. Osasta aineistoja on tuotettu myös muutostulkintaa, mutta niiden laatua ei arvioida. Aineistojen tuottaminen on kehittynyt edelliseltä kierrokselta ja kehitystyötä jatketaan.

Maanpinnan läpäisemättömyys (Degree of Imperviousness) 2015

copalo_hrl_imd
Lähde: EU/EEA

Maanpinnan läpäisemättömyys (0-100 %) kertoo mikä osuus pikselin alasta on keinotekoista, esimerkiksi rakennusten tai tie- ja parkkialueiden peittämää. 
Aineisto tuotetaan pääosin tulkitsemalla satelliittikuvista laskettua NDVI-indeksiä. Kolmen vuoden välein päivitettävät aineistot muodostavat sarjan, ja niistä lasketaan erillinen muutostaso.
Arvion mukaan data kuvaa rakennettua aluetta melko tarkasti. Parannettavaa on mm. teiden yhtenäisyydessä ja rakennetun alueen ja sitä ympäröivien viheralueiden erottamisessa. Samoin osa urheilukentistä saattaa kuulua läpäisemättömiin alueisiin, vaikka niiden pinta olisi nurmea tai hiekkaa.

Metsäluokka (Forest Type), puuston latvuspeitto (Tree Cover Density), valtapuulaji (Dominant Leaf Type) 2015

copalo_hrl_tcd
Lähde: EU/EEA

Metsäluokka sisältää yli 0,5 ha metsät ja niiden valtapuulajin. Puuston latvuspeitto kertoo metsän peittävyyden osuuden pikselin alasta (0-100%). Valtapuulaji kertoo onko pikseli havu- vai lehtimetsää. 
LUKE:n arvion mukaan metsäaineiston latvuspeitto sisältäää yliarviota etenkin Pohjois-Suomessa, eikä tavoita puuston etelä-pohjoissuuntaista muutostrendiä. Aineistossa on myös epätasaisuutta, jolle ei löydy vastinetta VMI:n aineistosta. Valtapuulajin määrityksen arvioitiin kuitenkin vastaavan hyvin kotimaista vertailuaineistoa puulajin suhteen, joskin erot latvuspeitossa vaikuttavat myös valtapuulajitietoon.

Ruohomaat (Grassland) ja maanmuokkaus (Ploughing indicator) 2015

copalo_hrl_gra
Lähde: EU/EEA

Ruohomaa-aineisto kuvaa heinää kasvavia, puuttomia ruohomaita. Niihin luettiin sekä hoidettuja alueita kuten pysyvät nurmet ja laitumet, kaupunkipuistot, urheilukentät (mm. golfkentät) että osin luonnollisia alueita kuten rantaniityt tai käytöstä poistunut maatalousmaa. Sen sijaan muokatut pellot, hakkuualueet tai suot eivät kuulu tässä ruohomaihin. Aineistossa pikseli voi saada arvot 1/0 eli se joko kuuluu tai ei kuulu ruohomaihin. Maanmuokkaus -lisätaso kuvaa onko aluetta kynnetty tai muokattu viimeisen 6 vuoden aikana. Sen avulla yritettiin määritellä peltoalueet. Arvion mukaan tässä tulkitut ruohomaat sisältävät sekä yli- että aliarvioita kansallisiin aineistoihin verrattuna, eikä Ruohomaat-aineistoa voi pitää luotettavana. Arvio tehtiin  keräämällä aikasarja myös kansallisista aineistoista. Ongelmia on erityisesti peltojen ja avohakkuiden kohdalla.

Vedet ja vetisyys (Water and Wetness) 2015

copalo_hrl_waw
Lähde: EU/EEA

Vedet ja vetisyys -aineisto muodostetaan tarkastelemalla veden ja märkien pintojen esiintymistiheyttä edellisen kuuden vuoden aikana (2009–2015), kolmen kuukauden kevät/kesäkaudella. Aineisto on luokitettu pysyviin ja tilapäisiin veden peittämiin alueisiin  ja vastaavasti pysyvästi ja tilapäisesti märkiin alueisiin. Merialueet on rajattu aineistosta pois, joskin tähän käytetty meren rantaviiva poikkeaa yleisimmin käytetyistä kotimaisten ja eurooppalaisten ainestojen rantaviivasta. 
Arvion mukaan sisävedet on luokitettu aineistossa melko kattavasti oikein, mutta niiden yksityiskohdat kapeissa joissa, lahdissa ja salmissa ovat puutteellisia. Siksi sisävedet ovat aineistossa pienempiä kuin vertailuaineistossa. Tilapäisesti veden peitossa olevat alueet sisältävät vaikeasti todennettavia kohteita. Tilapäisesti ja pysyvästi märät kohteet sisältävät liikaa mm. tunturi- ja metsäkohteita, kun taas osa soista jää niiden ulkopuolelle. 

 

Julkaistu 14.9.2017 klo 8.15, päivitetty 29.5.2019 klo 10.48
Kohderyhmä: